Deniz ??retmen?e destek

Deniz Toprak??n dershanelerin rant kavgas? nedeniyle baca??n? kaybetmesi protesto edildi


Avc?lar Marmara Caddesi ?zerinde bulunan ?mit A??k??retim Dershanesi ?n?nde ?KPSS insanca ya?am? engelliyor?, ???retmenin can pazar? H?seyin ?elik?in ay?b?? pankartlar? a?an yakla??k 300 ki?i, ellerinde ???retmen hakk?m?z sakat b?rak?lamaz?, ?Deniz ??retmen yaln?z de?ildir? yaz?l? d?vizler ta??d?.
Rant sava?? neden oldu
S?k s?k ???retmeni ezen rant d?zenine hay?r? slogan? at?lan bas?n a??klamas?nda konu?an L?tfi Usler, Deniz Toprak??n dershaneler aras?ndaki rant sava??n?n kurban? oldu?unu s?yledi. E?itimin bir hak oldu?unu belirten Usler, ?Dershaneler aras?ndaki rant sava?? b?yle bir ac? olaya neden oldu? dedi.
Bas?n metnini okuyan MEDER ?stanbul ?ubesi Ba?kan? Selda ?zt?rk, devletin e?itim alan?nda uygulad??? ?zelle?tirme politikalar?n?n son kurban?n?n 27 ya??nda bir ??retmen aday?n?n oldu?unu vurgulayarak her ge?en g?n ??renciyi ?zel dershanelere ve ?zel e?itim kurumlar?na ba??ml? hale getiren e?itim sisteminin, atanamayan ??retmen adaylar?n?n da k?le gibi ?al??t?rarak onlar? zor durumda b?rakt???n? ifade etti. E?itim sisteminin, ??retmenlerin bu zor durumundan faydalanarak kendilerine k?r sa?layan dershanelerin say?s?n?n her ge?en g?n artmas?na neden oldu?unu belirten ?zt?rk, ?Dershanelerde ya?anan rant kavgas? ise en son bir ??retmen aday? arkada??m?z?n baca??n? kaybetmesine neden olmu?tur? diye konu?tu.
As?l sorumlu ?elik
Ma?dur e?itim emek?ileri ve ??retmenler olarak g?vencesiz ?al??t?klar?n? her defas?nda daha y?ksek sesle duyurmaya ?al??t?klar?n? ifade eden ?zt?rk, ??imdi de hem kadrolu atamalar?n?n yap?lmamas? hem de rekabet ko?ullar?n?n bunca yayg?nla?t?r?lmas? ile birlikte dershanelerde k?le gibi ?al??mak zorunda kalan biz ??retmenlerin, art?k can g?venliklerinin de olmad???na tan?k oluyoruz. Bizler, atanamad??? i?in har?l???n? ??karmaya ?al??an bir tarih ??retmeninin bu rant sava??nda yeri olmad???n? vurguluyor ve baca??n? yitirmesine neden olan bu dershaneleri k?n?yoruz? ?eklinde konu?tu. T?m bu sorunlar?n as?l muhatab?n?n, 160 bin ??retmen a???? olmas?na ra?men ??retmenleri atamayan ve e?itimi ?zelle?tirme politikalar? ile her ge?en y?l i?ler ac?s? hale getiren Bakan H?seyin ?elik oldu?una dikkat ?eken ?zt?rk, Deniz ??retmen?in ilk olmad???n? ve bu politikalar devam etti?i s?rece de son olmayaca??n? s?yledi.
www.evrensel.net