MEDYADA GE?EN HAFTA

Siyaset g?ndeminin ba? k??esinde, ?sivil anayasa? dedikleri metin bulunuyor. Medyan?n anayasa konusundaki yay?nlar?n? de?erlendirmek gerekirse, tek bir s?zc?kle ?zetlemek zor.


Siyaset g?ndeminin ba? k??esinde, ?sivil anayasa? dedikleri metin bulunuyor. Medyan?n anayasa konusundaki yay?nlar?n? de?erlendirmek gerekirse, tek bir s?zc?kle ?zetlemek zor.
Daha ad?ndan ba?layarak, AKP?ye ?zellikle yak?n duran gazeteler ?sivillik?, ?zg?rl?k??l?k, liberallik gibi iddialar ?zerinde duruyor. Do?an grubu, son zamanlarda AKP?ye eskisi kadar yak?n davranmamaya ?al??t??? bilinen bir grup ?rne?in. Onlar?n gazetesi Radikal?in yay?nlar? bile, bu bak?mdan dikkat ?ekici. Cumartesi g?n? ?Havada yak?t ikmali maddesi? man?etiyle anayasan?n Cumhurba?kan?n?n h?k?met kurmas?n? isteyece?i ki?iyi ?bile? tan?mlad???n? anlat?yordu. ?Anayasa tasla??nda s?per ba?bakanl?k? haberi, bir g?n ?nceydi, ondan ?nceki ???te yeni Anayasa tasla??? haberinde de ?k?kl? de?i?iklikler? gibi vurgular vard?.
Anayasa tasla??yla ilgili ikinci tutum, g?rmezden gelme. H?rriyet ba?ta olmak ?zere ?kal?n? gazeteler, hi? galeyana gelmeden sakin sakin kar??l?yorlar Anayasa haz?rl?k ?al??malar?n?. H?rriyet?te Cumartesi g?n? b?t?n gazeteyi tarad?k, yaln?zca Ertu?rul ?zk?k??n k??esinin sat?r aralar?na saklanm?? bir ?eyler bulabildik. K???kt?, ama olduk?a anlaml?yd?. Semra ?zal??n ?akma??ndaki Atat?rk foto?raf?ndan s?z? a?m??t? ?zk?k, getirip ?Bu Anayasa, 1982 Anayasas??ndan daha k???k bir konsens?s?n ifadesi olabilir.? Tabii ?zk?k eski 12 Eyl?lc?lerden oldu?u i?in, kimsenin inand?r?c? ve demokratik bulmad??? oylama sonucu ?y?zde 92?yi bile kullanmakta sak?nca g?rmedi.
???nc? ekip ise, ??kinci Cumhuriyet? imas?nda bulunan itirazc?lar. Pazar g?nk? Cumhuriyet?in man?eti ?rne?in, bu minvaldendi: ?Tarikatlara vize?. G?ne??in itiraz? da do?rudan de?il dolayl?yd?. G?ya, DTP AKP?nin Anayasa tasla??na destek vermeye ?calan??n talimat? ?zerine karar vermi? diyordu gazete, ?Sahibinin sesi? man?etinde.
Sonu? olarak, b?t?n medya organlar?nda g?rmek istedi?ini g?rme, istemedi?ini g?rmeme gibi bir tela? hakim. Kimisi ??zg?rl?k??? diyor ba?ka bir ?ey demiyor, kimisi ?dinci? diyor, ?b?l?c?? diyor gerisini g?rm?yor, kimisi hi? g?rm?yor, ?kendi kendilerine u?ra??yorlar? demeye getiriyor. Oysa burada onlarca madde, huku?un b?t?n alanlar?n? d?zenleyen bir?ok ba?l?k var. Bunlar?n her biri ayr? ayr? tart???lmay? hak etmiyor mu? AKP?ye g?ven olmayaca?? kadar, medyaya da g?venmemek gerekiyor Anayasa konusunda. Konunun onlar?n s?ylediklerinden ibaret olmad???n? ak?lda tutmakta yarar var.
Magazin hassas i?tir
Medya i?in y?llard?r yap?lan ele?tirilerden biri, siyasetten uzakla??lmas?. Televizyonlardaki haber b?ltenlerinin i?eri?ini inceleyen kimi ara?t?rmalar, magazin, ya?am haberlerinin birinci s?rada, siyaset ve ekonomi haberlerinin sonuncu s?rada ??kt???n? g?steriyor her seferinde.
