T?rkiye AB?ye anayasay? anlatacak

T?rkiye?de 22 Temmuz se?imleri ve yeni h?k?metin kurulmas?n?n ard?ndan ilk kez siyasi direkt?rler d?zeyinde AB ile bir troyka toplant?s? yap?lacak. AB D?nem Ba?kan? Portekiz?in ev sahipli?inde, 18 Eyl?l?de Lizbon?da ger?ekle?ecek...


T?rkiye?de 22 Temmuz se?imleri ve yeni h?k?metin kurulmas?n?n ard?ndan ilk kez siyasi direkt?rler d?zeyinde AB ile bir troyka toplant?s? yap?lacak. AB D?nem Ba?kan? Portekiz?in ev sahipli?inde, 18 Eyl?l?de Lizbon?da ger?ekle?ecek toplant?da T?rk heyetine, AB i?lerinden sorumlu D??i?leri M?ste?ar Yard?mc?s? B?y?kel?i Ahmet Acet ba?kanl?k edecek.
Toplant?da AKP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Dengir Mir Mehmet F?rat, AB B?y?kel?ileri ile biraraya gelerek tasla?a ili?kin bilgi verecek ve bu konudaki sorular?n? yan?tlayacak. AB Troykas? heyetinde ise mevcut D?nem Ba?kan? Portekiz, sonraki D?nem Ba?kan? Slovenya siyasi direkt?rleri ve AB Komisyonu ile Konsey ?st d?zey yetkilileri yer alacak.
301 talebi
Lizbon toplant?s? s?ras?nda AB taraf?, T?rkiye?nin k?sa vadeli reform beklentilerini bir kez daha dile getirecek. Bu ?er?evede AB heyetinin, kas?m ba??nda Avrupa Komisyonu?nca yay?nlanan ?lerleme Raporu ?ncesi, Vak?flar Yasas??n?n onaylanmas? ve TCK?n?n tart??mal? 301. maddesinin de?i?tirilmesine ili?kin ?srarl? taleplerini tekrarlayacak. AB, T?rkiye?nin rapor ?ncesi s?z konusu konularda istenen ad?mlar? atmas?na, yeni h?k?metin ?reformlar? h?zland?rma kararl?l???? ve ?lerleme Raporu?nda yap?lacak de?erlendirmeler a??s?ndan b?y?k ?nem veriyor.
Lizbon?daki g?r??melerde T?rk heyetinin ise Ankara?n?n ?reform kararl?l????n? vurgulayarak ?zellikle AB?nin cesaretlendirdi?i anayasa ?al??malar?na ili?kin bilgi vermesi bekleniyor. Lizbon toplant?s?ndan bir g?n ?nce D??i?leri Bakan? ve Ba?m?zakereci Ali Babacan??n, AB m?zakere s?reci ile ilgili t?m bakanl?k ve kamu kurumlar? yetkilileri ile bir araya gelerek ?n?m?zdeki d?nemde yap?lacak ?al??malar? belirleyecek olmas?na da dikkat ?ekiliyor.
D??i?leri Bakanl????nca yap?lan a??klamada, siyasi direkt?r d?zeyindeki troyka toplant?lar?n?n, her d?nem ba?kanl??? s?ras?nda bir kez yap?ld??? an?msat?ld?. Toplant?larda, T?rkiye?nin AB?ye kat?l?m s?reci ?er?evesinde yap?lan ve ?ng?r?len ?al??malar?n, b?lgesel ve uluslararas? konularda g?r?? al??veri?inde bulunulacak. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net