Sorunlarla ku?at?lm?? e?itim 5

Sorunlarla ku?at?lm?? e?itim 5

Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

Okullar a??l?rken veliler, kay?t ve okul masraflar? nedeniyle ?ocuklar?n? nas?l okutacaklar?n? d???nmeye ba?lad?


Okullar?n ba?lamas?na az bir zaman kala veliler, e?itim giderlerini nas?l kar??layacaklar?n?n tela??n? ya?amaya ba?lad?lar. Bir hayli zorlayan okul masraflar?, velilerin ?Nas?l okutaca??z? diye d???nmelerine neden oluyor. Velilere, banka hesap numaralar? verilerek bu hesaba g?n?llerinden ne koparsa yat?rmalar? s?yleniyor; fakat velilerin g?n?llerinden kopsa da b?t?elerinden ?kopam?yor?. ??rencilerin okul ihtiya?lar? i?in al??veri?e ??kan aileler, b?t?elerine uygun olan yerlere ak?n ediyorlar.
B?t?eleri sars?yor
?ki tane okuyan ?ocu?u olan Y?lmaz Kaplan, ?Kitaplar? Milli E?itim Bakanl??? vermesine ra?men ge?en sene bize 25 YTL?ye bir kitap ald?rd?lar. 10 YTL?ye hikaye kitab? ald?rd?lar? dedi. Bu sene al??veri? yapmalar?n?n m?mk?n olmad???n? belirten Kaplan, ?nceki senelerde ald?klar? ile idare edeceklerini s?yledi.
Okula yeni ba?layacak olan o?lu i?in al??veri? yapan Nurcan Uzun, okulunu kay?t i?in kendilerinden dosya, ka??t, zarf ve pul istedi?ini s?yledi. Bunlar?n d???nda 100 YTL kay?t ?creti al?nd???n? da belirten Uzun, okulun b?t?elerini bir hayli sarst???n? dile getirdi.
Kay?t yapt?rmak i?in okulun kendilerinden ka??t ve pul istedi?ini belirten T?lay ?a?la, okul i?in al??veri? yapmaya Ni?de?den geldiklerini ifade etti.
Para yat?rmam?z? istiyorlar; ?demeyece?iz
Fatma Y?ksel o?lunu okula kay?t yapt?r?rken y?netimin kendilerine bir banka hesap numaras? verdi?ini ifade eden Y?ksel, o hesaba para yat?rd?klar?n? dile getirdi. Okul i?in ?anta, forma, ayakkab? alacaklar?n? s?yleyen Y?ksel, ayakkab?lar?n 20 YTL?den ba?lad???n? ve bunun a??r geldi?ini ifade etti.
Kay?t i?in kendilerinden ka??t, zarf, pul istendi?ini belirten ?mer Y?ld?z, bunlara ek olarak bir de banka hesap numaras? verildi?ini s?yledi. ?stenen paray? yat?rmak istemediklerini belirten Y?ld?z, ?Bu paray? ?demeyenler var. Biz de ?demeyece?iz? dedi.
Paras? olan okuyor sadece
??retmenlerin yetersizli?inin en b?y?k sorun oldu?unu dile getiren veli Nergiz Bozaslan, ??rencilere yeterince ilgi g?sterilmemesinden ?ikaye ederek ???renciler aras?nda ayr?m yap?l?yor. Okul ile ma?aza aras?nda anla?ma var; K?l?? Ma?azas?. O okulun ?niformalar? sadece o ma?aza da sat?l?yor? diye tepki g?sterdi.
K?z?n? liseye kay?t yapt?ran Canan G??er ise ?Sadece paras? olan okuyor. Kay?t i?in geldik. 700 milyon kay?t paras? istendi. Ve bu para verilip makbuz al?nmazsa ??rencimin kayd? yap?lmayaca?? s?ylendi. G?nl?n?zden ne koparsa diyorlar g?ya. Kay?t paras? bakanl?k taraf?ndan yasaklanm??t?. Ama uygulama devam ediyor. Hem?ireyim, ald???m 850 milyon para. Devlet okuluna bu kadar para verilir mi? Haydi K?zlar Okula kampanyas? bo?unayd?. Bu ?artlarda nas?l ?ocuk okutaca??z?? diyor. (?stanbul/EVRENSEL)

