?Irak?ta 1.2 milyon sivil ?ld?r?ld??

Irak?taki kay?plara ili?kin yeni yay?nlanan bir ara?t?rma, hafta boyunca Irak?? tart??an ve bu ?lkedeki sivil ?l?mlerinin azald???n? iddia eden ABD y?netiminin iddialar?n? ??r?tt?


Irak?taki kay?plara ili?kin yeni yay?nlanan bir ara?t?rma, hafta boyunca Irak?? tart??an ve bu ?lkedeki sivil ?l?mlerinin azald???n? iddia eden ABD y?netiminin iddialar?n? ??r?tt?.
?ngiliz anket ajans? ORB, Irak?ta i?galin ba?lad??? Mart 2003?ten bu yana 1 milyon Irakl?n?n ?ld?r?ld???n? a??klad?. Irak?ta daha ?nce de bir?ok ara?t?rma yapm?? olan ORB?nin a??klamas?, Irak?ta ?zellikle mezhep ?at??malar?ndan kaynaklanan ?l?mlerin y?zde 80 oran?nda azald??? ve ?takviye asker? stratejisinin hedeflerine ula?t???n? iddia etmesinin ard?ndan gelirken, ORB?nin ge?en ay 1461 Irakl? yeti?kinle yapt??? ara?t?rma, Amerikan i?gali s?ras?nda ?lenlerin say?s?n?n 1.2 milyon olabilece?ini ortaya koydu.
??gal iki evden birini vurmu?
Los Angeles Times gazetesinin haberine g?re ORB, ?ayn? ?at? alt?nda ya?ayan? Irakl?lara ?2003?ten bu yana ?at??malarda evinizden ka? ki?i kurban gitti? sorusunu y?neltti. Irak?taki 4 milyon 50 bin 597 ev ?zerinden yapt??? hesaplamalarla tahmini rakama ula?an ORB, ?l? say?s?n?n 1.2 milyon Irakl? oldu?unu kaydetti. Yan?lma pay?n?n y?zde 2.4 oldu?unu belirten ORB, hesaplad??? rakam?n ise ?mant?kl?? oldu?unu belirtti. Zira bulgular, Ba?dat?ta her iki ev halk?ndan birinin, Irak ?ap?ndaki evlerden de y?zde 22?sinin ?at??malara en az bir kurban verdi?ini ortaya koyuyor.
LA Times gazetesi ORB?nin rakamlar?n? onaylaman?n m?mk?n olmad???n?, ??nk? ne Irak ne de ABD h?k?metlerinin, Irak?taki kay?plara ili?kin net bir a??klama yapmad???n? vurgulad?. Ancak gazete, ba??ms?z kaynaklar?n, ORB?nin ara?t?rmas?n? destekledi?ini de yazd?. Gazete, Irak?taki kay?plara ili?kin en y?ksek rakam?n sayg?n t?p dergisi ?Lancet? taraf?ndan hesapland???n? hat?rlatarak, bu rakam?n da 654 bin 965 oldu?unu vurgulad?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net