BAYKU

 • Bu topraklarda ya?amak hi? kolay de?il? Ayn? havay? solumaktan utan? duydu?unuz, ayaklar?n?z?n ayn? topraklara basmas? size ac? veren insanlara, derdinizi nas?l anlataca??n?z? bilemedi?iniz zaman, derinle?en yaln?zl?k duygunuzla ba? edebilmek ?ylesine zor ki!


  Bu topraklarda ya?amak hi? kolay de?il? Ayn? havay? solumaktan utan? duydu?unuz, ayaklar?n?z?n ayn? topraklara basmas? size ac? veren insanlara, derdinizi nas?l anlataca??n?z? bilemedi?iniz zaman, derinle?en yaln?zl?k duygunuzla ba? edebilmek ?ylesine zor ki! S?ylenecek tek bir s?z kalmad???n? d???nd???n?z zamanlar bunlar. ?nsanl?k ad?na en korkun? zulm?n ya?and??? 12 Eyl?l d?neminin ?zerinden, zulme ortak olanlar?n g??s?n? gere gere dola?maya devam etti?i bir y?l daha ge?mi? olmas?n?n ac?s? ile hesapla?maya ?al???rken, bu hafta o d?nemlerin zulm?ne g?zelleme gibi olaylarla doluverdi bir anda.
  Oysa, bu y?l?n 12 Eyl?l sabah? ?yle umut doluyken. Uzun zamand?r 12 Eyl?l?le hesapla?ma, y?zle?me ad?na emek veren 78?liler bu topraklarda ya?ayan insanlar?n birbirinin y?z?ne utan? yerine sevgiyle bakabilmesi i?in hepimizi o d?nemin en cehennemi yerlerinden birinin ?n?ne, Diyarbak?r 5 No?lu cezaevinin ?n?ne ta??m??t?. Tan?kl?klar ?zerinden bir Ger?ekleri Ara?t?rma ve Adalet Komisyonu kurulmu?tu. Ger?e?in ara?t?r?lmas? ile adalet duygusunun g??lendirilmesi insanl?k onurunu y?celtecek kavramlard?. ?nsan muhayyilesine s??mayacak ?yk?leri 27 y?ld?r dinliyoruz, ya??yoruz. O g?n de dinledik. Tek farkla? Art?k bir ad?m ilerdeydik. Bu tan?kl?klar yaln?z korkun? birer ?yk? olarak kalmayacakt?. ?nsanl??a kar?? i?lenmi? bu su?lar?n bedeli istenecekti. Omuz ba??m?zda kol olmu?tu bir di?erimiz. ?ylesine g?nendirici, umut vericiydi 27 y?l sonra bir 12 eyl?l sabah?.
  Ard? ard?na haberler okuduk, dinledik d?n???m?z?n ard?ndan. Y?re?imi inciten ilk haber bir ?ocu?a aitti. ?vey babas?n?n tecav?z?, ard?ndan gebelik. Bu k???c?k ?ocu?un ya?ad??? insanl?k d??? zulm? derinle?tiren ise, 27 y?ld?r adaletsizli?in kol gezdi?i bu topraklarda yeniden boy veren adaletsizlik duygusu oldu. Bu ?ocuk nas?l olmu?sa, k???c?k bedeninde ve ruhunda hi? yara almadan atlatm??t? tecav?z?n? ve gebeli?ini. Karar b?yleydi. ?ocuk ya?taki gebeliklerin ba?l? ba??na ya?am? tehlikeye atacak nitelikte bir s?re? oldu?unu biz hekimler ?ok iyi biliriz oysa. Tecav?z? bir kenara atabilsek bile, atamay?z ya! Ne tecav?zler ya?anmaktad?r bu topraklarda, nice gebelikler ?ocuklar?n ya?am?n? tehdit alt?na almaktad?r. ?stelik bunlar?n ?ok daha fazlas? resmi belgelerle ya da dinin onay?yla me?rula?t?r?lmaktad?r. Adalet duygumuz ?yle derinden k?r?lm?? ki, 27 y?ll?k gecikme bo?una de?il.
  Bir m?lteci ?lm?? Beyo?lu?nda. Otopsi raporu tamamlanmadan, ?l?m ?ekli a??klanm?? yetkililerce. At?? mesafesi ile ilgili incelemeler anla??lan ?ok h?zl? yap?lm??t?. Oysa ayn? karakolda daha bir hafta ?nce bir ba?ka insan dala??n? yitirmi?ti. Patlay?c? y?kl? bir minib?s? buldu ak?ll? k?pekler otopark?n birinde, rastgele? S?n?rdan patlay?c? y?k?yle ge?en bir ba?ka minib?s ise ayn? ?ehrin g?be?ine kadar gelmeyi ba?ard?, ak?ll? k?pekler patlay?c?lar? sahiplerine g?re ay?rabilecek denli iyi e?itilmi?lerdi. Hesapla??lamayan, y?zle?ilemeyen bir 12 Eyl?l ile ya?ay?nca, Susurluklarla, ?emdinlilerle, Diyarbak?rlarla hesapla?mak kolay olmuyordu demek.
  Hesapla?amaman?n bedeli a??rd?. Hesapla?amad???m?z zul?m, zulm? ?ven ?ocuklar b?y?t?yordu ba?r?nda. ?smail T?r?t diye bir t?rk?c?, bu topraklar?n g?zelim s?zl? anlat?m gelene?ini e?riltip kendine ozan diyen bir ?Arif?in t?rk?s?yle zulme ve katliamlara ?vg? d?zerken, bir ba?ka ?ocuk da bunu g?rselle?tirip topluma mal etmeyi deneyebiliyordu. Kendilerine y?nelik ayr?mc?l??? ele?tiren DTP milletvekillerine soru?turma a?makta hi? gecikmeyen hukuk sistemimiz bu topraklarda g?vercin tedirginli?iyle ya?amak zorunda b?rak?l?p, g?vercin gibi vurulan insanlar?m?za kar?? i?lenmi? su?lar?, o su?lar?n ?v?lmesini de ayn? h?zla ele al?rlar m?yd? acaba? Hem hesapla?amad???m?z daha ne Eyl?ller ge?mi?ti. Hesapla??lmayacak ay? kalmam??t? ki y?llar?n. Hesapla?amad???m?z, y?zle?emedi?imiz her zul?m, ?ok sevgili Rakel Dink?in dedi?i gibi bebeklerden katil yaratmaya devam edecektir bu topraklarda.
  12 Eyl?l bir ba?lang?? olsun. Ger?ekleri ortaya koyma ve adalet duygumuzu yeniden kurma ad?na at?lm?? olan bu ad?m yaln?zl?klar?m?za da son versin. Omuz ba??m?zda kol olsun bir di?erimiz.
  ?ebnem Korur Fincanc?
  www.evrensel.net