benim ba??ma da gelebilirdi

?lkesi Nijerya?da, okulda harita yaparken rastlad??? ?lkelerden biriymi? T?rkiye. Asl?na bakarsan?z, onun i?in ?Neden T?rkiye?? sorusunun h?l? bir yan?t? yok. Ya?ad??? onca s?k?nt?ya ra?men neden gitmedi?inin de...


Sava?lar?n, i?sizlik ve yoksullu?un artmas?, T?rkiye?yi her g?n daha ?ok Afrika ve Ortado?u ?lkesi vatanda?lar?n?n ge?i? ?lkesi olarak kullanmas?na neden oluyor. Aralar?nda pek az? yerle?mek ?zere geliyor. Oturum izni olmad??? i?in as?l ad?n? ve y?z?n? gizleyen Nijeryal? Ali gibi.
Nijerya?da ?niversite e?itimini tamamlayan ancak, ya?am?n? muhasebeci olarak de?il, futbolcu olarak s?rd?rmek isteyen Ali, bunu i?sizlik ve yoksulluk a??s?ndan T?rkiye?den daha k?t? durumda olan Nijerya?da ger?ekle?tiremeyece?ini d???nm??. Bir arkada??n?n, e?er T?rkiye?de iyi bir tak?mda oynayabilirse, Avrupa?daki tak?mlarda oynayabilmesinin kolayla?aca??n? s?ylemesi, Ali?yi ya?ad??? eski ba?kent Lagos?tan, 2001 y?l?nda, 20 ya??ndayken T?rkiye?ye getirmi?.
U?akla Antalya?ya, birka? g?n sonra da ?stanbul?a gelmi?. O g?nlerde Fenerbah?e?nin ?nemli defans oyuncular?ndan biri olan Uche?nin telefonlar?n? edinen Ali, yard?mc? olabilece?ine inanarak, g?nlerce aram?? Uche?yi. Ancak Uche?ye ula?mak hi?bir zaman m?mk?n olmam??.
?Bazen benim i?in de neden burada oldu?umu anlamak g??. Ama okulda haritalar yaparken T?rkiye?yi g?rd???mde hi? akl?ma gelmemi?ti T?rkiye. Nereye gitmek istedi?imi sorsalar bile buray? s?yleyece?imi hi? d???nmezdim. T?rkiye?den ?nce, k?sa bir s?re L?bnan?da bulundum ve orada futbol oynad?m. L?bnan?dan sonra eve gittim, orda daha k?t?yd? ?artlar.?
?stanbul?da edindi?i Afrikal? arkada?lar?n?n yan?nda kalmaya ba?lam??. Uche?ye ula?ma bekleyi?i cebindeki bin dolar? da be? ay i?inde eritince, ?nce cans?z mankenler imal eden bir at?lyede, ard?ndan da tekstilde ?al??maya ba?lam??.
Bir s?r? i?e girip ??ksa da Ali?nin futbol tutkusu hi? azalmam??. Bu s?rede edindi?i, hepsi de T?rkiye?de bir tak?ma girmeyi hedefleyen futbolcu arkada?lar?yla birlikte antremanlara gitmi?: ??rtibat?m?z vard?. Futbol sezonu ba?lad???nda bir amat?r tak?ma girdim. Ankara?da, Malatya?da, Mersin?de baz? amat?r tak?mlarda oynad?m. ?rne?in o ?ehrin belediye kupas?nda. Ma?? kazand???m?zda bize prim veriyorlard?. Ama bekledi?imiz asl?nda kontrat imzalamak ve oturma iznini tak?m vas?tas?yla elde edebilmek. Ancak bu ?ekilde d?zg?n para kazanabilmek m?mk?nd?.?
Yabanc? bir ?lkede ka?ak, g??ek ya?aman?n tek s?k?nt?s? para kazanabilmek de?il elbette. Sokakta y?r?rken, tenin rengini garipseyen bak??lar, ?zenci? ya da ?Arap? hitaplar? bu s?k?nt?lar?n en hafifi olmu?. Zaten bunlar? ?ok ?nemsemedi?ini s?yl?yor Ali. Onlar? en ?ok yaralayan; polisten geldi?ini ileri s?rd?kleri taciz ve ?iddet.

S?ra kimde?
Polisin ?iddetine u?ramamak i?in y?llard?r d??ar?dan izole etmi? kendini. Bara gitmekten de, sokakta dola?maktan da imtina etmi?. Bu izole hayata ve neredeyse ?g?r?nmez adam? olarak ya?amay? tercih etmesine ra?men Ali de, iki kez polisin ?iddetiyle tan??t???n? iddia ediyor. Sebebsiz yere d?v?lm?? bu ?yakalanmalarda?. Bir keresinde de cebindeki 70 milyonu al?nm??.
?Ba?ka arkada?lar?m?n ya?ad?klar?n?n yan?nda benimki bir hi?tir. Beladan uzak durmaya ?al???r?m, kul?be, bara gitmem. Evimde otururum. Ama sonu?ta Okute de (Festus Okey?e aralar?nda Okute diyorlar.) g?nd?z g?z? hastaneye gidiyordu arkada?lar?yla. Yani benim ba??ma da gelebilirdi.?
Ne?eli, herkesi g?ld?ren ve ?ok iyi futbol oynayan biri olarak anlatt??? Festus Okey?in ?l?m?nden duyduklar? ?z?nt? ve k?zg?nl?k b?y?k. Okey?in ?l?m?n?n, s?k s?k ya?ad?klar? ?iddetin s?n?r? olmad???n? g?sterdi?ini d???n?yor.
?Okey?in ?ld?r?lmesi, ?lkenize geri gitmeyi d???nd?rd? m??? diye soruyoruz. D???nmeden ?Hay?r? diyor Ali: ?Aksine, bu bir m?cadele ve Okute?nin ?l?m? ile bu m?cadele yeniden ba?lad?. Ve sesimizi duyurman?n bir yolu oldu?unu d???n?yorum. Bunun i?in de ?st?me d??eni yapaca??m. ?S?ra kimde?? diye d???n?yoruz ama, asla korkmuyorum, hatta ?lmek bile umurumda de?il. Bedenimizi ?ld?rebilirler ama bu ruh art?k farkl? bir ruh oldu.?

