Fabrika devredildi i?ten atmalar ba?lad?

Fal?m ve First marka sak?zlar? ?reten Dandy (Intergum) Sak?z Fabrikas??ndan i??i ??kar?ld?.
Uzun zamand?r sat??? g?ndemde olan Dandy?yi, Kent G?da?n?n da sahibi ...


Fal?m ve First marka sak?zlar? ?reten Dandy (Intergum) Sak?z Fabrikas??ndan i??i ??kar?ld?.
Uzun zamand?r sat??? g?ndemde olan Dandy?yi, Kent G?da?n?n da sahibi olan Cadbury Shweppess ?irketi devrald?. Yakla??k bir y?ld?r sendikala?ma m?cadelesi veren Dandy i??ileri, sendikaya ?ye olduklar? i?in i?ten ??kar?lan 8 i??iyi i?e ald?rd?klar?ndan beri i?ten atmalar durdurulmu?tu.
Ama ?ngiliz ?irketi Cadbury Shweppess?in i?ba??na gelmesiyle i?ten ??karmalar yeniden ba?lad?. 20 civar?nda i??i ?Sizi ?? ayl???na i?e ald?k s?zle?meniz bitti sizi ??kar?yoruz? denilerek Ramazan ay?nda i?siz b?rak?ld?.
H?l? bakanl?ktan sendikaya yetki gelmesini bekleyen i??iler ise sendikalar? Tek G?da-???in kay?ts?z kalmak yerine i?ten atmalara kar?? daha etkili m?cadele vermesini istiyor. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net