NOT

 • Hepsi b?yle yap?yor. ?nce oradan ba?l?yorlar; B?lge?den... Ak?llar?nca umut tazeliyorlar! Orada bir sorun oldu?unu kabul ediyorlar b?ylece...


  Hepsi b?yle yap?yor. ?nce oradan ba?l?yorlar; B?lge?den... Ak?llar?nca umut tazeliyorlar! Orada bir sorun oldu?unu kabul ediyorlar b?ylece... Sorunun varl???n? kabul ediyorlar da ad?n? bile telaffuz edemiyorlar. Sorunu yaratan temel nedenleri te?et ge?ip, genel ge?er s?ylemlerle etraf?nda d?n?p duruyorlar. Sonu?ta ortaya ??kan da kocaman bir ?hi?? oluyor. Tam bir ?d?n baba d?nelim? durumu ve kendi kendilerine avunduklar? o imal umut ve heyecanlar?, ?ok ge?meden, i?inde yer tuttuklar? devlet ger?e?inin karanl?k labirentlerinde kaybolup gidiyor.
  ??te yeni Cumhurba?kan? G?l??n de ilk yurt gezisi i?in B?lge illerini se?mesi de b?yle... B?t?n o cilalanm?? sunumlar?n alt?ndaki ger?ek, ??ok d???k profilden? bir umut verme giri?imine i?aret ediyor. G?l??n gezisinden ?ok heyecanlan?p ?yepyeni bir sayfa a??l?yor? hayallerine kap?lmay? gerektirecek bir tek mesaj var m?? AKP?li olmak d???nda, b?ylesi hayalleri gerek?elendirebilecek ne var ortada? ?Sorunlar?n fark?nday?z, bunlar? iyi niyetle ele alarak ??zmeye ?al??aca??z...? demenin neyi heyecan verici?
  ?rne?in Demirel?in ?91?deki o ?nl? ?K?rt realitesini tan?yoruz? s?zleriyle k?yaslad???m?zda, G?l??n konu?malar?n?n olduk?a ?d???k profil?de tutuldu?unu g?rmemek m?mk?n de?il. Aralara serpi?tirilmi? birka? ?farkl?l?klar?m?z zenginli?imizdir? t?r?nden tatland?r?c? k?r?nt?lar d???nda B?lge?nin temel sorununa dair bir s?z yok. Bir kere sorunun ad? bile yok. Evet, Cumhurba?kan? gezisi boyunca bir kez bile K?rt sorunundan bahsetmedi. ?Farkl?l?k? diyor da farkl?l???n nesnesinin ad?n? bile anm?yor. K?rt?? a?z?na alm?yor. Anla??l?yor ki, G?l??n ?iyi niyet? s?n?rlar? da o geleneksel devlet fikri ve zikrinin s?n?rlar?n? pek ta?m?yor.
  ?rne?in her gitti?i yerde tekrarlad??? ?u s?zler G?l??n re?etesi gibi: ?Bizler birli?imizi, dirli?imizi, aram?zdaki karde?lik duygular?n? peki?tirdik?e her ?ey ?ok g?zel olacak. Devletimizin b?t?n imkanlar? sizin hizmetindedir. Yeter ki hepimiz huzurlu, karde?lik duygular? i?inde birbirimizi sevelim, kucaklayal?m. Devletimize, milletimize sahip ??kal?m. O zaman g?receksiniz ki, y?llar?n ihmali de en k?sa s?rede bitecek, hizmetler aya??n?za kadar gelecektir. Hep birlikte devletimizi, milletimizi y?celtece?iz.? !!!
  ?imdi burada ke?fedilen keramet ne? K?rt sorununa ve B?lge halk?n?n sorunlar?na zerre kadar bir ??z?m umudu ??kar m? bu s?zlerden? ?Sevelim sevilelim; devletimizi, milletimizi y?celtelim?! Cami cemaatine okunan diyanet hutbeleri gibi... Kar??s?nda g?rd??? AKP?lilerden yola ??karak, K?rtlere hutbelerle avutulacak saftrik muamelesi ?ekmenin ne esprisi var ki. G?l?e inanacak olursak, (ad?n? koymad???) sorun, ?devletimizi ve milletimizi y?celterek???z?lecekmi?! Burada o me?hur ?tek millet?ten bahsedildi?ini anl?yoruz tabii. Bu bir tarafa; ?u ?devleti y?celtmek? denilenin de, ? ter?rist kovalamakla? memleketin g?ll?k g?listanl?k olaca??na inanan ?Milli G?venlik??i zevata ?zg? bir ezber oldu?unu sa??r sultan bile bilir. Devlet vatanda?a sahip ??k?yor da eksiklik devlete yeterince sahip ??kamamas?ym??! Peki neden sahip ??k?lm?yor? Yan?t yok. Ya da G?l??n ?nerdi?i re?eteden anlad???m?za g?re bu sorunun yan?t?n?, B?lge halk?n?n ?iyi niyet? eksikli?i, ?eklinde okuyabiliriz! Birilerini rahats?z etmemek kayg?s?yla suya sabuna dokunmuyor olu?unun yan?nda, ??z?m ?nerisi anlam?nda neresi ciddiye al?nabilir bu s?ylenenlerin...
  Asl?nda, yeni Cumhurba?kan?n?n pek de yeni bir ?ey ?nermedi?ini onun ?evresindekiler de biliyor. ?rne?in o taraf?n ak?l hocalar?ndan Fehmi Koru da fark?nda bunun. ?Oysa, S?leyman Demirel ve Mesut Y?lmaz??n ?nceki ??k??lar?ndan farkl? davran?yor Cumhurba?kan? Abdullah G?l: A??r? vaatler, yerine getirilemeyecek s?zler vermiyor, devlet ad?na taahh?tlere girmiyor; tersine varolan ba?lar ?zerine vurgu yap?yor, herkesin mutlulu?unu hedef alan s?zlerine kar??l?kl? fedak?rl?klarla sorunlar?n ?stesinden gelinebilece?i tespitini kat?k yap?yor...? diye yaz?yor. Koru itirafta bulunuyor yani. Peki nedir ?a??r? vaatler? denilen? Nedir ?yerine getirilemeyecek vaatler?? ?Devlet ad?na girilmeyen taahh?tler? neler?...
  ??in p?f noktas? da burada i?te. K?rt sorunun demokratik ve bar???? ??z?m?ne ili?kin ?nerilen her ?ey, bunlar?n l?gat?nda ?a??r? ve yerine getirilemeyecek vaatler? oluyor ve ?Milli g?venlik?i ilgilendirdi?i i?in bu konularda ?taahh?tte? bulunulam?yor. Ama Fehmi Koru bu, ka??n kurras?; bir ?ey ?nermemesini bile allay?p pullay?p G?l?e ?kat?k? yapabiliyor!
  AKP?cilik budur i?te; G?l??n demedikleri ile Koru?nun dediklerini birlikte okuyunca, ?devlet partisi? olman?n gerektirdi?i ince ayarl? pazarlamac?l?k nas?l da s?r?t?yor.
  Vedat ?lbeyo?lu
  www.evrensel.net