?ABD i?in en iyisi ?ekilmek?

Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin, Rusya?n?n son g?nlerde y?ksek gerilim ya?ad??? ABD?ye yeni mesajlar verdi. Gelecek y?l g?rev s?resi dolacak olan Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin, So?i?de yabanc? gazetecilere yapt??? a??klamada, 2012?de devlet ba?kanl???na d?nebilece?ini de ima etti


Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin, Rusya?n?n son g?nlerde y?ksek gerilim ya?ad??? ABD?ye yeni mesajlar verdi. Gelecek y?l g?rev s?resi dolacak olan Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin, So?i?de yabanc? gazetecilere yapt??? a??klamada, 2012?de devlet ba?kanl???na d?nebilece?ini de ima etti.
A??klamas?nda, ABD?nin yak?n zamanda Irak?tan tamamen ?ekilme takvimi belirlemesi gerekti?ini belirten Putin, The Guardian gazetesine, ?En iyisinin, ?ekilme takvimi belirmek oldu?u inanc?nday?m. Bu, Irakl? yetkililere de cesaret verir? diye konu?tu.
ABD?nin Irak?a ?demokrasi? g?t?rd??? iddialar?na da sert ??kan Putin, ?Askeri m?dahale ile nas?l bir demokratikle?meye sahip olabilirler?? diye sordu.
Irak??n b?l?nmesi ?nerilerini de ?iddetle ele?tiren Putin, ?Bu, sorunu bitirmez. Aksine yeni bir problem yarat?r? ifadelerini kulland?.
Rusya lideri ABD?nin F?ze Kalkan? Projesi konusunda do?rudan bir a??klama yapmasa da, ?Ne yaz?k ki baz? Avrupa ?lkelerinin savunma bakanlar? ABD el?ilerince elden ge?iriliyor. NATO?nun nas?l kararlar ald???n? g?r?yorsunuz? derken ABD?nin NATO ?zerindeki yo?un antidemokratik etkisine dikkat ?ekti. Putin ayr?ca, Rusya?daki muhalif gruplara destek veren ABD?li akademisyenlere, ?Ben sizin siyasetinize kar??m?yorum. L?tfen siz de bizimkine kar??may?n? dedi?ini ifade ederken, ?Modern d?nyada ba??ms?zl?k olduk?a pahal? ve buna muktedir olabilen ?ok az b?y?k ?lke var. Mesela Hindistan, ?in ve Rusya gibi? ?eklinde konu?tu.
Yeni iktidar plan?
Putin, So?i?deki yazl?k evinde yabanc? gazetecilere yapt??? a??klamada, ?2012?de yeniden g?reve d?nebilece?inin? de sinyalini verdi, ancak bunu konu?mak i?in ??ok erken? oldu?unu s?yledi. Gelecek mart ay?nda g?revinden istifa ettikten sonra da ?etkin bir isim? olmay? arzulad???n? ifade eden Putin, ?ancak kendisinden sonra g?reve gelecek devlet ba?kan?n? g?lgede b?rakmak istemedi?inin? de alt?n? ?izdi.
Rus Anayasas?, ?st?ste ?? kez devlet ba?kan? olmaya izin vermiyor.
Putin?in bu son a??klamalar?n?, ba?bakanl??a aday olarak g?sterdi?i Viktor Zubkov?un parlamentoda onay almas?ndan sonra yapmas? dikkat ?ekti. Putin, yeni ba?bakan? atamas?n?n ard?ndan alevlenen halef tart??malar?na, ?2008?deki devlet ba?kanl??? se?imlerinde yar??abilecek 5 aday var? a??klamas?yla yeni bir boyut kazand?rd?.
Putin, ??u an ba?kanl?k se?imi i?in yar??abilecek ve se?ilebilecek en az 5 aday var. Ba?ka bir ki?inin de (Ba?bakan Viktor Zubkov) ortaya ??kmas? iyi oldu. B?ylece se?menlerin tercihlerini kullanabilece?i birka? de?i?ik aday oldu? dedi.
Tart??ma alevlendi
Putin?in bu a??klamas? ?lkedeki tart??malar? alevlendirirken, siyasi g?zlemciler, daha ?nce 4 ba?kan aday?n?n bulundu?unu, bu isimlere yeni olarak sadece Ba?bakan Viktor Zubkov?un dahil oldu?unu kaydetti.
Moskova?daki bir d???nce kurulu?unun ba?kan? olan Dmitriy Ore?kin, RIA Novosti?ye yapt??? a??klamada, ?Eski Ba?bakan Mihail Kasyanov, ba?kanl?k yar???ndan ?ekilmeyecek gibi g?r?n?yor. Bir de Kom?nist Parti lideri Gennadi Zuganov var, onun da yar??a dahil olaca??n? zannediyorum? dedi. Moskova?daki Siyasi Ara?t?rmalar Enstit?s? Ba?kan? Sergey Markov da, ?Ba?bakan Birinci Yard?mc?lar? Sergey Ivanov ile Dimitriy Medvedev?in Putin?in en g??l? adaylar? oldu?unu? belirtti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net