?Her yerden toplad?lar?
T?rkiye?ye geldi?inde vakit ge?irmeden s???nma i?in ba?vurmu?, ancak halen yan?tlanmam??. S???nma taleplerinin 5-6 y?l uzayabildi?ini anlat?yor. Okey gibi o da Yabanc? ?ube?de kalm??. Ali, hat?rlad?k?a ?fkelendi?i o g?nleri ??yle anlat?yor. ?2002 y?l?nda her yerden Afrikal?lar? toplad?lar. Bizi de ald?lar. Yabanc? ?ube?ye g?t?rd?ler. ?o?umuz oradayd?k. Hesab?m?z var m?, arabam?z var m? diye sordular. Bize bir ?ey imzalat?lar ama, ne oldu?unu bilmedik. Sonra bizi s?n?ra g?t?rd?ler. Orada karakolda dayak ve tacizlerde bulundular. ?zellikle kad?nlara tacizde bulunmak istediler. Bizler kad?nlar? ?e?imiz? diyerek korumak istedik.
Gece Yunanistan s?n?r?na g?t?rd?ler. Bir yol g?sterdiler ?bu yolu hi?bir yere sapmadan takip edin? dediler. Geceydi biz biraz ileri gittik, sonra ?al?lar?n i?inde sabahlad?k. Bulundu?umuz yerin yak?n?nda olan bir ?iftlik sahibine nerede oldu?umuzu sorduk. ?T?rkiye? yan?t?n? ald?k. Gruplara ayr?l?p geri d?nerken jandarmaya yakaland?k. Pin pon topu gibi birbirlerine at?yorlard? bizi. Gece yine Yunanistan?a g?nderdiler bizi. Orada yakalan?nca kampa g?t?rd?ler. Gece olunca nehir gibi bir yerden kay?kla kar??ya b?rakt?lar. B?ylece ?stanbul?a geri d?nd?k.?

?Pes etmek zorla??yor?
Peki bu kadar bu kadar a??r, dayanmas? zor zamanlar ge?irmek futbol tutkusunu azaltt? m??
Soruyu ?zg?n bir sesle yan?tl?yor Ali: ?Problemler nedeniyle giderek azal?yor. ?artlar nedeniyle. Azalmasa bile ihtimaller azal?yor. ?ki y?l ?nceydi en son gitti?im deneme antreman?. Kampa gittim, tak?m ger?ekten istedi beni ama oturma izni vermeyi reddettiler. Bu kadar ?eyden sonra futbola devam etme cesareti bir yerde k?r?labiliyor.?
Ya Nijerya?ya geri d?nmek? Ya da ba?ka bir ?lkeye gitmek?.. Ali, geri d?nmeyi d???nd??? zamanlar?n oldu?unu kabul ediyor. Ama ba?ka bir ?lke pek akl?na gelmemi?. ??nemli olan ?lke de?il, insanlar? diyor ve devam ediyor: ?Neden bilmem beni buraya ba?layan bir ?ey var sanki. Bu Nijerya?daki hayat ko?ullar?n?n buradan daha zor olmas? olabilir belki de. Buraya kadar gelmi?ken ve o kadar para harcam??ken tamam?yla pes etmek, geri d?nmek ?ok zorla??yor. Zaten etraftaki bir ?ok ?ey zorla?t??? i?in yine de denemek istiyorsunuz.?
Ali ?imdilerde ?al??m?yor. Nijerya?dan Afrika?dan gelen arkada?lar?na rehberlik etme kar??l???nda ald??? c?zi paralarla hayat?n? idame ettirmeye ?al???yor. ?Futbol hayaliyle T?rkiye?ye gelen ?ok fazla Afrikal? gen? var. Onlar? kar??l?yorum, gidecekleri yerlere g?t?r?yorum. Ticaretle, futbolla u?ra?malar? i?in y?nlendiriyorum. Sonu?ta burda bize uyu?turucu satan, fuhu? yapt?ran insanlar olarak bak?yorlar. Yine s?yl?yorum insan?n iyisi var k?t?s? var. Ben de hem bu arac?l?ktan biraz para kazan?yorum, hem de gelenlerin yanl?? bir yolu d??memeleri i?in y?nlendiriyorum.?
Ali, iyi bir futbol tak?m?nda oynama hayalini s?rd?r?yor. Bunun her ge?en y?l daha da zorla?t???n?n fark?nda olarak...
G?khan Durmu? - Serpil ?lg?n
www.evrensel.net