10 din ??retmeni yerine 1 matematik ??retmeni istediler

Liseli bir grup ??renci Hamamyolu?ndan Adalar?a kadar ger?ekle?tirdikleri protesto y?r?y???nde okullarda kay?t paras? toplanmas?n? protesto ettiler.


Liseli bir grup ??renci Hamamyolu?ndan Adalar?a kadar ger?ekle?tirdikleri protesto y?r?y???nde okullarda kay?t paras? toplanmas?n? protesto ettiler.
?Paras?z e?itim istiyoruz?, ?Kay?t paralar?na ret? sloganlar? atarak y?r?yen ??renciler Adalar?da yapt?klar? a??klamada, ?Liseliler olarak paras?z e?itimin yasal hakk?m?z oldu?unu biliyoruz. Ancak yasak olmas?na ra?men a??k?a kay?t paras? isteniyor. Milli E?itim Bakan? H?seyin ?elik?ten buna g?z yummamas?n? istiyoruz? dedi.
??renciler ad?na a??klamada bulunan bir ??renci, ?Okul idareleri bu paralar? ?e?itli ihtiya?lar oldu?unu s?yleyerek zorla istiyor. Okula kay?t olurken kay?t paras?, okul s?resince spor kolu paras?, vak?f paras?, gezi paras?, foto?raf paras?, okul bitti?inde de diploma paras? ve daha bir?ok vesileyle ?denen paralar, paras? olmayanlar?n okuyamayaca??n? g?steriyor. Al?nan ba??? ve kay?t paralar? da okul i?in harcanm?yor. Ve bu paralar?n nereye gitti?ini merak ediyoruz. Ba???, ?denmesi zorunlu bir para gibi sunuluyor. Liseliler olarak 10 tane din ??retmeni yerine 1 matematik ??retmeni istiyoruz? diye konu?tu. Eylem s?ras?nda ?? ??renci de yere oturarak, ?duymayan, g?rmeyen ve konu?mayan 3 maymunu? canland?rarak protesto g?sterisine kat?ld?. (Eski?ehir/ EVRENSEL)
www.evrensel.net