Bir ?rk?? klip daha

?smail T?r?t??n Hrant Dink?in katillerine ?vg?ler dizdi?i klip, tepkiler ?zerine apar topar de?i?tirilip do?a g?r?nt?leriyle yeniden Youtube?a konurken, bu kez kolej ??rencilerinin k?sa filmi dikkat ?ekti.


?smail T?r?t??n Hrant Dink?in katillerine ?vg?ler dizdi?i klip, tepkiler ?zerine apar topar de?i?tirilip do?a g?r?nt?leriyle yeniden Youtube?a konurken, bu kez kolej ??rencilerinin k?sa filmi dikkat ?ekti.
Cinayeti ?ven filmde, Hrant Dink rol?n? oynayan ??renci, T?rkiye aleyhtar? s?zlerinden sonra vuruluyor. ?stanbul?daki bir ?zel ?niversite ??rencileri, Hrant Dink?in katil zanl?s? O.S, azmettirici iddias?yla yarg?lanan Yasin Hayal, Hrant Dink ve Dink?in bir arkada?? rolleriyle, cinayeti ?ven bir film ?ekerek Youtube?a koydular. ?Hrant Dink suikast? k?sa filmi-Kur?un Kalem? ba?l???yla Youtube?da yay?nlanan klip, tabanca mermileri ve yan?ndaki kan fig?r?yle ba?l?yor. Filmde, beyaz bereli katil zanl?s? O.S, ?nceden yeri kontrol eden Yasin Hayal ile i?aretle?erek Dink?in oturdu?u kafeden ??k???n? bekliyor.
Kafede Dink?in arkada?? rol?ndeki ??renci, ?Eninde sonunda Bat? Ermenistan?? da bizim topraklar?m?za kat?p b?y?k Ermenistan?? kuraca??z? diyor. Dink rol?ndeki ??renci de ??n?allah... T?rkten bo?alacak o zehirli kan?n yerini alacak olan temiz kan, Ermeninin Ermenistan?la kuraca?? asil kanda mevcut olacakt?r? diye bir c?mle kuruyor. B?ylece ??ld?r?lmek i?in hakl? gerek?e? veren Dink, hemen ard?ndan ?antas?n? al?p soka?a ??k?yor ve beyaz bereli ??renci taraf?ndan vurularak ?ld?r?l?yor.
??rencilerin ??renim g?rd??? ?zel ?niversitenin y?neticileri, ?Filmi okulun ?? ??rencisi kendi kendine ?ekmi?. Okulumuzla hi?bir ilgisi yok. Yani b?yle bir ?dev verilmemi?, okulun imkanlar? kullan?lmam??. Klibi yapan ??renciler hakk?nda yasal takip isteyece?iz? a??klamas?n? yapt?.
?lk klibe r?tu?
?te yandan ?smail T?r?t??n ?ark?s?yla Hrant Dink?in katillerine ?vg?ler dizilen klip, tepkiler ?zerine apar topar de?i?tirildi. ?ark?n?n s?zleri aynen yay?nlan?rken, katil O.S. ve azmettirici Yasin Hayal?in g?r?nt?leri kald?r?ld?. Hrant Dink?in cenaze g?r?nt?lerinin de ??kar?ld??? klibi seyretmek i?in d?n bilgisayarlar?n?n ba??na ge?enler, D?zce?nin Cumayeri il?esine ba?l? ?vezbeli k?y?nden manzaralarla kar??la?t?.
?te yandan Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye g?re klibi ?ekip Youtube?a yollayan ki?inin Viyana?da ?al??an i??i oldu?u ??renildi. Bir ay ?nce evlenen ve D?zce ?amyuval? olan ?ahs?n, ilk yay?mlanan klipte kendi resmini ve Hrant Dink resimlerini koydu?u, ancak gelen tepkiler ?zerine bu g?r?nt?leri Atat?rk resimleriyle de?i?tirdi?i belirlendi.
Dink?in ailesi endi?eli
Hrant Dink?in ailesi ad?na a??klama yapan avukatlar?, Dink?in ?e?itli ?rk?? yap?lanmalar?n ve gladyo ?rg?tlenmesinin hedefi haline getirildi?ini, hedef g?stermenin halen devam etti?ini s?ylediler. A??klamada, ?Zanl?lar i?ledikler su?un delilleri olan klip ve bas?na verdikleri deme?lerle g???slerini gere gere yapt?klar? eylemin arkas?nda olduklar?n? dillendirirken, savc?lar neden re?sen soru?turma yapmazlar ve klibin internetten kald?r?lmas?na ?al??mazlar? Bu ki?ilerle ilgili olarak gereken ba?vurular? yapaca??z? dediler.
Irk?? klip b?y?k tepkilere neden oldu. ?stanbul Barosu eski Ba?kan? Y?cel Sayman klibe tepki g?stererek, ?Konu Hrant Dink de?il de ba?kas? olsayd? savc?lar ?oktan harekete ge?erdi? dedi.
?a?da? Hukuk?ular Derne?i Genel Ba?kan? Kaz?m Bayraktar da ??ark? ve t?rk?yle insanlar hedef g?steriliyor. Su?lular ?v?l?yor. Cinayet te?vik ediliyor. Devletin yasalar? ve hukuk hi?e say?l?yor. Yarg? ve savc?lar bu t?r cinayetleri engellemek i?in mutlaka harekete ge?meli? dedi.
?nsan Haklar? Derne?i Genel Ba?kan? Reyhan Yal??nda? ise su? duyurusuna gerek kalmadan savc?lar?n harekete ge?mesi gerekti?ini dile getirdi. Yal??nda? ?Sanat, bar???n ve ho?g?r?n?n dilidir ama bu ?ark? cinayete te?vik ediyor. ?smail T?r?t??n kasetleri boykot edilmeli? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net