ABD m?ttefiklerini bir bir kaybediyor

ABD, Irak?ta yaratt??? bataktan asker ?ekmeyi tart??adursun, m?ttefikleri ?usulca? Irak?tan ayr?l?yor. ABD?nin Irak?taki en b?y?k m?ttefiki ?ngiltere?nin Basra?daki 5 bin askerini Kuveyt?e kayd?raca?? s?ylenirken, ABD ile ?ngiltere?nin ard?ndan Irak?ta en fazla asker bulunduran G?rcistan da Irak?taki asker say?s?n? azaltaca??n? bildirildi


ABD, Irak?ta yaratt??? bataktan asker ?ekmeyi tart??adursun, m?ttefikleri ?usulca? Irak?tan ayr?l?yor. ABD?nin Irak?taki en b?y?k m?ttefiki ?ngiltere?nin Basra?daki 5 bin askerini Kuveyt?e kayd?raca?? s?ylenirken, ABD ile ?ngiltere?nin ard?ndan Irak?ta en fazla asker bulunduran G?rcistan da Irak?taki asker say?s?n? azaltaca??n? bildirildi.
Ge?en hafta G?ney Kore bas?n?nda yer alan haberlerde Seul y?netiminin de Irak?ta bulunan asker say?s?n? azaltaca?? yaz?lm??t?. Irak?ta ABD?ye halen ?tam destek? veren ?lkelerin ba??n? Avustralya ?ekiyor. ?Kraldan ?ok kralc?? bir tutum izleyen Avustralya, ABD?nin Irak?tan asker ?ekmesinin bile Irak?taki stratejisini etkilemeyece?ini belirtiyor.
ABD?de yay?nlanan ?The New York Times? gazetesinin, ?ABD liderli?indeki koalisyon g??leri tamamen Amerikan oluyor? ba?l???yla duyurdu?u haberde, NATO yolu g?zleyen Tiflis y?netiminin, Irak?taki b?lgedeki asker say?s?n? 2008?in Haziran ay?na kadar 300?e d???rece?ini yazd?.
Irak?ta 850 olan asker say?s?n? bu yaz d?neminde 2 bine ??karma karar? ald???n? da hat?rlatan NY Times, ?G?rc? yetkililer son karar?n, Bush?un Irak?taki asker say?s?n? azaltmas?yla alakal? olmad???n? ifade ediyor? dedi. Gazete haberinde, G?ney Kore?nin de Irak?ta asker azaltma haz?rl???nda oldu?unu vurgulayarak, ?Kore bas?n?nda ge?en hafta yer alan haberlere g?re Seul da Irak?taki asker say?s?n? 1200?den 800?e d???recek? diye yazd?.
?ngilizler Kuveyt?e ge?ecek
?ngiltere?de yay?mlanan ?The Daily Telegraph? ise Basra i?inden tamamen ?ekilen ?ngiliz askerlerinin Kuveyt?e kayd?r?laca??n? ve Irak?taki ?ngiliz askeri say?s?n?n aral?k ay?na kadar yar?ya indirilece?ini belirtti.
Bu durumda aral?k ay?na kadar 2 bin 500 ?ngiliz askerinin Kuveyt?e kayd?r?lmas?n?n beklendi?ini yazan gazete, Northwood?daki askeri ?sten olu?turulan bir heyetin ge?en hafta Basra?ya giderek askerin Kuveyt?e ?ekilmesiyle ilgili planlama i?in incelemeler yapt???n? bildirdi.
Telegraph, bu ?ekilme plan?n?n ?ngiltere ile ABD aras?ndaki politik ili?kilerde gerginli?e yol a?abilece?ini de belirtti.
Washington merkezli Brookings Enstit?s ise Irak?taki ?ngiliz askeri say?s?n?n y?l sonunda 5 bin 500?den 500?e d???r?lece?ini a??klad?. ??galin ba??nda, ?ngiltere?nin Irak?ta 45 bin askeri bulunuyordu. ??gale y?nelik tepkiler nedeniyle bu rakam? kademeli olarak azaltan Londra?n?n ?lkede kalan son askerlerini hemen ?ekme niyetinde oldu?u, ancak ABD?nin bask?s? nedeniyle bu plan? 5 ay erteledi?i iddia ediliyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net