?? kazalar?ndaki art?? kayg? verici

Hak-???in tespitlerine g?re, 2006 y?l?nda 2 bin 267 ki?i i? kazas? ve meslek hastal??? sonucu s?rekli i? g?remez duruma geldi, bin 601 ki?i ise ya?am?n? yitirdi.


Hak-?? Konfederasyonu, i? kazas? ve meslek hastal?klar? ile bu y?zden ya?anan ?l?m ve sakatlanmalarda h?zl? bir art?? oldu?una i?aret ederek, bu durumun kayg? verici oldu?unu bildirdi. Uslu, i? kazalar?n?n, i??i-i?veren ?i?birli?i? olmadan ve sendikala?man?n ?n?n?n a??lmadan azalamayaca??n? bildirdi.
Hak-?? Genel Ba?kan? Salim Uslu, T?rkiye?nin ?? Sa?l??? ve G?venli?i konusundaki mevzuat?n?n AB standartlar?nda olmas?na kar??n, i? kazalar? ya?and???na dikkat ?ekerek, ??? Sa?l??? ve G?venli?i konusu, kamu i?yerleri ile ?zel sekt?r, i??i-i?veren herkesi ilgilendiriyor ve i?birli?ini gerektiriyor? dedi.
Hak-?? Konfederasyonu Ara?t?rma B?l?m??n?n yapt??? belirlemelere g?re, i? kazalar? ve bu kazalar sonucu meydana gelen ?l?m ve sakatl?klar h?zla art?yor. Buna g?re, 2006 y?l?nda bin 953 ki?i i? kazalar?, 314 ki?i de meslek hastal?klar?na ba?l? olmak ?zere toplam 2 bin 267 ki?i s?rekli i? g?remez duruma geldi.
?? kazas? ve meslek hastal?klar?n?n say?s? ge?en y?l son be? y?l?n en y?ksek d?zeyine ??kt?. ?? kazas? ve meslek hastal??? ge?iren i??i say?s? 2002?de 2 bin 87, 2003?te bin 596, 2004?te bin 693 ve 2005?te bin 639 ki?i olarak ger?ekle?mi?ti.
Ge?en y?l i? kazas? ve meslek hastal??? sonucu ?lenlerin say?s? ise bin 601 olarak belirlendi. Bun ?l?mlerin bin 592?si i? kazas?, 9?u ise meslek hastal?klar?na ba?l? olarak ger?ekle?ti. ?? kazas? ve meslek hastal?klar?na ba?l? ?l?mlerin son 5 y?lda h?zl? bir art?? seyri izledi?i g?zlendi.
2002 y?l?nda 878 olan i? kazas? ya da meslek hastal?klar? y?z?nden ?l?m say?s?, 2003 y?l?nda 811?e d??t?. 2004 y?l?nda yeniden 843?e y?kselen s?z konusu ?l?mler, 2005 y?l?nda bin 96, 2006 y?l?nda da bin 601?e ula?t?.
?n?aat ilk s?rada
?? kazas? ve meslek hastal?klar? sonucu ger?ekle?en y?ll?k ?l?m say?s?nda 397 ile in?aat sekt?r? ilk s?rada yer al?yor. ?l?m vakas? say?s?nda in?aat sekt?r?n? 165?le nakliyat, 70?le toptan ve perakende ticaret, 39?la g?da maddeleri sanayi, 35?le k?m?r madencili?i ile ta?, toprak, kil ve kum gibi ?r?nlerin imalat?, 26 ile ta?, kil ve kum ocaklar? ve dokuma sanayi, 23?le nakil ara?lar? imalat? ve 13?le k?m?r d???ndaki madenler sekt?rleri izliyor.
?? kazas? ve meslek hastal?klar?n?n en ?ok g?r?ld??? il ise ?stanbul oldu. Ge?en y?l ?stanbul?da 219 ki?inin i? kazas? ve meslek hastal?klar? sonucu hayat?n? kaybetti?i belirlendi. ?stanbul?u 88 ki?iyle Ankara ve 53 ki?iyle Antalya izledi.
Herkesi ilgilendiriyor
Hak-?? Genel Ba?kan? Salim Uslu, konuya ili?kin olarak yapt??? a??klamada, ?u de?erlendirmelerde bulundu: ?T?rkiye?nin ?? Sa?l??? ve G?venli?i konusundaki mevzuat?n?n Avrupa Birli?i standartlar?nda olmas?na kar??n, hala bu ?ekildeki b?y?k i? kazalar?n?n ya?an?yor olmas? herkes taraf?ndan d???n?lmelidir. Siz, mevzuat?n?z? ne kadar iyile?tirirseniz iyile?tirin, bunun uygulamas? noktas?nda eksiklik, ihmal, zaaf ve zay?fl?k g?sterirseniz, ya?anan kazalar? salt ?kaza? ?eklinde yorumlama hakk?na sahip olamazs?n?z. ?? Sa?l??? ve G?venli?i konusu, kamu i?yerleri ile ?zel sekt?r, i??i-i?veren herkesi ilgilendiriyor ve i?birli?ini gerektiriyor. ?? kazalar? ?o?unlukla sendikas?z, ?rg?ts?z i?yerlerinde ya?anmaktad?r. ?? kazalar?n? azaltmak i?in sendikala?ma ve ?rg?tlenmenin ?n? a??lmal?, denetimlere ?nem verilmelidir.? (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net