Burns gelmeden uyard?

ABD D??i?leri Bakanl????n?n ?? numaral? ismi Nicholas Burns, gelecek hafta ba?layaca?? ?stanbul ve Ankara?y? kapsayan T?rkiye ziyareti ?ncesinde T?rk-Amerikan ili?kilerinin gelece?ine ili?kin mesajlar verdi.


ABD D??i?leri Bakanl????n?n ?? numaral? ismi Nicholas Burns, gelecek hafta ba?layaca?? ?stanbul ve Ankara?y? kapsayan T?rkiye ziyareti ?ncesinde T?rk-Amerikan ili?kilerinin gelece?ine ili?kin mesajlar verdi.
D??i?leri Bakan Yard?mc?s? Burns, Washington?daki d???nce kurulu?lar?ndan Atlantik Konseyi taraf?ndan d?zenlenen ve T?rkiye ile ilgilenen ?nemli isimlerin kat?ld??? toplant?da yapt??? konu?mada, ?T?rkiye ile ili?kilerimizde ?nemli bir zaman. T?rkiye, yeni h?k?metini se?ti. ?li?kilerde yeni bir d?nem ba?l?yor? dedi. ?Irak, ?ran ve Suriye?ye kom?u olan T?rkiye?nin, 2008 y?l?nda ABD ile ba?lant?s?n?n ?ok daha ?nemli hale gelece?ini? vurgulayan Burns, ?T?rkiye, Ortado?u?daki olaylar? daha derin bir ?ekilde anlamam?za yard?m edebilir. Biz iyi dinliyoruz. Ancak T?rk yetkililerinin, d?nyan?n bu b?lgesindeki stratejik zorluklara cevap verilmesinde kat?l?mc? olmas?na ihtiyac?m?z var? diye konu?tu.
Gaz anla?mas? rahats?zl???
T?rkiye?nin enerji koridoru olarak ?nemine de?inen Burns, ??ran ile T?rkiye aras?nda imzalanan gaz anla?mas?ndan rahats?zl?k duyduklar?n?? belirtti ve ?D?nyan?n kesinlikle ?ran?? desteklememesi, yapt?r?m uygulamas? gerekti?ini? savundu. Burns, ??ran??n, T?rkiye?nin kom?usu ve ticaret orta?? oldu?unu anlad?klar?n?? belirtmekle birlikte, ??ran ile her zaman oldu?u gibi i? yapman?n zaman? de?il. Bunu, Japonya, G?ney Kore, Hindistan ve Pakistan gibi ?ran ile i? yapan di?er m?ttefiklerimize de s?yl?yoruz? dedi. Burns, ?Ortado?u?da bar?? ve g?venli?in gelece?i, ba?ta T?rkiye ve ABD olmak ?zere di?er ?lkelerin verece?i do?ru kararlara dayan?yor? ifadesini kulland?.
ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice??n da, Irak?a kom?u ?lkeler toplant?s?na kat?lmak ?zere T?rkiye?ye gidece?ini belirten Burns, gelecek aylarda bir?ok ?st d?zey temas?n ger?ekle?mesinin ?ng?r?ld???n? ifade etti. ?ABD?nin Irak?taki tutumu y?z?nden T?rkiye?de Amerikan kar??tl???n?n artt???n?? belirten Burns, ?Buna kar??n ili?kilerde tezkere d?neminin ard?ndan ya?anan s?k?nt?lar?n art?k geride kald??? inanc?n?n hem Ankara hem de Washington?da kuvvetlendi?ini? s?yledi.
?GOP?taki ??karlar?m?z kritik?
?T?rkiye, bizim Geni? Ortado?u?daki ??karlar?m?z i?in kritik ?nemde? diyen Burns, T?rkiye?nin ?tarihi? olarak niteledi?i se?imleri tamamlad???n? ve bu se?imlerle T?rk demokrasisinin ne kadar g??l? oldu?unu sergiledi?ini, M?sl?man d?nyas?ndaki en etkili demokrasisi oldu?unu ifade etti. Burns, ?ABD, Cumhurba?kan? Abdullah G?l ve Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ile m?kemmel ili?kilerin devam etmesini bekliyor? dedi. ?Bush ve Rice??n, G?l ve Erdo?an?? yak?ndan tan?d???n? ve birlikte ?al??t?klar?n?? kaydeden Burns, Cumhurba?kan? G?l ve Ba?bakan Erdo?an i?in, ?G?venilir isimler. Bize verdikleri s?zleri tuttular. Daima ABD?nin iyi m?ttefikleri oldular. Bu ili?kileri geli?tirmek i?in ?ok ?al??t?k? diye konu?tu.
??neminiz artt??
B?lgede istikrar i?in kar??l?kl? ve ortak ??karlara ili?kin yeni bir stratejik tart??ma d?neminin ba?layaca??n? belirten Burns, T?rkiye?nin Ortado?u?da ?ok uzun bir tarihinin bulundu?unu, Tanzimat d?nemiyle ba?layan bir reform s?recinden ge?ti?ini s?yledi ve ?T?rkiye, M?sl?man bir toplum i?indeki en ba?ar?l? laik demokrasidir. Bunun Geni? Ortado?u i?in de olumlu yank?lar? var? dedi. Burns, ?Bug?n T?rkiye?nin bizim i?in ?nemi, eskisinden bile daha fazla. Ortado?u, bizim ulusal g?venlik ??karlar?m?z i?in d?nyada en hayati b?lge? diye konu?tu. T?rkiye?nin, b?lgede her ?lkeyle ?al??abildi?ini, e?siz derecede n?fuz sahibi oldu?unu belirten Burns, ?T?rkiye ile Ortado?u?da vazge?ilmez ortaklar olarak ?al??mam?z ?ok ?nemli? ifadesini kulland?.
?G?l dostumuz?
Modern T?rkiye i?in anayasal s?rece sayg?n?n ?nemine i?aret eden Burns, ?Abdullah G?l??n, ?lkemizin bir dostu olarak cumhurba?kan? se?ilmesini ?ok b?y?k bir memnuniyetle kar??l?yoruz? dedi. T?rkiye?nin ?iki kimlikli? oldu?unu s?yleyen ve bunlar? ?Ortado?ulu ve Avrupal?? olarak niteleyen Burns, ?Bunun, T?rkiye?nin Ortado?u?daki n?fuzu ve ABD ile ili?kileri bak?m?ndan ?nemli oldu?unu? s?yledi.
?Bush?un, T?rkiye?nin AB ?yeli?inin belki de en b?y?k destek?isi oldu?unu? belirten Burns, ?Avrupa?n?n da sosyal ve dini problemlerle u?ra??rken, ho?g?r? ve bir arada ya?amayla ilgili T?rkiye?den baz? ?eyler ??renebilece?ini? ifade etti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net