Turgutlu, nikel madenine kar?? birle?iyor

Manisa?n?n Turgutlu il?esinde ?al Da?? mevkiinde kurulmas? d???n?len Sardes Nikel Madeni?nin kapat?lmas? i?in hukuki s?re? ba?lat?ld?.


Manisa?n?n Turgutlu il?esinde ?al Da?? mevkiinde kurulmas? d???n?len Sardes Nikel Madeni?nin kapat?lmas? i?in hukuki s?re? ba?lat?ld?. Turgutlu Toplumsal Dayan??ma ve K?lt?r Merkezi ?nderli?inde toplanan 110 imza ile Manisa ve ?zmir barolar?ndan 9 avukata vekalet verildi. ?nceki g?n ger?ekle?tirilen imza toplama etkinli?ine, Turgutlu ve ?evre k?ylerden kat?l?m oldu. Etkinlikte a??klama yapan Turgutlu Toplumsal Dayan??ma ve K?lt?r Merkezi, dernek ?al??malar?n? aktararak, Turgutlu yak?n?nda Gediz Irma???n?n 5 km kuzeyinde ?al Da?? eteklerinde kurulan ?ngiliz Sardes ( Bosphorus) Nikel Madencilik ?irketi hakk?nda bilgi verildi. Madenin deneme ?retimiyle bile topra?a, havaya, suya, do?aya zarar verdi?inin, insan sa?l???n? hi?e sayd???n?n aktar?ld??? a??klamada, ?Turgutlu ve ?evre halk?, ?al Da?? eteklerinde kurulan Sardes Nikel Madencilik ?irketi?ne kar?? tepkilidir. Toplumsal Dayan??ma ve K?lt?r Merkezi genel talep ?zerine esnaf, i??i, ?ift?i vb. ki?iler, b?lge idare mahkemesine ba?vurarak bu madenin kapat?lmas?n? isteyecektir. Topra??m?z?, suyumuzu, havam?z?, do?am?z? yok edecek, insan sa?l???yla oynayacak olan ?al Da???ndaki ?ngiliz Sardes Nikel Madeni?nin hemen kapat?lmas? konusunda ba?lataca??m?z hukuksal s?rece ba?ta yerel y?neticilerimiz olmak ?zere t?m esnaf odalar?, mimar m?hendis, eczac? vb. meslek kurulu?lar?, sendikalar, siyasi kurumlar? ve herkesi duyarl?l??a davet ediyoruz? denildi. (Turgutlu/EVRENSEL)
www.evrensel.net