MERCEK

 • Hak-?? ile T?SK?in ?AB? deste?inde y?r?tt?kleri ??? Kanunu?nun Etkin Uygulanmas?nda ?kili Sosyal Diyalog Modeli Olu?turma Projesi? ?al??malar?n?n ?taraflar? aras?nda bir ?sosyal diyalog protokol?? imzalanmas?yla sonu?lanmas?, kendini ?i??i sendikas? konfederasyonu? olarak tan?mlayan ve sendikal? i??ilerin bir kesimi taraf?ndan da ?yle g?r?len bir sendika ile tekelci b?y?k kapitalistlerin en ?nemli ?rg?t? aras?ndaki i?birli?inin, alenen resmile?tirilmesiydi


  Hak-?? ile T?SK?in ?AB? deste?inde y?r?tt?kleri ??? Kanunu?nun Etkin Uygulanmas?nda ?kili Sosyal Diyalog Modeli Olu?turma Projesi? ?al??malar?n?n ?taraflar? aras?nda bir ?sosyal diyalog protokol?? imzalanmas?yla sonu?lanmas?, kendini ?i??i sendikas? konfederasyonu? olarak tan?mlayan ve sendikal? i??ilerin bir kesimi taraf?ndan da ?yle g?r?len bir sendika ile tekelci b?y?k kapitalistlerin en ?nemli ?rg?t? aras?ndaki i?birli?inin, alenen resmile?tirilmesiydi. ?mzalanan ?sosyal diyalog protokol??n?n, bir emperyalist ?birlik? olan AB taraf?ndan desteklenmesi ve de ?fonlanmas?? ise, i?birli?inin niteli?i a??s?ndan, belirleyici bir di?er unsurdu. ??ki taraf? ad?na yap?lan ?uzla?mac? sendikac?l?k? ?vg?leri ve ?ortakl?k? toplant?lar?nda, ?bilim insan?? etiketiyle konu?an ODT? ??retim ?yesi Prof. Dr. Nurhan S?ral??n, ?sosyal diyalogun kurumsalla?mas??n?n ?ekonominin daha iyi y?netilmesi a??s?ndan ?nemli oldu?u? vurgusu, patronlar?n ve h?k?metlerinin y?llard?r s?rd?rd?kleri ?hepimiz elimizi ta??n alt?na koyup birlikte ??z?m bulmal?y?z? s?ylemlerinin tekrarlamas? ve ?eme?in s?m?r?lmesini esas alan hukukun g?n?m?zde farkl? anlam kazand???, giri?imcili?in olabildi?ince te?vik edilmesi ve ?? Yasas? temelinin bu olmas? gerekti?i? iddialar?, bu ?diyalogun? amac? ve niteli?ini ortaya koyuyordu. ?Taraflar? ad?na konu?anlar, ?sosyal taraflar?n de?il sosyal ortaklar?n oldu?unu?; ?T?rkiye?de bir ilke; ??lkenin ihtiyac? olan sosyal diyalog modeline? imza att?klar?n??; sendikac?l???n ?ideolojik de?il, uzla?mac? temelde yap?lmas? gerekti?i?; bunun ve i? ve ?al??ma ko?ullar?nda ?esneklik?in ?istihdam yarat?lmas?, i?letmenin b?y?mesi, i? ve d?? rekabete an?nda uyum? vb. a??s?ndan ?nemli oldu?unu ileri s?rerek yapt?klar? i?in ne kadar ?nemli ve ilerletici oldu?una ?herkesi? inand?rmaya ?zen g?steriyorlard?! ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakan? Faruk ?elik de, ?h?k?met olarak?, Hak-?? ve T?SK y?neticilerini, ?eski anlay???, al???lagelmi? kal?plar?? k?rd?klar? i?in kutluyordu!
  ???i ile kapitalist; proleter ile burjuva; i??i s?n?f? ile burjuvazi, kapitalist toplumun birbirleriyle iktisadi-sosyal ve politik-ideolojik-k?lt?rel ili?ki i?indeki sosyal varl?klar?/ger?ekleridirler. ???i ile kapitalist, kapitalist ?retimin; sosyal konumlar? ve s?n?f ??karlar? birbirleriyle uzla?maz ?eli?ki i?indeki iki taraf?n? olu?tururlar. Birbirleriyle t?m?yle kar??t-uzla?maz ??karlara sahip s?n?f ve kesimler aras?nda ?sosyal diyalog?un olmas?, i?birlik?i sendikac?l???n ve kapitalistin ??karlar?n? savunmay? g?rev edinmi? ?bilim insanlar??n?n yeni bir bulu?u olarak de?il, ?retim s?recinin somut bir olgusu olarak zaten vard?r. ?Sosyal diyalog?un ama, s?n?flardan biri (burjuvazi) taraf?ndan, ?tekini (i??i s?n?f?n?) hak, ??kar ve taleplerini savunmadan vazge?me olarak al?nmas?, bir s?n?f hilesi olmaktan da ?ok bir ?ey; i??inin kapitaliste boyun e?mesi, onlar?n ??karlar? i?in kendi talep ve ??karlar?n? feda etmesi, kapitalistin k?r?n?n daha fazla olarak ger?ekle?mesi i?in daha ucuza, daha uzun s?re ve daha h?zl? ?al??mas?, daha k?sa zamanda daha fazla mal ?retmesi, zihni ve bedensel g?c?n? daha ?ok harcamay? kabullenmesi; bunun da ?tesinde farkl? bir s?n?f oldu?unu unutmas? anlam?nda al?nd??? bir ger?ektir. Yukar?da s?z? edilen ?proje?de ve imzalanan ?diyalog metni?nde ?ng?r?len ve ?vg?ye bo?ulan da, ?i??i sendikas? konfederasyonu?nun bu durumu kabul etmesi, ?ideolojik sendikac?l?k yapmayaca??n?? taahh?t etmesidir! ?zledi?i ?izgisiyle bir patron ve h?k?met sendikas? olan konfederasyon y?neticilerinin b?y?k kapitalistlerin ?rg?t?yle ?ortakla?t?klar?? ?ey, burjuva ??karlar?n savunulmas?n? ve i??ilerin ??karlar?n?n bu ??karlar i?in feda edilmesini ?ng?ren ideolojik (burjuva ideolojisi) sendikac?l?kt?r. (Bunu, Evrensel ve yazarlar? g?nlerdir sergiliyorlar.)
