Sendikam?z?n alaca?? karar?n arkas?nday?z

22 y?l? a?k?n s?redir ?al??t???m, d?nyada geli?en teknolojiyi yakalayan ve g?n?m?zde dev bir kurum haline gelen i?yerimizin emek?inin eme?ine sayg? g?sterece?ini umut etmek istiyorum. Bu kurum kendili?inden b?yle dev bir kurum olmad?.


22 y?l? a?k?n s?redir ?al??t???m, d?nyada geli?en teknolojiyi yakalayan ve g?n?m?zde dev bir kurum haline gelen i?yerimizin emek?inin eme?ine sayg? g?sterece?ini umut etmek istiyorum. Bu kurum kendili?inden b?yle dev bir kurum olmad?.
20 y?l ?nce ?al??t???m g?nlere bakt???mda i? makinelerinin yapamad??? ve ara?lar?n girmedi?i da?larda insan g?c? ile hizmet verdik. ?? makinelerinin olmad??? d?nemlerde kayalar? ve kanallar? i??i emek?i g?c? ile kazd?k, deldik. ?al??t???m?z eski g?nlerde insanlar?m?z?n kurumda ?al??mak istemediklerine tan?k oldu?umuz g?nleri hat?rl?yorum. ?al??t???m?z ?o?u g?nlerde baz? insanlar ??lene kadar veya ak?ama kadar ?al??abilirlerdi. ?ok zorluklar ?ektik, kat?rlarla da?lara direk ta??d???m?z? hat?rl?yorum. O d?nemin zorluklar?nda ?o?u i? arkada??m?z?n sakat kald???na ve hayatlar?na mal oldu?unu g?rd?k veya tan?k olduk. Ve o d?nemin y?neticilerinin bize insan muamelesi yapmad???na ?ahit olduk.
Bu dev kurum kendili?inden b?y?medi. G?n?m?zde bu duruma gelmesi ve d?nya pazar?nda yeri olmas? ku?kusuz emek?ilerin ?abas?yla olmu?tur. G?n?m?zde ?zelle?tirilip, ?al??anlar?n eme?ine sayg? g?sterilmemi?tir. Bug?n s?zle?melerin t?kanmas?na sebep olan i?verenler, i??ilerin ?n?nde sayg?lar?n? yitirmi?lerdir. ?al??an i??ileri kapsam d??? yap?p, emek?ileri sendikas?zla?t?rm??lard?r. Biz emek?iler bunlar?n fark?nday?z ve uyan?k davranmam?z gerekiyor. Sendikalar?m?za daha fazla sahip ??kmak gerekti?ine inan?yor ve de sendikam?z?n alaca?? her karar?n arkas?nda dimdik duraca??m?z? s?yl?yoruz. Bunu i?veren b?yle bilsin, bu devle?en kurumun ?al??an emek?ilerine i?veren bor?ludur. Sayg?lar?mla
S?leyman ??bulan / Ba?c?lar Telekom i??isi (Ba?c?lar/?STANBUL)
www.evrensel.net