B?l, par?ala ve yut

Telekom i??ileri olarak, i?verenin b?l-par?ala-y?net takti?ini bo?a ??karmak i?in vakit kaybetmeden i?yeri komitelerimizi olu?turmal?y?z.


Bundan tam on be? sene ?nce, eski ad? PTT olan T?rk Telekom?da i?e memur olarak ba?lad?m. O zamanlar iki tip ?al??an vard?; SSK?ya ba?l? i??iler ve 657?ye tabi memurlar. Turgut ?zal?la ba?layan ve g?n?m?ze kadar gelen ?zelle?tirme ad?yla bir?ok kamu kurulu?u at?ld?. PTT?nin birinci T?si olan telefon ?zelle?tirilirken o zaman?n muhalefet partileri ve T?rk-?? Konfederasyonu?na ba?l? Haber-?? Sendikas? tepkisiz kald?lar. Y?llar ?nce ?zelle?tirmeye kar?? m?cadele vermesi gereken sendikam?z, gereken tepkiyi vermemi? ve sat?lmas?na bir hafta kala yasak savma bab?nda g?steriler d?zenlediyse de bu tepkiler sonu?suz kalm??t?.
Bu s?re?te PTT?nin T?si olan T?rk L?bnanl? ?GER firmas?na sat?ld?. Bu sat?? esnas?nda ?al??anlar? i??i, s?zle?meli memur, kapsam i?i, kapsam d???, birinci tip, ikinci tip ?eklinde gruplara ay?rd?lar. Kapsam d???na y?zde 35 zam verirken, di?erlerini de ba?ka devlet kurumlar?na g?nderdiler. Ama?, i??i s?n?f?n?n birli?ini ve ?rg?tl?l???n? da??tmakt?.
1 Mart 2007?de ola?an toplus?zle?me g?r??meleri ba?lad?. Fakat bug?ne kadar hen?z sonu?lanmad?. ??nk? i?veren, ge?mi? kazan?mlar?m?z? yok etmek istiyordu. ??veren, esnek ?al??ma ad? alt?nda zaman, saat, g?n olmaks?z?n kendi belirledi?i bir g?nde izin verecek, y?zde 4 zam, ikramiyelerin 4?ten 2?ye indirilmesi, ?cretlerin a?a?? ?ekilmesi gibi dayatmalarda bulunuyor.
Bizler Telekom i??ileri olarak sendikam?z?n karar? do?rultusunda bu dayatmalar? kabul etmedik ve direni?e ge?tik. Ge?enlerde topluca viziteye ??k?p ??lene kadar T?rkiye genelinde i? b?rakt?k. Ard?ndan bir hafta sonra ??len yemek boykotu yap?p bas?n a??klamas?n? ger?ekle?tirdik. Bu eylemler kar??s?nda i?veren tehdit yoluna gitti. T?m ?al??an i??ilere, bir daha b?yle eylemlere kar???rlarsa i? akitlerinin feshedilece?i ?eklinde tebli?leri imza kar??l??? verdiler. ??yerlerinde m?d?r ve di?er y?neticiler arac?l???yla i??iler ?zerinde bask? kurarak direni?i k?rmak istediler.
Bu bask?lar kimi i??iler ?zerinde etkili olsa bile kazanmak i?in ge? kalm?? say?lmay?z. ?ncelikle Telekom i??ileri olarak, i?verenin b?l-par?ala-y?net takti?ini bo?a ??karmak i?in vakit kaybetmeden i?yeri komitelerimizi olu?turmal?y?z. Bu komitelerimiz arac?l???yla birli?imizi peki?tirecek ?al??malar? yaparken ayn? zamanda h?zla grevi ?rg?tlemeliyiz. Sendikadan bekleme tarz?n? derhal terk etmek zorunday?z. Tabanda i??ilerin birli?i ve ?rg?tlenmesi kar??s?nda hi?bir g?? duramaz.
Buradan t?m Telekom ?al??anlar?na seslenmek istiyorum: Yak?n zamanda ?rnek almam?z gereken iki direni?i ya?ad?k. Hava i??ileri ve tekstil i??ileri, birle?en i??inin yenilmezli?ini g?sterdiler. Biz de ayn? yolu izleyerek kazanaca??z.
Anadolu Yakas? T?rk Telekom?dan Haber-?? ?yesi bir i??i (?STANBUL)
www.evrensel.net