Her okula bir polis amiri

Eski?ehir Emniyet M?d?rl???, yeni e?itim ve ??retim d?neminde ??rencilerin ?g?venli?i? i?in kentte bulunan 44 lise ve dengi okulda sorumlu birer amir, toplam 151 okulda da 50 resmi ve sivil ekip g?revlendirdi.


Eski?ehir Emniyet M?d?rl???, yeni e?itim ve ??retim d?neminde ??rencilerin ?g?venli?i? i?in kentte bulunan 44 lise ve dengi okulda sorumlu birer amir, toplam 151 okulda da 50 resmi ve sivil ekip g?revlendirdi.
?l Emniyet M?d?r? Sava? Y?cel, yaz?l? a??klamas?nda, T?rkiye?nin geli?mi? ?a?da? ve demokratik ?lkeler aras?ndaki hak etti?i yeri almas?n?n, ?a??n gereklerine uygun geli?im ve de?i?imi sa?lamas?n?n, ?ocuk ve gen? n?fusun nitelikli yeti?tirilmesiyle do?ru orant?l? oldu?unu kaydetti.
Y?cel, yap?lan bu planlamada polis sorumluluk b?lgesinde bulunan 44 lise ve dengi okul ile 107 ilk??retim okulu olmak ?zere toplam 151 okula 50 resmi ve sivil ekip g?revlendirildi?ini bildirerek, ayr?ca 44 lise ve dengi okulun her birine r?tbeli amir g?revlendirildi?ini kaydetti. Y?cel, r?tbeli personelin, g?revli olduklar? okullar?n idarecileriyle g?r???p, ??renci ve okul g?venli?i konular?nda neler yap?labilece?ini belirleyece?ini ifade etti. (Eski?ehir/EVRENSEL)
www.evrensel.net