EMEK D?NYASI

 • Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n baz? b?lge illerini kapsayan gezisi d?nk? Diyarbak?r ziyaretiyle tamamland?. Ziyaretten ak?lda kalanlar, ola?an?st? g?venlik tedbirleri, sokaklara d?k?len halk?n, Cumhurba?kan??n?n kendilerine ...


  Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n baz? b?lge illerini kapsayan gezisi d?nk? Diyarbak?r ziyaretiyle tamamland?. Ziyaretten ak?lda kalanlar, ola?an?st? g?venlik tedbirleri, sokaklara d?k?len halk?n, Cumhurba?kan??n?n kendilerine sallanan elinden ba?ka bir ?ey g?rmemesi, b?ylesi gergin bir d?nemde b?lgeye gelen Cumhurba?kan??n?n DTP?li belediyeler, DTP ?rg?tleri, DTP?li oldu?undan ??phe duyulan sendikac?lar ve insan haklar? ?rg?tlerinin y?neticileriyle g?r??meme konusundaki ?resmi tutumu? s?rd?rmesidir.
  AKP?nin bas?ndaki borazanc?lar? bak?m?ndan bu ziyaretin as?l yan?n?n en ba??nda ?i?e?i burnunda Cumhurba?kan??n?n ilk gezisini b?lgeye yapmas?d?r. AKP ve G?l de bunu b?yle g?r?yor olmal?lar. B?lge ?st?nde iddialar?n? ger?ekle?tirmek i?in de (Diyarbak?r Belediyesi de dahil belediyeleri almak, DTP?yi etkin bir parti olmaktan ??karmak ve b?lgenin tek partisi olmay? ba?armak) bu geziye ?nem vermi?lerdir. Ama bu gezinin b?lge halk? bak?m?ndan en ?nemli ?zelli?i, Cumhurba?kan??n?n b?lgeye ziyareti de?il; bu ziyaretin b?lgenin sorunlar?n?n ??z?m? bak?m?ndan bir i?e yaray?p yaramayaca??d?r.
  Cumhurba?kan??n?n b?lgeye gelmesi duyarl? b?lge halk?na ba?ka ?eylerle de an?msatm??t?r. ?rne?in daha ?nce b?lgeye Ba?bakan olarak gelen; Turgut ?zal, Mesut Y?lmaz, S?leyman Demirel, Tayyip Erdo?an gibi ?ahsiyetler, sadece sorunun varl???n? kabul etmenin de ?tesinde, ?K?rt sorununun ??z?m?? i?in a??k?a vaatlerde bulunmu?lar; kimisi sorun ??zmek i?in namus s?z? vermi?, kimisi ?demokrasinin yolu?nun kimisi ?AB?ye giden yol?un Diyarbak?r?dan ge?ti?ini s?yleyecek kadar umut veren laflar etmi?lerdir. Ama, b?lgeden ayr?ld?ktan sonra; s?yledikleri laflar?, ettikleri vaatleri unutmu?lar, sadece bu ki?ilerin pazarlamas?n? yapan gazeteci erbab? ve propagandac?lar? bo? vaatleri b?lge halk?n?n bilincini buland?rmak i?in kullanm??lard?r.
  Elbette Cumhurba?kan??n?n se?ildikten sonra ilk ziyaretini b?lgeye yapmas?, b?lgedeki ?at??malardan, g?venlik bask?s?ndan, i?sizlik ve yoksulluktan bunalm?? halk i?in b?y?k umutlar ve beklentiler yaratm??t?r. Nitekim kendilerine mikrofon tutulan her ki?inin ilk laf?, ?K?rt sorununun ??z?m? i?in bir iyi niyet?, ?bir inisiyatif? bekledikleri olmu?tur.
  Cumhurba?kan? Abdullah G?l ise K?rtlerin talepleri konusunda, herhangi bir siyasi tutumu olmayan vatanda?lar?n beklentisine yan?t vermek ?zere, ?K?rt sorununun ??z?m? i?in elinden gelen gayreti g?sterece?im? gibi laf bile etmezken, ?karde?lik? ?a?r?lar?n? bile; ?E?er sizler devlete g?venirseniz, bug?n kar??la?t???n?z bir?ok sorun ??z?lecektir? gibi ucu sonu belirsiz ?sorunlar? ve bunlar?n belirsiz ???z?mlerini? bile ?devlete g?venme? ?art?na ba?lanm??t?r.
  ?imdi; kimi AKP ve G?l hayranlar?; ?Birka? ?HD y?neticisi, KESK y?neticisi ya da DTP?liyle g?r??memesi ay?r?mc?l?k say?lmaz. Say?n Cumhurba?kan?m?z i? adamlar?ndan kad?n derneklerine kadar pek ?ok sivil toplum ?rg?t?yle g?r??m??t?r? diyecektir. Ancak bu bir sapt?rmad?r. ??nk?; b?lgeye giden her devlet yetkilisi zaten bu kurumlar?n temsilcisiyle g?r???yor. Bir farkl?l?k olacaksa ve G?l ilk gezisini b?lgeye yapmakla bir halka onlar?n istekleri do?rultusunda bir mesaj vermek istiyorsa burada ?l??; insan haklar?n?n s?zc?leriyle, emek m?cadelesinin temsilcileriyle ve b?lgedeki DTP y?neticileriyle de g?r??mesiydi. Ancak Cumhurba?kan? G?l??n gezisinde tersi yap?lm??; b?lge halk?ndan ?ok, stat?kocular?n, asker ve sivil g?? odaklar?n?n g?venini kazanma kayg?s? g?d?lerek ay?r?mc?l?k ?zenle s?rd?r?lm??t?r.
  Dahas? yap?lan g?r??meler s?ras?nda i? ?evrelerinden ve barolar ?st?nden b?lgedeki sorunlar?n K?rt sorunuyla ba?lant?l? oldu?una dair yap?lan a??klamalar ve verilen dosyalar konusunda da G?l; ?hakl?s?n?z? demekten ve ?K?rt sorunu?nun ad?n? telaffuz etmekten b?y?k bir dikkatle ka??nm??t?r.
  Evet, gezi bitmi?tir ama b?lge halk?n?n bu gezi ?st?nden Cumhurba?kan??n?n bir giri?imi olup olmayaca??n? dikkatle izleyece?i de ku?kusuzdur. ??nk?, son ?eyrek y?zy?ld?r ya?ad?klar?, b?lge halk?n?n haf?zas?n? ?nisyan ile mal?l? olmaktan kurtarm??t?r.
  ?hsan ?aralan
  www.evrensel.net