Ankara?da yeni bir Susurluk kazas? m??

G?mr?k??lerin ve Emniyetin Ankara?da ele ge?irilen bomba y?kl? ara?la ilgili a??klamalar? ?eli?iyor


Ankara?da Kurtulu? otopark?nda bulunarak etkisiz hale getirildi?i iddia edilin y?zlerce kiloluk bomba tart??mas? s?rerken, bomba y?kl? ikinci bir ara? daha bulundu?unun a??klanmas?na ili?kin geli?meler s?r?yor. ?kinci bomba y?kl? arac?n devlete ait oldu?unun ortaya ??kmas? ve devlet kurumlar?n?n yapt??? ?eli?kili a??klamalar, hem birinci hem de ikinci araca ili?kin ??pheleri art?rd?.
G?mr?k: Patlay?c? dolu minib?s Ankara?da
G?mr?kler Ba?m?d?r? Ahmet Arslan??n ?Patlay?c? dolu bir minib?s Ankara?ya kadar gelmi?tir?, G?mr?k M?ste?ar Vekili B?lent Ertem?in, ?Karpuz bile b?yle ta??nmaz? s?zlerinin bas?na yans?mas?n?n ard?ndan, ?bombal?? ara?larla ilgili ??pheleri art?ran geli?meler ya?and?.
S?hhiye?deki otoparkta bomba y?kl? oldu?u iddia edilen arac?n bulunmas?n?n ard?ndan ?nceki gece Ankara, ??sve??ten gelen bir ara?ta patlay?c? hammaddesi bulundu? haberiyle gergin anlar ya?ad?. G?mr?k M?ste?ar Vekili B?lent Ertem, ?Karpuz bile b?yle ta??nmaz? diyerek, 500 kiloluk patlay?c? maddenin, g?venlik kordonuna al?nmadan Bo?azlar, ?stanbul, Ankara ve iki kent aras?ndaki yerle?im birimlerinden ge?irildi?ini s?yledi.
Emniyet: Bomba yok
Bunun ?zerine Emniyet, yap?ld??? iddia edilen ara?t?rman?n ard?ndan bir a??klama yaparak bulunan arac?n i?inde bomba bulunmad???n?, ara?taki maddenin ise MKEK?ye ait oldu?unu a??klad?.
G?mr?kten geri ad?m!
G?mr?k M?ste?ar Vekili B?lent Ertem, ?nceki g?n ??le saatlerinde patlay?c? maddenin 50 kiloluk k?sm?n?n bombaya d?n??t?r?ld???n? a??klad?. Emniyet kaynaklar? ise ?Ara?ta bombayla ilgili bir d?zenek yoktu. G?mr?k eleman?, bomba olup olmad???n? bizden iyi mi bilecek? dediler. Ertem, saat 17.30 s?ralar?nda ise geri ad?m atarak ?O bilgi do?ru de?ilmi?? demek zorunda kald?. Bu ?r?n?n ithali i?in Genelkurmay?dan ithal izni al?nmas? gerekti?ini ve bunun al?nmad???n? kaydeden Ertem, ?Ta??nmas?yla ilgili g?venlik ?nlemlerinin al?nabilmesi ve g?zetim alt?nda getirilebilmesi i?in Emniyet Genel M?d?rl????ne ba?vurulmas? gerekirdi. Emniyet?ten izin al?nmadan mal?n ta??nmas?yla kamu g?venli?i tehlikeye sokulmu?tur? dedi.
G?mr?klerden sorumlu Devlet Bakan? Hayati Yaz?c?, ?nce dan??man? arac?l???yla 13.30?da bu konuda a??klama yapaca??n? duyurdu. Ancak daha sonra karar?ndan vazge?en Yaz?c?, ?Belgeleri inceledikten sonra yaz?l? bir a??klama yapaca??m? dedi.
Ertem, olayla ilgili iki ki?inin g?zalt?na al?nd???n? belirtirken, Emniyet kaynaklar?,s?z konusu ki?ilerin ifadelerinin ard?ndan serbest b?rak?ld???n? bildirdi. Ertem, patlay?c?n?n g?zetim alt?nda tutuldu?unu vurgularken Emniyet ise mal?n sahibi MKEK?ye teslim edildi?ini bildirdi.
MKEK: Malzeme bizim
MKEK Bas?n M??aviri Kemal Pehlivan, ?Bu madde bizimdir. ?halesi yap?lan bir i?tir. Nakliyesi, g?mr???, sigortas? her ?eyi firmaya ait olmak ?zere sipari?i verildi? dedi. Milli Savunma Bakan? Vecdi G?n?l de malzemenin MKEK?ye ait oldu?unu do?rulad?.
Edirne Emniyet M?d?r? Hanefi Avc? da Kap?kule?den giri? yapt??? s?ylenen Uhlhorn Logistik?e ait beyaz minib?s?n patlay?c? dolu oldu?undan haberi bulunmad???n? s?yledi. Avc? bu konuda sorulan sorular ?zerine, ?Bunu sizden duydum. Bize bir talimat gelmedi? diye konu?tu.
?nceleme ba?lat?ld?
Edirne Vali Yard?mc?s? ve Kap?kule M?lki ?dare Amiri Abd?lkadir Yaz?c?, i?inde patlay?c? madde yap?m?nda kullan?lan PETN ile Kap?kule S?n?r Kap?s??ndan ?lkeye giri? yapan minib?sle ilgili inceleme ba?lat?ld???n? bildirdi. Yaz?c?, AA muhabirine yapt??? a??klamada, minib?s?n ?lkeye giri?iyle ilgili bir ihmalin olup olmad???n?n, soru?turman?n ard?ndan belirlenece?ini s?yledi. Yaz?c?, ??yle dedi: ??hmal var m? yok mu, bunu s?ylemek i?in hen?z erken. Olay soru?turma kapsam?nda. G?mr?k m?fetti?i soru?turmas?n? tamamlamas?n?n ard?ndan ihmalin olup olmad???n? s?yleyebiliriz. Kontrol memuru hakk?nda da soru?turma a??ld?.? (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net