  Kapitalistlerle temsilcilerinin s?n?f m?cadelesi y?r?tmelerine; hi?bir ko?ul ve durumda bundan vazge?memelerine kar??n, ideolojilere ?kar?? ??kmalar??(!) ve ?sosyal ortakl?k?tan s?z etmelerinin de bir s?n?f sava?? (m?cadelesi) y?ntemi oldu?unu biliyoruz. ???ilerin t?m kapitalist ?lkelerdeki m?cadelesinin ve bu m?cadelenin baz? ?lkelerde kapitalizmin y?k?lmas?yla sonu?lanmas? ?zerine bir miktar geri ad?m atarak sosyal haklarda ve ?cret gibi iki s?n?f aras?ndaki ?at??ma alanlar?nda geri ad?m atarak iyile?tirmeleri kabullenen burjuvazinin, sosyalizmi ge?ici yenilgiye u?ratma ve i??i hareketini uluslararas? alanda geriye atma olana??n? elde ettikten sonra sald?r?y? olas? son s?n?r?na kadar s?rd?rme politikas? izledikleri olduk?a a??kt?r. ?Sosyal taraf de?il, sosyal ortak olma? s?ylemi de bu ?ok y?nl? sald?r?n?n bile?enlerinden biridir. ???iyi, burjuvan?n ve ?i?letmesi?nin ?orta??? ilan etme, onu m?cadeleden al?koymaya y?nelik aldatmadan, boyun e?meye raz? etmeye y?nelik bir burjuva manevras?ndan; bunlar? da i?eren bir ideolojik tutumdan ibarettir. Kapitalistlerle h?k?metleri ve ?teki t?m kurum ve temsilcileri i?in i??i, ?bo?az toklu?una? bile denilemeyecek bir ?cretle ?al??acak ve ?retecek bir ?canl? ara??tan ba?ka bir ?ey de?ildir. O, ?yle bir ?sosyal ortak?t?r ki (!), ?cretini, sosyal haklar?n?, ?al??ma ko?ullar?n? ve ya?am?n? iyile?tirmesi i?in talepleri bask? ve ret ile; polis g?c? ve yasaklarla; i?ten atmalar ve a?l??a mahkum b?rakmalarla kar??lan?r; ?rg?tlenmesi (sendikal ve politik) patronlar?n ??karlar?nca belirlenen yasalar ve devlet taraf?ndan engellenir. ?creti, ailesi d???n?lmeden, zorunlu temel ihtiya?lar? hesaba kat?lmadan belirlenir ve ?ortakl?k?, ?sosyal diyalog? ad?na buna boyun e?mesi istenir. ?al??t??? i?letmenin/fabrika ve i?yerinin patronlar? milyarlar? cebe atarken o, ya sendikas?z-sigortas?z ve asgari ?cretin (419 YTL) de alt?nda ?al??mak zorunda kalan milyonlardan biri olarak ya da bu ?crete ?al??mak zorunda kalan milyonlardan (4.5-5) biri olarak ya?amak zorunda b?rak?l?r. T?SK?te-T?S?AD?da ?rg?tl? kapitalistlerin k?rlar? y?z milyon dolarlarla hesaplan?rken, ondan ?fedekarl?k yapmas?? ve ?i??ilik maliyetinin d???k tutulmas?? i?in m?cadeleden vazge?mesi, kendisi i?in politika y?r?tmemesi, ideolojik sendikac?l?k yapmamas? istenir.
  Y?r?t?len s?n?f m?cadelesidir. Taraflardan biri (burjuvazi) bunu en etkili tarzda y?r?tmektedir. ??birlik?i sendika b?rokrasisi de ona yedeklenmi? olarak bu m?cadeleye kapitalistlerin ve uluslararas? tekellerin saf?nda ve i??ilere kar?? tarafta kat?lmaktad?r. ?Sosyal diyalog? ve ?sosyal ortakl?k?tan bu ama?la s?z etmektedir. ???iler durumu daha net g?rmeli kendilerini savunmak i?in daha net tutum almal?d?rlar.
  A. Cihan Soylu
  www.evrensel.net