Bush yeni bahanesini buldu

ABD y?netimi, b?lgeyi ?istikrars?zla?t?rd???? iddias?yla tehditler savurdu?u Suriye?yi daha fazla s?k??t?rmak i?in yeni bahanesini buldu. ?srail?in son taciziyle ba?layan s?re?, Suriye?nin yeni bir su?lama ile kar?? kar??ya kalmas?yla devam ediyor


ABD y?netimi, b?lgeyi ?istikrars?zla?t?rd???? iddias?yla tehditler savurdu?u Suriye?yi daha fazla s?k??t?rmak i?in yeni bahanesini buldu. ?srail?in son taciziyle ba?layan s?re?, Suriye?nin yeni bir su?lama ile kar?? kar??ya kalmas?yla devam ediyor. Beyaz Saray n?kleer program? olmayan Suriye?yi ?n?kleer izleme listesi?ne dahil etti. ABD D??i?leri Bakan? konuya ili?kin, ?D?nyan?n en tehlikeli insanlar?n?, d?nyan?n en tehlikeli silahlar?ndan uzak tutmak i?in bir politikam?z olmal?? diye konu?tu. Bu ifadeler, Irak i?galine bahane edilen yalanlar? hat?rlatt?.
?srail?in ge?en haftaki ihlali s?ras?nda, Suriye?nin ?n?kleer haritas??n? ??kard??? iddia edilmi?ti. ABD?li Washington Post gazetesi, Kuzey Kore?nin Suriye?ye n?kleer yard?mda bulundu?unu ileri s?rm??t?. Konuya ili?kin bir ba?ka iddia ise, T?rkiye ordusunun, Ankara?n?n bilgisi d???nda ?srail?e Suriye istihbarat? verdi?i olmu?tu. ABD?li yetkililer ise operasyonun hedefinin ?ran?dan Hizbullah?a giden silahlar oldu?unu ileri s?rm??t?.
Deliller varm??!
ABD D??i?leri Bakanl??? N?kleer Silahlardan Ar?nma B?rosu Ba?kan Yard?mc?s? Andrew Semmel, ?srail?in hava sahas? ihlaline ili?kin yapt??? a??klamada bu konudan ?ok, ??am y?netiminin, n?kleer ekipman i?in gizli sa?lay?c?larla g?r??t???n?? iddia ederek, Suriye?nin n?kleer ?al??ma haz?rl???nda oldu?unu ileri s?rd?. N?kleer Silahs?zlanma Anla?mas? toplant?lar? i?in ?talya?da resmi ziyarette olan Semmel, ?Suriye, art?k kesinlikle ABD?nin n?kleer izleme listesinde. Baz? i?ler kar??t?rd?klar?na dair deliller var. Suriye?de bir?ok yabanc? teknisyenin oldu?unu biliyoruz? dedi.
Semmel, ?gizli n?kleer sa?lay?c?lar??na ili?kin kesin bir ifade kullanmazken, ?bu ki?iler, Kuzey Koreli olabilir mi? sorusuna ise, ?Baz? Kuzey Korelilerin orada (Suriye?de) oldu?unu biliyoruz. Bundan ku?ku yok? dedi. iddia etti. ABD?li yetkili ayr?ca n?kleer ara?t?rmalar konusunda uluslararas? arenada iyi tan?nan Pakistanl? A.Q. Han??n da ?bu i?in i?inde olabilece?ini? ileri s?rd?. Semmel, ?Biz durumu ?ok yak?ndan takip ediyoruz. G?r?nen o ki ?srail de ayn?s?n? yap?yor? dedi.
ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice ise FoxNews?e, ABD?nin Suriye?nin olas? n?kleer ?al??malar?na ili?kin haberlerden olduk?a ?rahats?z? oldu?unu ifade ederken, ?D?nyan?n en tehlikeli insanlar?n?, d?nyan?n en tehlikeli silahlar?ndan uzak tutmak i?in bir politikam?z olmal?? diye konu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net