?? kazalar? protesto edildi

Tuzla tersaneler b?lgesinde ya?anan i? kazalar? bir?ok kurum taraf?ndan protesto edildi. Limter-??'in ?a?r?s? ?zerine Tuzla ??meler Tren ?stasyonu'nda bir araya gelen kurum temsilcileri, tersanelerde gerekli i? g?venli?i ?nlemlerinin al?nmas?n? istediler


Tuzla tersaneler b?lgesinde ya?anan i? kazalar? bir?ok kurum taraf?ndan protesto edildi. Limter-??'in ?a?r?s? ?zerine Tuzla ??meler Tren ?stasyonu'nda bir araya gelen kurum temsilcileri, tersanelerde gerekli i? g?venli?i ?nlemlerinin al?nmas?n? istediler. Siyasi parti, sendikalar, kitle ?rg?tleri ve y?re dernekleri, DTP ?stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve i? kazalar?nda hayat?n? kaybedenlerin aileleri kat?ld?.
Limter-??'in i? kazalar?na dikkat ?ekmek ve birlikte m?cadeleyi y?kseltmek i?in yapt??? ?a?r? ?zerine bir araya gelen kurum temsilcileri d?n saat 17.00'de ??meler tren istasyonunda bir araya geldiler. "Ya?as?n s?n?f dayan??mas?", "Ta?eron sistemi kald?r?ls?n" sloganlar? atan kalabal?k, "Art?k yeter s?ra kimde" d?vizleri ile i? kazas?nda ?len arkada?lar?n?n resimlerini ta??d?lar. Kendilerine destek veren kurumlara te?ekk?r eden Limter-?? Genel Ba?kan? Cem Din?, ?l?mlere kar?? herkesi duyarl? olmaya davet etti.
Tersanelerde bug?ne kadar ya?anan ?l?mlerden t?m h?k?metlerin sorumlulu?u oldu?unu dile getiren Din?, AKP H?k?meti'nin de ?l?mler kar??s?nda hi?bir ?ey yapmad???n? ifade etti. Son kazalar?n ard?ndan ?al??ma Bakan?'n?n tersanelere geldi?ini hat?rlatan Din?, bakan?n yapt??? a??klama ile ?l?mleri onaylamas?na tepki g?sterdi. Patronlar?n ?l?mlere ra?men i? g?venli?i ?nlemlerini almamakta direndi?ini belirten Din?, hi? bir kazan?n ard?ndan tersane patronlar?n?n cezaland?r?lmad???n? dile getirdi. Tersanelerde ya?anan ?l?mlerle ilgili sendikalar?n?n da i?inde yer alaca?? bir ara?t?rma komisyonunun kurulmas? iste?ini yineleyen Din?, t?m duyarl? kesimleri tersane i??ilerinin yan?nda olmaya davet etti.
Analar a?lamas?n
Son ya?anan kazalarda hayat?n? kaybeden G?ney Akarsu'nun k?z karde?i T?lay Akarsu, abisinin tersane patronlar? yeterli ?nlemleri almad??? i?in ?ld???n? dile getirdi.
"Bizim i?imiz yan?yor. Sizden ba?ka analar?n a?lamamas? i?in m?cadele etmenizi istiyorum" diye konu?an Akarsu, su?lular?n cezaland?r?lmas? i?in m?cadele edeceklerini ifade etti. Sanat?? Ferhat Tun?, Deri-?? y?neticileri de eylemde birer konu?ma yapt?lar.
Tuncel'den destek s?z?
Daha sonra s?z alan Sebahat Tuncel, tersane i??ilerinin kazalara kar?? verdi?i m?cadeleye destek vermeye devam edece?ini dile getirdi. T?rkiye'de i??i ve emek?ilerin a?l?k ve yoksulluk i?inde oldu?unu ifade eden Tuncel, AKP'nin insanlar?n yoksullu?undan faydaland???n? dile getirdi. Tuncel, i??i ve emek?ilerin ortak m?cadele etmekten ba?ka ?anslar?n?n olmad???n? ifade etti.
Eyleme EMEP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Sabri Top?u, Birle?ik Metal-??, Bas?n-??, Deri-??, Tez Koop-??, Emekli-Sen, DTP, EMEP, ?DP, TKP, SDP il ?rg?tleri, Tekstil-Sen, EKD, ESP, Partizan ve ?ifa Mahallesi halk? ve y?re dernekleri kat?ld?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net