bir sigara i?imi

 • Keskin bir duman daha ?ekti sigaras?ndan. Nerede kalm??t? bu otob?s? Bug?n D?nya Sigaray? B?rakma G?n??yd? de bir onun mu haberi yoktu? Ve herkes toplu halde sigaray? m? b?rakm??t?? Bir g?nde... Nas?l olurdu?


  Keskin bir duman daha ?ekti sigaras?ndan. Nerede kalm??t? bu otob?s? Bug?n D?nya Sigaray? B?rakma G?n??yd? de bir onun mu haberi yoktu? Ve herkes toplu halde sigaray? m? b?rakm??t?? Bir g?nde... Nas?l olurdu? Duraktaki kad?nlar de?il de bilhassa erkekler nas?l da h?n?la bak?yorlard? surat?na. O ne kindi ?yle! Bir duman daha ?ekti i?ine. Eli titredi. Utanga??a ?f?rd? duman?. Duman?n s?radaki insanlar?n ?zerine gelmesinden sak?nd?... Su?lu gibi hissetti kendini. Durup dururken neden triplenmi?ti ?imdi? Koca durakta, o kalabal?kta, onun d???nda sigara i?en kimse yoktu. Sebebi bu idi! Ve insanlar -hepsi de?il- ni?in c?zzaml? gibi bak?yorlard? surat?na?
  ?Kirkor!? diye ba??rd? b?y?kannesi evden ??karken, ?Su faturas?n? bug?n yat?r?orsun de?il mi evlad?m!? Kirkor ?Evet b?y?kanne...? diye yan?tlad? b?y?kannesini. ?Yeterince para var m? evlad?m yan?nda?? diye sordu b?y?kanne. ?Var b?y?kanne var... Ben ??kt?m!? dedi Kirkor. Ah?ap merdivenlerden takur tukur indi. Kap?y? ?ekti ve ??kt?.
  Saat erken, sokaklar ?ss?zd?. Her sabah ?orba i?meyi al??kanl?k edindi?i lokantan?n camlar?n?n gazeteyle kapland???n? farketti uzaktan. B?y?kannesi ne kadar ?Evlad?m, ni?in evde etmiorsun kahvalt?n?? Ben istedi?in ?orbay? pi?iririm sana...? dese de, o, al??kanl???ndan vazge?emiyordu bir t?rl?. Yakla??nca ?Tadilat nedeniyle 15 g?n kapal?y?z? yaz?s?n? okudu lokantan?n cam?nda. Dura?a az kalm??t?. Yoku?u h?zl? at?mlarla t?rmand?. ?Bu ne b?yle, esnaf?n tadilat g?n?d?r yoksa?? diye ge?irdi i?inden. Haks?z say?lmazd?. Yol ?zerinde g?rd??? be?inci yada alt?nc? d?kkand? tadilatta olan. Dura?a geldi.
  ?Nerede bu otob?s?? diye s?ylendi s?k?nt?l? s?k?nt?l?. Sigara i?mesi ni?in rahats?z ediyordu insanlar? bu denli? Sanki, az sonra surat?nda yumruklar, tekmeler patlayacakt?. Yere d??ecek, y?z? kana bulanacakt?. Yere d??t??? halde insanlar karn?na karn?na indireceklerdi tekmeleri. Bir duman daha ald?. S?k?nt?s? git gide art?yor, otob?s bir t?rl? gelmiyordu. S?ra uzad?, uzad?...
  ?Adama bak, g??s?n? horoz gibi kabartm??, a?z?n? b?zm??, ka?lar?n? ?atm??, nas?l da k?f?r gibi bak?yor y?z?me...?diye d???nd?. Adam?n g?zlerinin i?ine i?ine bakmaya yeltendi. Beceremedi. Ka??rd? g?zlerini. Bir daha... Olmad?... Adam galip geliyordu her seferinde...
  Nihayet otob?s g?z?kt? uzaktan. S?ra hareketlendi. Arka s?ralardan birka? ki?inin sinirli sinirli konu?tuklar?n? i?itti. Ne kadar gergindi insanlar bug?n. Otob?s durdu. Kap? a??ld?. S?ra Kirkor?a gelince h???mla att? kendini otob?se. Epeydir elinde haz?rlad??? akbilini bast?. Akbili bast???nda ??kan ?Civuv civuv? ?eklindeki sesle bir anda bir ?im?ek ?akt? g?z?nde. Gece duydu?u, ard? art?na ?tmeye ba?layan araba alarmlar?n? hat?rlad?. Ve davul sesini... ?imdi anlam??t? ?fkeli bak??lar?n nedenini! Bug?n Ramazan??n ilk g?n?yd?. Otob?steki tekli koltuklardan birine ili?ti. ?imdi kendini daha g?vende hissediyordu...
  Mehmet ?ner
  www.evrensel.net