Zaten haber b?ltenlerinde magazinin egemen olmas?n?, siyaset haberlerini d??lamas?n? fark etmek i?in ara?t?rmalara gerek yok. Onun d???nda televizyonlarda en s?k g?rd???m?z program t?r? diziler. Onlar?n da siyasetten, g?ncel, toplumsal konulardan uzak durmalar? bir ba?ka tart??ma konusu. Deli Y?rek, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde yer alan derin devlet ?vg?s?n? saymazsak... Magazinin ?nde gelen fig?rleri de, memleket meseleleriyle hi? u?ra?mayan, vur patlas?n, ?al oynas?n, botokstu, sel?litti derken hayat?n? ge?iren insanlar olarak g?r?n?yor.
Bunlar i?in bir yan? ama asl?nda manzaray? b?yle ?zetlemek, medya, ?nl?ler hi? toplumsal, siyasal meselelerle ilgilenmiyor demek pek do?ru olmaz. Bunun en ?nemli kan?t?n? Ramazan?da g?rd?k. H?lya Av?ar?dan Seda Sayan?a, Petek Din??z?den B?lent Ersoy?a kadar b?t?n magazin tak?m?n?n t?rban takma yar???na girmesi, ge?en haftan?n tart??ma yaratan olaylar?ndan biri. Seda Sayan, Ramazan?dan ve G?l??n Cumhurba?kanl???ndan ?nce program?nda t?rban takm?? olmas?n? bir avantaj say?p, meslekta?lar?na ?Yalakalar? diye sald?r?ya ge?me hakk?n? kendinde g?rd?. Zaten bu han?mlar?n nas?l bir hayat ya?ad?klar? y?llard?r ayr?nt?lar?yla haber oldu?u i?in, ne kadar samimi olduklar? ya da neyi ama?lad?klar? konusunda s?z s?ylemeye gerek yok. Yaln?zca kimin daha t?rbana e?ilimli oldu?u konusunda bir yar??a girmek i?in y?zde 47?li, G?l?l? g?nleri se?mi? olmalar?, d???nd?r?c?.
??inden ge?ti?imiz g?nler konusunda ?hassas? olma r?zgar?, dizileri de etkisi alt?na alm?? durumda. ??rendi?imiz kadar?yla, diziler senaryolar?n? bile Ramazan?a g?re ayarlamaya ba?lam??lar. Avrupa Yakas?, Fesupanallah, Benden Baba Olmaz, Fikrimin ?nce G?l?, Ramazanl?, iftarl?, sahurlu sahnelere yer verece?i belli olan dizilerden baz?lar?. Hatta gazetecilerin sorular? ?zerine bunun bilin?li bir tutum oldu?unu, bunun ?dizilerin g?ndemi takip etmesi? anlam?na geldi?ini, yazarlar ve yap?mc?lar?n a?z?ndan duymu? olduk. Fikrimin ?nce G?l? dizisinin durumu daha da ilgin?. Dizi yap?mc?lar?, ?nceden ?ekilen ve i?kili sahnelerin yer ald??? b?l?mlerin Ramazan?da yay?nlanaca??n? fark edince, bu b?l?mleri yeniden ?ekme yoluna gitmi?. Dizilerde iftarl?, sahurlu sahnelere yer vermek her y?l ya?anan, anla??l?r bir durumdu ama yeniden ?ekmeye varana kadar abart?l? bir ?hassasiyet? 2007 Ramazan??n?n fark? oldu. Ayn? magazin programlar?nda ya?anan kim daha t?rban sever kavgas?nda oldu?u gibi. Demek ki, medyac?lar, magazinciler hi? de uzayda ya?am?yormu?. Ger?eklerle alakas? olmayan fantezilerden ibaret de?ilmi?.
Bu durumda magazinci medyan?n siyasetten uzak oldu?u ele?tirisi, pek hakl? ve yerinde de?il. G?r?n??e g?re ikinci AKP d?nemine gayet uygun hareket edenler ?o?unlukta. Ama ?g?ndemi takip etme? i?ini yalakal?kla s?n?rlamamalar?n? istemek ?ok mu?
?a?da? G?nerb?y?k
www.evrensel.net