?Onlar? 12 Eyl?l ?ld?rd??

12 Eyl?l?de en yak?n?ndakileri kaybeden anneler, ablalar, arkada?lar bug?ne kadar ya?ad?klar?n? anlatt?lar


Darbe Kar??t? Platform taraf?ndan 12 Eyl?l askeri fa?ist darbesinin lanetlenmesi i?in d?zenlenen etkinliklerde, bu sefer yak?nlar?n? kaybeden anneler, ablalar, arkada?lar?n hesapla?malar? ya?and?. Hem kendileriyle, hem aileleriyle, hem de darbe ve darbecilerle hesapla?an aileler, ?Onlar? biz de?il 12 Eyl?l ?ld?rd?? dediler.
?Tan?klar Konu?uyor? adl? etkinlik, ?nceki ak?am ?n?aat M?hendisleri Odas? Salonu?nda yap?ld?. Salonun ?n s?ralar?na aileler ve izleyiciler otururken, arka s?ralarda siyah-beyaz foto?raflarda 12 Eyl?l?de ya?amlar?n? kaybedenler yer ald?. S?yle?inin konusu ??l?mler? olunca, g?zya?lar? da hi? eksik olmad? fakat bir farkla; bu sefer akan g?zya?lar?, ailelerin canh?ra? ba??r??lar? e?li?inde yap?lan hesapla?ma nedeniyle oldu.
Son d?rt y?ld?r platform taraf?ndan yeniden hat?rlan?p yeniden bir araya gelerek, hesapla?man?n 23 y?l sonra yeniden ba?lat?lmas?na ra?men h?l? baz? ?eyleri anlatmak da ?ok kolay olmad?. Hele yitirilenleri anlatmak hi? de kolay de?ildi. Bu nedenle Bayram ??tak??n e?i Selver ??tak ve Veysel G?ney?in k?z karde?i Meral Karaku?, defalarca s?z hakk? tan?nmas?na ra?men konu?amad?.
Panelde konu?abilenler ise neredeyse hi? susmak istemedi. ??nk? anlatt?klar?, y?llar ?nce kaybettikleri yak?nlar?yd?. ?lk olarak aileleri bir araya getirenlere sonsuz te?ekk?rlerini sundular, bu hesapla?maya f?rsat tan?d?klar? i?in. Sonra da h?l? bu hesapla?may? yapmayanlara k?zd?lar. Onlar? da ?a??rd?lar; ?Konu?madan, sormadan, hesap sormadan ac?lar?m?zdan kurtulamayaca??z? diyerek.
?Yeni yeni anl?yorum?
Diyarbak?r zindanlar?nda i?kencede ?ld?r?len Mazlum Do?an??n ablas? Arife Y?ld?r?m, Do?an??n okul y?llar?nda ?ok kitap okuyan, ?ok ba?ar?l? ve ak?ll? biri oldu?undan bahsetti. Y?ld?r?m, Do?an??n tutuklu bulundu?u d?nemde ailesinin ya?ad?klar?n? anlatarak, ?Cezaevinde g?r?? saniyelerle s?n?rl?yd?. Gitti?imizde sadece ?Biz iyiyiz, sen nas?ls?n? diyebiliyorduk. Bir g?n bir r?ya g?rd?m. Bir k?z bana, kelebeklerin kanad?ndan vurulunca ar? oldu?unu, karde?imi ?yle bulabilece?imi anlatt?. Oraya gitti?imde bir s?r? ar? vard? ancak bir tanesi b?y?kt?, ???k sa??yordu, o ???k beni de yakt?. Bir hafta sonra ?ld???n? ??rendik? diye anlatt?.
?mer Yazgan, Ramazan Yukar?g?z, Erdo?an Yazgan ile birlikte 1983 y?l?nda idam edilen Mehmet Kambur?un karde?i ?ahin Kambur da a?abeyi yakaland?ktan sonra, lisede okurken kendisinin de polislerce g?t?r?ld???n?, ye?il g?zl? sar? b?y?kl? bir adam?n ?Sizin k?k?n?z? kaz?yaca??z? dedi?ini belirtti. Kambur, ?Bizi neden yok etmek istedi?ini yeni yeni anl?yorum. O g?n?n kahramanlar? onlard?. Ama bug?n?n kahramanlar? sizlersiniz? dedi. Ba?bakan Erdo?an??n, ?Ge?mi?ini bilmeyen gelece?ini kuramaz? yaz?l? afi?ler ast?rd???n? dile getiren Kambur, ?Ger?ekte ?yleyse 12 Eyl?l??n sorumlulu?unu als?n ?st?ne. Yapmayacaksa, neden yeni bir anayasa haz?rl??? yap?yor? Belki de su?lular aras?nda kendileri de oldu?u i?in bu y?k? atmak istiyorlar? diye konu?tu.
?Nas?l hesap sormayal?m??
Diyarbak?r zindan?nda kendini ate?e verenlerden biri olan Hayri Durmu??un karde?i Zekiye Ay?k ise etkinli?in yap?ld??? 15 Eyl?l??n, a?abeyi Durmu??u topra?a verdikleri g?n oldu?unu an?msatarak ?Bu y?zden bug?n benim i?in ?ok ?nemli? dedi. Ay?k, Diyarbak?r Cezaevi?nin o d?nemki a??r ko?ullar?n?, her hafta birinin ?l?m haberini ald?klar?n? anlatarak, Durmu??un bir g?n g?r??te kendisine, ?Saygon Zindanlar??n? okumu?tum. Oradaki ?eyler nas?l ya?an?yor diye d???nm??t?m. Ama burada alt? kat?n? ya??yoruz? dedi?ini aktard?.
18 Ocak 1980?de Ankara G?lveren?de fa?istler taraf?ndan ?ld?r?len Sabit Torun?un ablas? Elif Torun ?neren ise ?zellikle son bir y?ld?r bu hesapla?may? yapt???n? anlatt?. Torun, g?zya?lar?na kar??an ?fkesiyle ?Onu 12 Eyl?l, 12 Mart ?ld?rd?? diyebildi. O d?nemden herkesin nasibini ald???n?, herkesin psikolojisinin bozuldu?unu belirterek, ?Can?m?zdan can ald?lar. Bir y?l boyunca ayn? r?yay? g?r?yorum. B?yle mi olacakt?? Benim karde?im gitti ama sizinle avunuyorum. Bu ?ocuklar ne yapt? size, soruyorum. ?lkelerini sevmekten ba?ka ne yapt?lar? Yaz?k de?il mi? Nas?l darbecilerden hesap sormay?z biz? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net