B?lgede neler oluyor?

B?lgede son g?nlerde hak ihlallerine y?nelik iddialar artmaya ba?lad?. Tunceli?nin Mazgirt il?esinde iki k?yl?n?n ?zerine ate? a??lmas?n?n ard?ndan Ovac?k il?esine ba?l? Ye?ilyaz? k?y?n?n de askerlerce tarand??? ?ne s?r?l?yor.


B?lgede son g?nlerde hak ihlallerine y?nelik iddialar artmaya ba?lad?. Tunceli?nin Mazgirt il?esinde iki k?yl?n?n ?zerine ate? a??lmas?n?n ard?ndan Ovac?k il?esine ba?l? Ye?ilyaz? k?y?n?n de askerlerce tarand??? ?ne s?r?l?yor.
D?HA?n?n haberine g?re Ye?ilyaz? k?y?nde 9 Eyl?l ak?am? bir grup gen?, ??ne?imiz kayboldu, aramaya gidece?iz? diyerek, karakoldan ineklerini arama izni ald?. Araman?n ard?ndan saat 24.00 s?ralar?nda 4 ki?i k?ye geri d?nd?. O s?rada karakoldan silah sesleri gelmeye ba?lad?. S?k s?k at?lan silahlar?n sesine art?k al??m?? k?yl?ler bir s?re sonra kur?unlar?n evlere isabet etti?ini g?r?nce evin i?inde kendini korumaya ba?lad?. Sabah saat 04.00 sular?na kadar devam eden ev taranmas?nda ?ans eseri ?len ya da yaralanan olmaz iken, baz? evlerin camlar? k?r?ld?. Olayda Medet Aksu, Veli Akku?, H?seyin Toprak ve Hayri Ayata adl? k?yl?lerin evine isabet eden kur?unlar, evin mutfak camlar?n? k?rd?.
?Evlere do?ru ate? a??ld??
Olay ak?am?n? anlatan k?y sakinlerinden ve ayn? zamanda ???i Partisi Ovac?k ?l?e Ba?kan? Ali Kaya, herhangi bir ?at??man?n ya?anmad???n?, askerlerin evleri tarad???n? iddia etti. Kaya ?unlar? ?ne s?rd?: ?O ak?am 4 tane gen? inek aramaya gitmi?ti. Karakoldan izin de ald?lar. Bunlar her zaman oldu?u gibi da?da iken av t?fe?iyle ate? ediyorlar. Bir s?re sonra da evlerine geliyorlar. Aradan baya?? bir zaman sonra birden karakoldan evlere do?ru ate? a??ld? ve bu sabaha kadar s?rd?. Sabah karakol komutan? sa?a sola ba??r?yordu. B?ylece olay? ?rtbas edecek ve kendini hakl? ??karacakt?. Bunu kendisine de s?yledim.?
?Yatakta donakald?k?
Olayda evine kur?un isabet eden Veli Akku? adl? k?yl? ise olay esnas?nda ?ok korktu?unu ve yata??ndan bile ??kamad???n? belirtti. Akku? ?unlar? anlatt?: ?Silahlar direk eve geliyordu. Mutfa??n cam?n? k?rd?lar. Ba??m?z? kald?rsak ?lece?iz. Yatakta ?ylece donakald?k. Sabah bize diyorlard? niye karakola haber vermediniz. Biz ba??m?z? kald?ramazken nas?l haber verelim. K?yde birilerinin oldu?unu s?yl?yorlard? ve g?ya bunlar evimizin yanlar?ndan ate? ediyorlarm??. Yok ?yle bir ?ey. Bana tutanak imzalatt?lar ama ben okumad?m, neyi imzalad???m? bilmiyorum. Sonradan ??rendim, ben demi?im ki iki ki?i g?rm???m. Ben korkudan yataktan ??kmad?m ki birilerini g?reyim.?
Bir iddia da ??rnak?tan
Tunceli?dekine benzer bir iddia da ??rnak?tan geldi.
D?HA?n?n haberine g?re ??rnak??n Uludere il?esine ba?l? Uzunge?it beldesinde askerlerin, evleri tarad??? ileri s?r?ld?. Bir?ok eve kur?un isabet ederken, 2 k?sra??n telef oldu?u bildirildi. (HABER MERKEZ?)

