Sezer: Taslakta dikkatli olmal?y?z

DSP Genel Ba?kan? Zeki Sezer, ?Sistemi temelinden sarsacak, de?i?tirecek baz? giri?imler oldu?u bilgileri bize geliyor. O konuda da ?ok dikkatli olmal?y?z? dedi.


DSP Genel Ba?kan? Zeki Sezer, ?Sistemi temelinden sarsacak, de?i?tirecek baz? giri?imler oldu?u bilgileri bize geliyor. O konuda da ?ok dikkatli olmal?y?z? dedi.
Sezer, parti genel merkezinde Ankara Sanayi Odas? (ASO) Ba?kan? Nurettin ?zdebir ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde bir gazetecinin, anayasa de?i?ikli?i ?al??malar? ile ilgili sorusu ?zerine, anayasa de?i?ikli?i paketinin kamuoyundan ka??r?ld???n?, bir taraftan da k???k k???k s?zd?r?ld???n? belirten Sezer, ?Herhalde al??t?rma yap?l?yor? diye konu?tu. T?rkiye?nin 1980 Anayasas? i?ine s??mad???n? bildiklerini ve bunu uzun s?redir s?ylediklerini ifade eden Sezer, ?Sistemi de temelinden sarsacak, de?i?tirecek baz? giri?imler oldu?u bilgileri bize geliyor. O konuda da ?ok dikkatli olmal?y?z? dedi. H?k?metin ?ok g??l? bir ba?bakan yarataca?? ve kanun h?km?nde kararnamelerle ?lkeyi y?netecek bir yap?ya getirmeye haz?rland???ndan bahsedildi?ini dile getiren Sezer, bu konular?n T?rkiye?de yeterince tart???lmas?na zaman b?rak?lmas?n? diledi?ini s?yledi.
Anayasa?daki baz? de?i?ikliklerle ilgili olarak g?mr?k kap?lar?nda halk oylamas?n?n ba?lad???n? hat?rlatan Sezer, ?T?rkiye, hukuksal bir karga?aya ve kaosa s?r?kleyecek bir s?re? ya?ayacak. 11. cumhurba?kan?n? se?tik. ?imdi 11. cumhurba?kan?n? nas?l se?ece?imizin halk oylamas?n? yap?yoruz. ?ki 11. cumhurba?kan?na sahip olmak gibi garip bir durumla kar?? kar??ya kalabilece?iz. H?k?meti uyarmaya ?al??t?k. Ama ne yaz?k ki bu konuda yeterince duyarl? olmad?lar. ? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)

?Tasla?? haz?rlayanlar? kim belirledi??
CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n, anayasa tasla?? haz?rlamas? i?in Prof. Ergun ?zbudun?a, ?Sipari? verip vermedi?ini? ve tasla?? haz?rlayan ekibin kim taraf?ndan belirlendi?ini Meclis g?ndemine ta??d?.
Baytok, Ba?bakan Erdo?an??n yan?tlamas? istemiyle Meclis Ba?kanl????na verdi?i soru ?nergesinde, ?zbudun?un, bir gazeteye verdi?i m?lakatta, Ba?bakan Erdo?an??n kendisine 8 Haziran 2007 tarihinde anayasa de?i?ikli?i i?in ?al??ma g?revini verdi?ini belirtti?ini hat?rlatt?. Baytok, ?nergesinde, ?Yeni anayasa yaz?m? i?in g?rev yapan akademisyenler Ergun ?zbudun taraf?ndan m? belirlenmi?tir? ?al??maya kat?lan akademisyenlere haz?rlayacaklar? anayasa metninin hangi unsurlar? i?ermesi gerekti?ine ili?kin bir ?er?eve ?izilmi? midir? E?er ?zbudun belirlemedi ise, akademisyenleri AKP Genel Ba?kan? m?, yoksa parti organlar? m? belirlemi?tir? diye sordu.
www.evrensel.net