madenlerin ?s?k? ?al??an? ?inlileri

Her y?l ?in?de ya?anan ve y?zlerce i??inin can verdi?i maden kazalar?yla biliniyorlar.


Her y?l ?in?de ya?anan ve y?zlerce i??inin can verdi?i maden kazalar?yla biliniyorlar. Sonra Zonguldak?ta ?al??maya geldiler ve tam be? y?l burada kald?lar, ?imdilerde ise Amasra?da ?zel bir maden i?in ?al???yorlar. Kendi deyimleriyle ?s?k? ?al??malar?yla? bilinen madencilerin bir g?n? ?al??mak, yemek yemek ve uyumakla ge?iyor. ??nk? ?s?k? ?al??man?n? sonunda yapabilecekleri ?ok fazla bir ?ey de yok.
T?rkiye?de ?zel bir madenin i?lerini ihale ile alan Datong ?irketinin T?rkiye Amasra Projesi?nin 2. M?d?r? Kang Ritao sorular?m?z? yan?tlad?.

?al??ma ?artlar? ve ya?am ko?ullar? bak?m?ndan T?rkiye ile ?in aras?nda bir k?yaslama yapmak m?mk?n m?? T?rkiye?deki ya?am ko?ullar? nas?l? Zorluk ?ekiyor musunuz?
?in ile T?rkiye aras?ndaki ?al??ma ko?ullar? birbirine yak?n. Yabanc? bir ?lkede ?al??t???m?z i?in ilk ba?ta zorluk ?ekiyoruz. Ama bu ?in d???nda ilk i?imiz de?il. Daha ?nce bu ekiple ?ran?da da ?al??t?k. ?al??t???m?z yerlerdeki insanlarla ?ok g?zel dostluklar da kuruyoruz. Hema ?irketinin uluslararas? a?t??? ihaleyi bizim ?irketimiz Datong firmas? kazand?. Firmam?z uluslararas? bir madencilik ?irketidir. T?m d?nyada i? yapmaktad?r. Amasra?da ?u anda 28 ?inli i??imiz var. Bu say?y? yak?n bir zamanda 150?ye ??karmay? d???n?yoruz.

Yabanc? i??inin bir g?n? nas?l ge?iyor?
?inli i??iler s?k? ?al??malar?yla ?nl?d?r. Bu yo?un ?al??madan dolay? mesai bitiminde ?ok yorgun olurlar. Genellikle mesaiden sonra barakalar?nda yatarak dinlenirler. Daha enerjik olanlar, ?ar??ya ya da deniz kenar?na gidip zaman ge?irirler. Bunun d???nda oyalanacaklar? pek bir ?ey yok. Televizyondaki tek ?in kanal?n? izliyorlar. G?nde 3 ???n yemek yiyorlar. Sabah ve ak?am yeme?ini kendimiz haz?rlar?z. ??le yeme?ini de ?irketten yeriz. Kendi ekme?imizi kendimiz pi?iririz. ?in yemeklerini tercih ederiz ama T?rk yemekleri de g?zel.

T?rkiyede ?al??an i??ilerin ?cretleri nas?l ?deniyor?
Ayl?k ?cretleri ?in?deki banka hesaplar?na yat?r?l?yor. Bu hesaplar?ndan T?rkiye de yararlanamad?klar? i?in burada cep har?l??? veriliyor. Bu para hesaplar?ndan d???l?yor.

Neden yabanc? i??iler tercih edildi?
Hema ?irketi, ?? derin kuyu a?mak i?in uluslararas? bir ihale a?t?. DTCG ucuz ve kaliteli teklif verdi?i i?in kazand?. ?irketimiz bu konuda uzmanla?m??t?r. Ayr?ca i??ilerimiz en zor ko?ullarda disiplinli ?al??malar? nedeniyle tercih edildi.

Maden sekt?r? ?ok riskli. ???iler sorunlarla kar??la??yor mu?
Biz pek ?ok kurala sahibiz. ???ilerin g?venli?i i?in ?al??ma hayat?nda bu kurallara ?ok ?nem veririz. ???ilerin bu kurallara uymas? kesinlikle zorunludur. Ben ?al??t???m yerlerde b?y?k bir sorunla kar??la?mad?m.

?in?deki sendikalar konusunda bilgi alabilir miyiz?
?in?de her b?y?k ?irketin kendi sendikas? vard?r. Bunlar i??iler i?in ?ok ?nemli kurulu?lard?r. Sendika, i??inin yar?s?d?r.
?ner G?ler
www.evrensel.net