G?ZLEM

 • Son y?llarda T?rkiye?de ve di?er ?lkelerde yap?lan grevlerin say?s?ndaki azalma dikkat ?ekiyor. Yak?n zamanda ?e?itli ?lkelerde i??i eylemleri ve genel grevler ya?anmas?na kar??n, genel anlamda yap?lan grev say?lar? ve grevde ge?en i?g?n? a??s?ndan ortaya ??kan tablonun i? a??c? oldu?u s?ylenemez


  Son y?llarda T?rkiye?de ve di?er ?lkelerde yap?lan grevlerin say?s?ndaki azalma dikkat ?ekiyor. Yak?n zamanda ?e?itli ?lkelerde i??i eylemleri ve genel grevler ya?anmas?na kar??n, genel anlamda yap?lan grev say?lar? ve grevde ge?en i?g?n? a??s?ndan ortaya ??kan tablonun i? a??c? oldu?u s?ylenemez.
  Y?llard?r sermayenin elini g??lendiren i?sizlik oranlar?, i??iler ve sendikalar aras?ndaki rekabetin artmas?, sendikalara, sendikal eylemlere ve grevlere y?nelik ilgiyi de olumsuz etkiliyor. Baz? sendikalar?n Avrupa Birli?i?nin de deste?iyle i?verenler ve h?k?metlerle ?sosyal projeler? i?inde yer almalar?, hatta Ba?bakan?? kongrelerine davet edip, ?durmak yok, aynen devam et? demeleri tabloyu daha da netle?tirdi.
  Sendikal harekette uzun s?redir ya?anan sorunlar, bir taraftan sendikal m?cadeleyi durgunlu?a iterken, i??ilerin ve sendikalar?n grevleri en son ba?vurulmas? gereken m?cadele bi?imi olarak g?rme e?ilimlerini art?rd?. Son y?llarda grevin i??iler i?in ta??d??? ?nemin gittik?e azal?yormu? gibi g?r?lmesi, bug?ne kadar ya?anan ?grevsizlik durumunu? a??kl?yor asl?nda. Ancak sendikal harekette ya?anan par?alanm??l?k ve zay?fl?klar?n, i??i ?rg?tlerinde ve i??iler ?zerinde yaratt??? olumsuzluklar?n etkisi de g?z ard? edilmemeli.
  T?rkiye?nin g?ndemine grevler, uzun bir aradan sonra ?e?itli i?kollar?nda pe? pe?e al?nan grev kararlar? ile yeniden girdi. Farkl? i?kollar?ndan i??iler, patronlar?n restine ayn? ?ekilde kar??l?k vererek grev a?amas?na kadar gelmi?ti. THY, T?B?TAK, ?eker Fabrikalar? ve tekstilde anla?malar son anda sa?land?. Grevlerin sonu?lar?n?n kendileri i?in ne anlama gelece?ini g?ren patronlar, dayatmalar?n?n ?nemli bir b?l?m?nden geri ad?m atmak zorunda kald?. Haber-?? ise, Telekom patronunun sendikas?zla?t?rma ve esnek ?al??ma uygulamalar?na kar?? cuma g?n? grev karar? ald?. E?er Bakanlar Kurulu devreye girip ertelemezse, 26 bin Telekom i??isi greve gidecek.
  S?n?flar m?cadelesi tarihi boyunca, i??ileri uysalla?t?rmak ve kapitalistler i?in bir tehdit haline gelmelerini engellemek i?in benimsenen en yayg?n yol, onlar?n ?rg?tlerini ve m?cadele ara?lar?n? zay?flatmak olmu?tur. ?cretlerin d???k tutulmas?, k?r oranlar?n?n y?kselmesi i?in grev gibi en etkili ve sonu? al?c? eylem bi?imlerinin azalmas?n? sa?lamak, sendikalar? ve i??i hareketini bir ?ekilde etkisizle?tirmek gerekir.
  T?rkiye?nin sermaye medyas? bu alandaki g?revini ?hakk?n? vererek? yerine getirdi. Y?llard?r i??ilerin taleplerini, sendikalar?n m?cadelesini g?rmezden gelen burjuva medya organlar?nda, Hava-?? ile ba?layan ve art arda gelen grev kararlar? ile birlikte ?grev kar??t?? haberler ve de?erlendirmelerin say?s? artm??t?. ?nceden i??ilerin eylemlerini g?rmezden gelen, sadece olay ??kt???nda ya da kar?? propaganda imk?n? oldu?unda ?haber yapan? gazete ve tv?ler, muhtemel grevlerin sermaye cephesinde yarataca?? sars?nt?y? ?nceden g?rerek harekete ge?tiler. Temsilcisi olduklar? ve her f?rsatta ??kar?n? savunduklar? patronlara a??k destek vererek, grev kar??t? propagandaya ba?lad?lar. Hatta bazen i?i o kadar abartt?lar ki, grev karar? alanlar? ?sekt?rlere darbe vurmakla?, ?ekonominin alt?na dinamit d??emekle? su?lad?lar.
  Muhtemel grevler emek d??manlar?n?n ger?ek y?z?n? g?sterdi. Onlar asl?nda grevlerin, temsil ettikleri kesimler i?in bir tehdit haline gelmeden engellenmesini istiyorlard?. Bu nedenle bir taraftan ?ekonomik istikrar bozulur? propagandas? yaparken, di?er taraftan sendikalar? ve sendika ?yelerini, halk?n g?z?nde ?hain? olarak g?stermekten geri durmad?lar. Greve gitme a?amas?nda olan i??iler bu d?nemde kimlerin yanlar?nda olduklar?n?, kimlerin patronlardan yana oldu?unu bir kez daha g?rd?ler.
  Oysa grevlerin sendikalar ve i??iler a??s?ndan ?nemi ?ok daha farkl?. Sendikal? i??iler, neredeyse t?m ko?ullar patronlardan yana olmas?na ra?men, yine de ciddi bedelleri g?ze alarak grev kararlar? alabiliyorlar. Y?llard?r grev ad?na yaprak bile k?m?ldamad??? d???n?ld???nde, son birka? ayda ya?ananlar i??ilere ve sendikalara ?ok ?ey ??retti ve ??retmeye devam edecek.
  Erkan Aydo?ano?lu
  www.evrensel.net