E?itim yine anadilsiz

2007-2008 E?itim ve ??retim Y?l? ??retmen a????, derslik yetersizli?i, ara?-gere? yoksunlu?uyla yine sorunlarla bug?n ba?l?yor. K?rt ??renciler bu y?l da anadilde e?itimden yoksun kald?.


2007-2008 E?itim ve ??retim Y?l? ??retmen a????, derslik yetersizli?i, ara?-gere? yoksunlu?uyla yine sorunlarla bug?n ba?l?yor. K?rt ??renciler bu y?l da anadilde e?itimden yoksun kald?.
E?itimciler, T?rk?e bilmeyen miniklerin diyalog sorunu ya?ad???n? belirtirken, bunun ileri a?amalarda ?ocuklar?n okuldan ka?mas? ya da okulu tamamen terk etmesi ?eklinde sonu?lanaca??n? belirtiyor. Aileleri ise, anadilde e?itimle ilgili yasalar?n d?zenlenmesini talep ediyor.
?Anadilde e?itim ?art?
Anadilde e?itimin ?art oldu?unu bilimsel tezler ile kan?tland???n? s?yleyen E?itim Sen Adana ?ube Kad?n Sekreteri Sevgi Sertta?, sendika olarak buna destek verdiklerini s?yledi. ?zellikle Do?u ve G?neydo?u illerinde g?rev yapan meslekta?lar?n?n da bu konuda olduk?a zorland???n? aktaran Sertta?, bunu Diyarbak?r?da g?rev yapt??? y?llarda daha iyi anlad???n? ifade etti. Ders verdi?i s?n?f?n b?y?k b?l?m?n?n T?rk?e bilmeyen ??rencilerden olu?tu?unu s?yleyen Sertta?, kendisinin de K?rt?e bilmedi?inden kaynakl? T?rk?eyi iyi bilen bir ??renciyi s?rekli yan?nda bulundurdu?unu ifade etti.
27 y?ll?k ??retmenlik hayat?nda anadil konusunda bir?ok olay ile kar??la?t???n? s?yleyen Seyfettin Aydemir, ??imdi 7 ya??nda T?rk?e bilmeyen bir ?ocu?un, gelip T?rk?esi iyi olan bir s?n?fta e?itim g?rd???n? d???n?n. Bu ?ocuktan ne t?r bir verim alabilirsiniz, ??nk? psikolojisi ve adaptasyonu zamanla bozulacakt?r? dedi.
Mardin?in Midyat il?esinden g?? ederek Adana?ya yerle?en i??i emeklisi ?sa Bulut, okula ba?lad??? ilk d?nemlerde T?rk?e bilmedi?i i?in 3 y?l s?n?f tekrar? yapt???n? ve daha sonra ??retmenlerinden dayak yedikten sonra bir daha okula gitmedi?ini anlatt?. Ge?en y?l k???k o?lunun okula ba?lad???n? ve benzer sorunlar ya?ad???n? dile getiren Bulut, bu durumun o?lunun psikolojisini k?t? etkilemesinden korktuklar?n? dile getirdi.
?n?aat i??isi Orhan Ata?, okula giden ye?enlerinin T?rk?eyi iyi konu?amad?klar? i?in psikolojik bunal?ma girdiklerini ve okulu b?rakmak zorunda kald?klar?n? s?yledi. Akta?, evinde K?rt?e okulda ise T?rk?e konu?ulmas?n?n ?ocuklarda ciddi sorunlar yaratt???na dikkat ?ekti. (Adana/D?HA)
Metin ?nan
www.evrensel.net