DTP, AP?den diyalog i?in destek istedi

Avrupa Parlamentosu?nda (AP) temaslarda bulunan DTP, K?rt sorununun bar????l demokratik ??z?m? i?in uygun ko?ullar?n olu?tu?unu s?yleyerek, Avrupa Birli?i ile Avrupa Parlamentosu?nun diyalogun ba?lat?lmas? i?in destek sunmas?n? istedi.


Avrupa Parlamentosu?nda (AP) temaslarda bulunan DTP, K?rt sorununun bar????l demokratik ??z?m? i?in uygun ko?ullar?n olu?tu?unu s?yleyerek, Avrupa Birli?i ile Avrupa Parlamentosu?nun diyalogun ba?lat?lmas? i?in destek sunmas?n? istedi.
Demokratik Toplum Partisi (DTP) Batman Milletvekili Bengi Y?ld?z ile Avrupa Temsilcisi Faik Ya??zay, AP nezdinde bir dizi g?r??melerde bulundu. DTP heyetinin AP milletvekilleri Andrew Duff, Joost Lagendijk, Sara Ludford, Jean Lambert, Luisa Morgantini, Feleknaz Uca, Fitoriyo Analetto, Poscoalina Napolitano ile g?r??t??? ??renildi. G?r??meler hakk?nda bilgi veren Faik Ya??zay, T?rkiye?de genel se?im ve Cumhurba?kanl??? se?imlerinin ard?ndan K?rt sorununun demokratik, bar????l ??z?m? i?in olu?an ko?ullar ?zerinde durduklar?n? s?yledi. Ya??zay, DTP?nin Meclis?e girmesiyle ?nceki h?k?metlerin ileri s?rd??? ?muhatap yok? gerek?esinin ortadan kalkt???n? da ifade etti.
AP arac? olsun
DTP Avrupa Temsilcisi Faik Ya??zay, Avrupa milletvekilleriyle g?r??melerinde, Avrupa Birli?i T?rkiye ilerleme raporlar?n? ele almaya haz?rlanan AB ile AP?nin K?rt sorununu dikkate alarak, diyalog yolunun a??lmas? i?in aktif rol almas?n? istediklerini belirtti. G?r??t?kleri AP milletvekillerinin K?rt sorununda bar????l ve demokratik ??z?m? desteklediklerinin alt?n? ?izen Ya??zay, AP milletvekillerinin kendilerinden T?rkiye?de yeni anayasa konusundaki somut taleplerini iletmelerini istediklerini de ekledi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net