Savc? 11 g?n sonra geldi

Tunceli?de iki k?yl?n?n askerlerce taranmas?n? ara?t?racak savc?, olay yerine 11 g?n sonra geldi


Tunceli?nin Mazgirt il?esine ba?l? Koyunu?a?? k?y? G?lek mezras?nda iki k?yl?n?n ?ter?rist san?larak? askerler taraf?ndan taranmas? olay?n? soru?turan Mazgirt Cumhuriyet Savc?s? 11 g?n sonra mezraya gidebildi. Mezrada sadece mermi kovan? ve ?ekirde?ini almakla yetinen savc?, kur?unlanan yerleri gezmedi ve olay?n g?rg? tan???n? dinlemedi.
Ter?rist sanm??lard?!
Mazgirt?e ba?l? ba?l? G?lek mezras?nda 3 Eyl?l?de H?d?r ve Ali Tayda? adl? karde?ler, day?lar? Mahmut Bulut?un evinden ??karak kendi evlerine do?ru y?r?d?kleri s?rada askerler taraf?ndan tarand?. Olayda 48 ya??ndaki H?d?r Tayda? a??r yaralan?rken, Ali Tayda? ise yara almadan kurtuldu. Askerlerin ?ter?rist sand?klar? i?in? ate? ettikleri iddia edilirken, ?nsan Haklar? Derne?i (?HD) haz?rlad??? raporda, ?Jandarma ?zel Harekat Timi?nin a??k ?ld?rme saik? ile ma?durlara ate? etti?i kanaatine var?lm??t?r. Bu sebeplerle de jandarma ?ya?am hakk??na y?nelik ciddi bir ihlalde bulunulmu?tur? dedi. Olay? ara?t?racak savc? ise olay yerine d?n geldi.
Askerle geldi
D?HA muhabiri R??t? Demirkaya?n?n haberine g?re, y?r?t?len soru?turma kapsam?nda Mazgirt Savc?s? ?brahim Tokal?, 11 g?n sonra G?lek mezras?na gitti. Olay?n tan??? olan Tayda? karde?lerin day?s? Mahmut Bulut?un ?ar??da oldu?u bir anda r?tbeli askerlerle birlikte mezraya gelen Tokal?, baz? kovan ve Bulut?un evine isabet eden mermi ?ekirde?ini almakla yetindi. Savc?, ?at? ve eve isabet eden yerlere bakmad?.
Olay?n sorumlusu oldu?u iddia edilen askerlere d?n?k ise ?u ana kadar herhangi bir i?lem yap?lmazken, yaralanan H?d?r Tayda???n karde?i Zekiye Tayda?, as?l amac?n k?ylerini bo?altmak oldu?unu s?yledi. Evlerinin 1994 y?l?nda yak?ld???n? s?yleyen Tayda???n day?s? Mahmut Bulut ise, ?1994 y?l?nda e?imin babas? d?v?lerek ?ld?r?ld?. K?y?m?z ate?e verildi. ?imdi tekrar d?nmek istiyorum? dedi. Bu sefer de evlerinin tarand???n? s?yleyen Duman, ?H?d?r ve Seyit Ali?ye ate? ettiler. Hemen yan? ba?lar?nda ve ellerinde fener bulundu?u halde? diye konu?tu.
Meclis?e ta??n?yor
Tunceli?de benzer olaylar?n artt???na dikkat ?eken DTP Tunceli Milletvekili ?erafettin Halis, ?Se?im sonras? ?zellikle Ovac?k ve Mazgirt?te ev taranmalar? ve cana kas?t olaylar? artt?. Bu durum endi?e vericidir. Mazgirt?te H?d?r Tayda? isimli bir yurtta??m?z kolluk g??lerince taran?yor. Yanl??l?kla deniliyor. Ama bu kadar bariz ve a??ktan bir yanl??l?k olmaz ve bunun savunmas? da yap?lmaz. Biz durumu Meclis?e ta??yaca??z? dedi. Orman yang?nlar? ve k?y taranma olaylar?n?n derhal son bulmas? gerekti?ini dile getiren Halis, ?unlar? kaydetti: ?Operasyonlar?n oldu?u yerde ormanlar yan?yor. ?zel harekat noktas?n?n etraf?ndaki orman yak?l?yor. Ama nedense bat?ya g?sterilen hassasiyet buraya g?sterilmiyor. Bu ayr?mc?l??a g?t?r?r? dedi. (Tunceli/D?HA)
www.evrensel.net