?anl?urfa?da ?T?T? endi?esi

?anl?urfa?n?n Birecik il?esinde bir?ok mahallede duvarlara ?T?rk ?ntikam Tugay? (T?T) uyand??, ?T?T uyand?? yaz?s? ile hilal ?izilmesi endi?elere neden oldu. DTP Birecik ?l?e Ba?kan? Mehmet Ero?lu, yaz?lar?n yakla??k bir ay ?nce yaz?lmas?na ra?men devlet yetkililerinin sessiz kald???na dikkat ?ekerek, ??lk olarak hilal ?ekilleri, sonradan da propagandalar yaz?ld?.
Bu yaz?lara kar?? devlet yetkililerinin duyars?zl??? bizi kayg?land?r?yor? dedi.

34 ya??ndaki k?yl?y? askerler mi ?ld?rd??

S?dd?k G?ler

Van??n ?zalp il?esine ba?l? A?a?? Ko?k?ran k?y?nde askerler taraf?ndan vuruldu?u iddia edilen Ejder Demir adl? k?yl? ya?am?n? yitirdi.
?ddialara g?re, yakla??k bir haftad?r askerlerin ?yasak b?lge? ilan etti?i Van??n ?zalp il?esine ba?l? A?a?? Ko?k?ran k?y?nde, 34 ya??ndaki Ejder Demir evinin ?n?nde askerler taraf?ndan vuruldu. Demir, kald?r?ld??? Van Y?z?nc? Y?l Ara?t?rma Hastanesi?nde ya?am?n? yitirirken, olaya tan?k olan k?yl?lerden Kas?m Kutp?nar k?ylerinin uzun s?redir abluka alt?nda oldu?unu s?yledi.
Askerlerin her g?n k?ye gelerek kendilerini ?l?mle tehdit etti?ini ?ne s?ren Kutp?nar ?u iddialarda bulundu: ?Ejder?in bir su?u yoktu. Askerler ona kafay? takm??t?. Bir g?n 2 minib?sle yine k?ye geldiler. K?yl?leri tartaklad?ktan sonra Ejder?in evinin ?n?ne gittiler. Ejder kendi evinden ablas?n?n evine do?ru giderken arkas?ndan tarayarak vurdular.?
Otopsi raporu tan?klar? do?ruluyor
Bu arada Ejder Demir i?in haz?rlanan otopsi raporu, Demir?in askerler taraf?ndan arkadan tarand???n? iddia eden g?rg? tan?klar?n?n ifadelerini do?ruluyor. Demir?e yap?lan otopsi sonucu, biri s?rt?ndan, biri de aya??ndan olmak ?zere iki kur?unun isabet etti?i tespit edildi.
Demir?in cenazesi otopsi yap?ld?ktan sonra A?a?? Ko?k?ran k?y?nde defnedildi.
?te yandan ?HD Van ?ube Ba?kan? Av. C?neyt Cani?, A?a?? ve Yukar? Ko?k?ran k?y?nden 40 ki?inin ge?ti?imiz hafta kendilerine ba?vurduklar?n? belirterek, ?Her iki k?ye a??k bir ?ekilde keyfi bir uygulaman?n ya?and???n?, ?l?mle tehdit edildiklerini ve ambargo uyguland???n? belirttiler. K?yl?lerin ba?vurusu ?zerine il?e kaymakam? ile g?r??m??t?m. Kaymakam da olay? ara?t?r?p bilgi verece?ini s?ylemi?ti. Ancak o zaman da belirtmi?tim. Bu iki k?yde keyfi bir uygulama ya?anmaktad?r. Bu iki k?yde ya?anacak her t?rl? olumsuzlukta jandarma sorumlu olacakt?r? diye konu?tu.
DTP Van milletvekilleri Fatma Kurtulan ve ?zdal ??er, olay? takip edeceklerini belirttiler. (Van/D?HA)

