S?Z OLA, TORBA DOLA

 • ?zerinden ?unca zaman ge?ti ama parma??mdaki se?im boyas? durup duruyor ?yle. Boyas? b?ylesine iz b?rak?rsa insanda, se?imin kendisinin b?rakaca?? izi d???nmek bile istemiyorum. ??nk?, d???nmesi bile zor olacak gibi


  ?zerinden ?unca zaman ge?ti ama parma??mdaki se?im boyas? durup duruyor ?yle. Boyas? b?ylesine iz b?rak?rsa insanda, se?imin kendisinin b?rakaca?? izi d???nmek bile istemiyorum. ??nk?, d???nmesi bile zor olacak gibi. Yine de, ayaktop?ular?n deyi?iyle ?n?m?ze bakaca??z ve TRT den Erdo?an Ar?kan??n art?k s?ylemedi?i s?ylemiyle ilerleyen g?nlerde g?rece?iz her ?eyi. Ger?i g?r?nen k?y k?lavuz istemez derler ama yine de bekleyip g?relim bakal?m k?lavuz gerektirmeyen k?yde neler olacak. Zaten tek yapt???m?z da beklemek ve g?rmek. G?rd???m?z de s?ylenemez ya. Daha ?ok bakmak bizim yapt???m?z.
  Paketlenmi? kad?n ba?lar? i?in y?llar ?ncesinin iki kad?n ba??n? ?rnek g?sterenlerin asl?nda o denli geriye gitmelerine gerek yoktu. Bug?n ba?lar? kapal? olanlar?n 12 Eyl?l ?ncesi g?r?nt?lerine bakmalar? yeterliydi. ??nk?, cuntac?lar birtak?m ?eyleri rab?tayla rab?taland?rmadan, alanlarda imam k?l???na girip hutbeler okumadan ?nce bu kafalar b?ylesine yayg?n de?ildi. Yani bu ?lkeye M?sl?manl?k 12 Eyl?l ile gelmedi, o zaten vard?. Gelen fa?izm ve ?eriat??l?kt?.
  O y?netimin yirmi be? y?ld?r kullan?lan anayasas?n?n, bu y?netimce de?i?tirilmesi ilgin?. O y?netimce y?netimden al?nanlar, yeniden y?netime geldiklerinde de?i?tirmeye k?yamad?klar? yasay?, o anayasayla palazlanm?? bu y?netim de?i?tiriyor. Hen?z anayasa tam anlam?yla ortaya ??kmasa da, h?k?met ve h?k?meti olu?turan bakanlar?n bakacaklar? alanlar ortaya ??kt?. Ne var ki, kimi bakanlar?n bakt?klar? alanlardan ben bir ?ey anlamad?m do?rusu. ?rne?in, devlet bakan? olup da ba?bakana da yard?mc?l?k yapacak olan bakanlardan biri Dan??tay ile ili?kilere bakacakm??. Kendisine verilen g?rev buymu?. Sanki ulusal bir yarg? kurulu?u de?il de Avrupa Birli?i, Birle?mi? Milletler, NATO gibi uluslararas? bir ?ey bu Dan??tay. Hani Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi olsa hak verece?im de, bu bizim Dan??tay. Bu bakan bu ili?kiye bakarken G?mr?k M?ste?arl???, Vak?flar Genel M?d?rl???, Sosyal Yard?mla?ma ve Dayan??ma Genel M?d?rl???, Tan?tma Fonu Kurulu Sekreterli?i gibi kurum ve kurulu?larla ?al??acakm??. Ne ilgi ve de ne g?zel bir ili?ki. Say??tay, Yarg?tay, Anayasa Mahkemesi ile ili?kiler ne olacak bu arada. Ba?ka bakan m? bakacak. Belki de bunlardan her biri bir bakana verilmi?tir.
  Yine devlet bakan? olup da ba?bakana yard?mc?l?k yapacaklardan biri de kamu toplu i? s?zle?melerinin koordinasyonu, kamu hizmeti g?revlileri toplu g?r??meleri koordinasyonuna bakacakm??. Bu i?lere bakmak i?in olsa gerek kendisine ba?lanan d?rt kurumdan ikisi Beden Terbiyesi Genel M?d?rl??? ve Futbol Federasyonu Ba?kanl??? imi?. An?lan kurumlar?n bakan?n bakaca?? g?revle ili?kilendirilmesi olanaks?zm?? gibi g?r?lse de, bakanlar bir ili?ki g?rm??ler demek ki. Bakan g?r?yormu? ayr?ca da. Zaten ?nemli olan da salt bakmak de?il, arada bir de olsa g?rmektir. Ancak, niye TFF. Bu ?lkede pek ?ok spor yap?lmakta, pek ?ok federasyon bulunmaktad?r. Satran?tan tutun da sepettopuna dek elliye yak?n federasyon var. Bu durumdan ayaktopundan ho?lanmayan e?ime yak?nd???mda, ?Bakan eski futbolcuymu?, ondand?r? dedi. Mant?kl? bir neden gibi geldi bana. Ba?ka bir neden de yoktu zaten, mant?kl? olmak zorundayd?.
  Umar?m bu i?te bir yanl??l?k yoktur. Kendisine showmen denilen, ama bu w harfi y?z?nden de ne onun, ne de ba?kalar?n?n soru?turmaya u?ramad??? Beyaz o?lan?n konu?u Cem Y?lmaz?a s?yledi?i gibi yanl?? hata ya da. ?Ele?tiriler sonunda hi? ?urda yanl?? hata yapt?m dedi?in olmad? m?? diye sormu?tu bir showmen, bir showmene de. H?k?metinki de b?yle bir yanl?? hata olabilir mi diye d???nd?m ben de. Belki de yanl?? benimdir, hata da bu bilgiyi ald???m gazetenin. ?yle ya, koskoca y?netimin, hem de ikinci d?nem y?netecekken, ?stelik cumhurba?kanl???n? da ?stlenmi?ken b?yle bir yanl?? hata yapmamas? gerekir.
  Belki de Erman Toro?lu?nun deyi?iyle y?netimi idare eden bir duru? var bu g?revlendirmelerde, kim bilir. Toro?lu Erman, bir Alman televizyon yorumcusunu, ?Y?netimi idare eden Jurgen?e d?n?yor, ald??? cevap net. Kesin olarak direkt penalt? de?il? diyerek anlat?yordu da, bu yorumuyla, neyi yorumlamak istedi?i kesin olarak direkt anla??lam?yordu. Hani, kesin olarak direkt penalt? de?il s?z? endirekt penalt? olma olas?l??? varm?? diyerek ge?i?tirilse de y?netimi idare eden s?z?ne a??kl?k getirmek pek a??r bir yorumu gerektiriyor olmal?.
  Bu s?z?yle y?netimin oyaland???n? vurgulamak istiyordu belki. Belki de do?rudan, yani direkt olarak y?netimi ele?tiriyordu, idareten anlam?nda idare eden bir y?netim g?sterdikleri i?in. Yani, y?netemiyorlar, ama idare ediyorlar i?te dercesine. Belki de y?netimi yerine izlenceyi idare edenden s?z edecekti de endirekt bir yol se?ince kesin olarak direkt penalt?l?k bir s?z ??kt? a?z?ndan. O da zaten bir showmen olma ?abas?nda ya... Tayfun Talipo?lu?nun deyi?iyle bunu da ?...tabii ki do?al olarak? kar??lamak gerekir.
  ?st?n Y?ld?r?m
  www.evrensel.net