?iddet, e?itimin do?al bile?eni haline geldi
?ocuklar?n bilgi edinmesi ve e?itilmesini ama?lamas? gereken e?itim sistemi, toplumda var olan e?ilimlerden do?rudan etkileniyor. Irk?? fikirler, sava? ????rtkanl??? gibi hem medya arac?l???yla hem de e?itim arac?l???yla pompalanan d???nceler, ?ocuklar?n da sa?l?ks?z bir ?ekilde e?itilmesine yol a??yor. Zay?f olan? ezme, yok etme k?lt?r?n?n ba?ta m?fredat olmak ?zere bir?ok alanda do?al bir davran?? olarak alg?lat?lmaya ?al???lmas?n?n sonu?lar?n?, ge?ti?imiz y?l ya?anan pek ?ok olay g?sterdi.
2006-2007 E?itim-??retim Y?l??nda bir?ok ilde bulunan okullarda lise ??rencileri aras?nda farkl? nedenlerden dolay? kavga ??kt?; bir?ok ??renci yaraland?, ??renciler tutukland?, hatta ?l?mler bile oldu.
Bursa merkez Osmangazi il?esine ba?l? H?rriyet Mahallesi?ndeki H?rriyet ?lk??retim Okulu?nun 8?inci s?n?f ??rencileri aras?nda tak?m y?z?nden ??kan kavgada, bir ??renci hayat?n? kaybetti. 17 ya??ndaki T.??nin kalbinden b??aklad??? L.A, kald?r?ld??? hastanede hayat?n? kaybetti.
Denizli Lisesi?nde e?im g?ren bir grup ??rencinin, ??le tatilinde daha ?nce yapt?klar? kavga nedeniyle tart??mas?, k?sa s?rede ta?l? sopal? kavgaya d?n??t?. Denizli Lisesi 3. s?n?f ??rencisi B.T. (17) v?cudunun ?e?itli yerlerinden ald??? darbelerle yaraland?.
Gaziantep?te de lise ??rencileri M.A, A.A. ve U.D, k?z arkada?lar?na tokat att??? gerek?esiyle d?vd?kleri ve ??renci oldu?u san?lan bir ki?i taraf?ndan silahla ayaklar?ndan yaraland?lar.
Diyarbak?r?da Ziya G?kalp Lisesi?nden bir grup ??renci ile Cumhuriyet Lisesi?nden ??rencilerin kavgas?, 7 ??rencinin yaralanmas?, 6 ??rencinin de tutuklanmas?yla sonu?land?.
K?z?lay Karanfil Sokak?ta ?erkek arkada?? nedeniyle liseli 3 k?z ??renci aras?nda ??kan kavgada 2 k?z ??renci jiletle yaraland?.
Konya?da bir lisede ??renim g?ren Ramazan ?. (17) ile G?khan A. (17), bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Evden ekmek b??a?? getiren G?khan A, okul koridorunda kar??la?t??? Ramazan ??yi s?rt?ndan b??aklad?. A??r yaralanan Ramazan ?, Konya Numune Hastanesi?ne kald?r?ld?.
B?TT?
Eylem Lodos

İLGİLİ HABERLER

17 Kasım 2018 19:18
Düzce’de Fatih İlkokulu binası bahçesinde bulunan depreme dayanıksız bina 2 yıldır yıkılmıyor. Veliler binanın bir an önce yıkılmasını istiyor.
17 Kasım 2018 15:29
Sakarya hariç Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde yarın yağmur ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
17 Kasım 2018 14:30
Gazeteci Abdulkadir Turay'ın yargılandığı davada gerekçeli kararını açıklayan mahkeme cezaları, telefon görüşmelerine ve gizli tanıklara dayandırdı.
17 Kasım 2018 14:05
Ziraat Mühendisleri Odası’nın yayınladığı 2018 yılı Pamuk Raporu, Türkiye’nin net olarak pamuk ithalatçısı konumunda olduğunu ortaya koydu.
17 Kasım 2018 13:25
712 haftadır kaybedilen yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri: Devletten para pul değil, bir parça kemik istiyoruz
17 Kasım 2018 13:00
Başbakan May’in sunduğu Brexit anlaşmasının ardından istifalar sürüyor. May hükümeti dağılma ile yüz yüze mi?

Toplam Query: 33