Yarg?tay?dan T?rk ve Tuncel?e inceleme

Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l???, Demokratik Toplum Partisi (DTP)Grup Ba?kanvekili Ahmet T?rk ve DTP ?stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel?in yapt??? konu?malarla ilgili inceleme ba?latt?.
Ba?savc?l?k, DTP Grup Ba?kanvekili Ahmet T?rk??n, 30 A?ustos Zafer Bayram? nedeniyle Genelkurmay Ba?kanl????n?n verdi?i resepsiyona davet edilmemesi ile ilgili olarak yapt??? "Hep a??zdan d???r?lmeyen b?l?c?l?k kelimesi asl?nda kimin taraf?ndan yap?ld??? ortaya ??kt?. Halk?n iradesiyle olu?an Parlemantoya y?nelik ayr?mc?l?k yap?lmas?n? protesto edin, bize ?teki gibi davran?lmas?na izin vermeyin" s?zleriyle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l????na ba?vurdu.
Ba?vuruda, T?rk??n bu a??klamas?yla ilgili herhangi bir soru?turma a??l?p a??lmad??? ve varsa a??lan bir soru?turman?n sonucunun kendilerine bildirilmesini talep etti.
Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l???, ayr?ca DTP ?stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel?in Batman?da yapt??? konu?ma ile ilgili de inceleme ba?latt?.
Tuncel bir s?re ?nce, Batman'da bir toplant?da ?Kimse bizden karde?lerimizi ter?rist ilan etmemizi beklemesin. Hi?bir K?rt bunu demez? demi?ti.
Yarg?tay cumhuriyet Ba?savc?l???, Malatya yetkili A??r Ceza Mahkemesi'ne yaz? g?ndererek, bu s?zlerle ilgili olarak Tuncel hakk?nda herhangi bir soru?turma ba?lat?l?p ba?lat?lmad???n? sordu.
Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l???, ilgili mahkemelerden DTP milletvekilleri ile ilgili yapt??? i?lemlere ili?kin bilgi ve belgelerin kendisine ula?mas?n?n ard?ndan soru?turma ba?lat?p ba?latmayaca??na karar verecek.
Ba?savc?l?k, DTP milletvekilleriyle ile ilgili incelemesini Siyasi Partiler Yasas? ?er?evesinde s?rd?r?yor. (Ankara/ANKA)

DTP, Ejder Demir?in ?ld?r?lmesini k?nad?

Demokratik Toplum Partisi (DTP) Van??n ?zalp il?esinde Ejder Demir?in ?ld?r?lmesini k?nad?.
DTP Genel Merkezi taraf?ndan yay?nlanan a??klamada Ejder Demir?in evine gitmek isterken jandarma taraf?ndan ?ld?r?lmesinin Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n b?lgeye yapt??? ziyarete denk gelmesinin dikkat ?ekici oldu?u kaydedildi.
?Devletin resmi g?venlik g??lerinin, hem de Cumhurba?kan? Say?n Abdullah G?l??n ziyaret etti?i bir s?rada Van?da bir insan? ?ld?rme cesareti g?sterebilmesi vahimdir. Cumhurba?kan??n?n gezisi s?rerken operasyonlarda art?? olmas?, sivil halka y?nelik yarg?s?z infazlar?n ya?anmas? kayg? vericidir? denilen a??klamada G?l??n bu durum kar??s?nda ne gibi giri?imlerde bulunaca??n?n merakla beklendi?i ifade edildi.
www.evrensel.net