G?NL?K


 • G?ll? Bey, kucaklama harekat?na b?lgeden ba?lay?nca d???n?ld? ki;
  Demokrasi?
  ?zg?rl?k?
  E?it haklar nutuklar? falan ?ekecek.


  G?ll? Bey, kucaklama harekat?na b?lgeden ba?lay?nca d???n?ld? ki;
  Demokrasi?
  ?zg?rl?k?
  E?it haklar nutuklar? falan ?ekecek.
  Ve ayr?yeten, i?, ekmek s?zleri falan verecek.
  ?yle ya beklentiler durduk yerden ??kmam??t?.
  G?ll? Bey memleketin bir?ok yeri varken kucaklamaya oradan ba?lam??t?.
  Demek s?yleyecekleri?
  M?jdeleri? Yenilikleri? Bir bildi?i vard?!
  Bildi?inin sonucudur ki, ?nce erlerle karavana masas?nda poz verdi.
  Demek ?st tarafla havalar limoni olunca?
  ?al??maya tabandan ba?lad?!
  ?Efendim aran?zda yumu?ama oldu mu??
  ?Kuru fasulyeyle mi??
  ?Yok bulgurla!?
  Ger?i medyada ?st makamlar aras?nda bir yumu?a oldu?una dair bir yoruma rastlanmad?!
  Fark?na m? varmad?lar?
  Yoksa i?in ciddiyetini mi anlamad?lar?
  Oysa ??yle yorumlar g?rebilirdik?
  ?G?ll? Bey taba?a ka???? ?yle yumu?ak deydirdi ki, bu demokrasimizin yumu?amas? i?in ?ok g??l? bir i?aretti!?
  Veya;
  ?Nohuttan ta? ??kt?.
  Bu durum, askerin sert bir laiklik mesaj? olarak alg?land?!?
  ***
  G?ll? Bey daha sonra halk? kucaklamaya ko?tu.
  H?rriyet?ten Yal??n Do?an yazd?:
  Van?da ?of?rler sorunlar?n? anlat?yor.
  G?ll? Bey ??z?m getiriyor:
  ?Farkl?l???m?z zenginli?imizdir, zenginliklerimizi, b?t?nl?k i?inde bir arada tutal?m?
  ?htimal ?of?rler;
  Trafik polislerinden, cezalardan?
  Yol sorunlar?ndan? Tarifeden?
  Yak?t pahal?l???ndan dertleniyor.
  G?ll? Bey ise; ?Farl?l???m?z zenginli?imizdir?? deyip ??z?m? buluyor!
  Sonra mimarlar kentin mimari, yap?la?ma sorunlar?n? anlat?yor.
  G?ll? Bey yan?t veriyor:
  ?Farkl?l???m?z zenginli?imizdir??
  Diyelim, ?ift?iler tar?m sorunlar?n?, arpa bu?day, t?t?n anlat?yor? ?ap hastal???ndan falan bahsediyor.
  G?ll? Bey ayn? yan?t? veriyor:
  ?Farkl?l???m?z zenginli?imizdir??
  Misal orada i?kembeciler odas? olsa, onlar da ?orbasal sorunlar? anlatsa?
  G?ll? bey ayn? yan?t? verecek?
  ?Farkl?l???m?z zenginli?imizdir??
  ???kembe tamam da, tuzlama da buna dahil mi efendim??
  ?Kelle pa?ay? da unutmayal?m say?n reisim?
  ?Tabii tabii unutmayal?m? Zenginliklerimizle bir arada ya?ayal?m? Fakat sirkeyi fazla ka??rmayal?m??
  ?Ger?i sirke de zenginliklerimizden de?il midir say?n reisim? Bir arada ya?asayd?k ke?ke!?
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net