???retmen a???? 25 bin de?il 100 binin ?zerinde?

T?rk E?itim-Sen Genel Ba?kan? ?uayip ?zcan, ??retmen a????n?n bakan?n iddia etti?i gibi 25 bin de?il, 100 binin ?zerinde oldu?unu, OECD k?staslar? ile k?yasland???nda a????n da b?y?d???n?, sorunun sadece ??retmen a???? olmad???n? da s?yledi


T?rk E?itim-Sen Genel Ba?kan? ?uayip ?zcan, ??retmen a????n?n bakan?n iddia etti?i gibi 25 bin de?il, 100 binin ?zerinde oldu?unu, OECD k?staslar? ile k?yasland???nda a????n da b?y?d???n?, sorunun sadece ??retmen a???? olmad???n? da s?yledi.
?uayip ?zcan d?n yapt??? bas?n toplant?s?nda, e?itimin tek sorununun ??retmen a????ym?? gibi g?sterilmesini ele?tirdi. Fiziki mekanlar?n yetersiz, ara?-gere? donam?n?n sa?lanmam??, ??retmenlerin s?zle?meli k?le olarak ?al??t?r?ld???n?, e?itime ayr?lan pay?n, ad? duyulmam?? ?lkelerin bile gerisinde oldu?unu aktaran ?zcan, kald? ki ??retmen a????n?n da bakan?n iddia etti?i gibi 25 bin de?il, ?ok daha fazla oldu?unun alt?n? ?izdi.
Bakan?n ?25 bin a??k var, 10 bin s?zle?meli ??retmen al?nacak, 15 bin a??k kalacak? s?zlerini yalanlayan ?zcan, 10 bin s?zle?melinin al?nmas? halinde bile 100 bin ??retmen a????n?n kalaca??n? s?yledi. Bakanl???n a??klar? hangi k?staslara g?re belirledi?ini anlayamad?klar?n? kaydeden ?zcan, ??retmen ba??na d??en ??renci say?s?n?n T?rkiye?de, ilk??retimde 27, orta??retimde 18 iken, OECD ?lkelerinde bu say?lar?n ilk??retimde 16.9, orta??retimde 13.3 oldu?unun alt?n? ?izdi. OECD standartlar?na g?re T?rkiye?de ??retmen a????n?n ilk??retimde 239 bin, orta??retimde ise 66 bin 975 oldu?unu, bu rakamlara ?a? n?fusu da eklendi?inde ilk??retimde 263 bin 88, orta??retimde 112 bin 184 oldu?unu hat?rlatt?. ?zcan, ??retmen ba??na d??en ??renci say?s? ilk??retimde 20, orta??retimde 15 olarak baz al?nsa bile a????n, ilk??retimde 139 bin 517, orta??retimde 38 bin 116, dolay?s?yla 177 bin 633 ??retmen a????n?n oldu?una dikkat ?ekti.
?al??anlar?n da yeni e?itim-??retim y?l?na buruk girdiklerini, ald?klar? maa?lar?n geli?mi? ?lkelerin 8-10 kat alt?nda oldu?unu kaydeden ?zcan, toplu g?r??melerde ?nerilen y?zde 2??erlik art???n ?ok g?l?n? oldu?unu dile getirdi. ?zcan, ek derslerin ellerinden al?nd???n?, haz?rl?k ?dene?inde sanki ?ok art?? yap?lm?? gibi reklam edildi?ini, oysa ??retmenlerin, s?zle?meli k?le olarak ve yoksulluk ko?ullar?nda ?al??t?r?ld???n? s?yledi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net