?stanbul Kent Sempozyumu sona erdi

TMMOB Kent Sempozyumu ?nceki g?n sona erdi. 3 g?n boyunca s?ren ve 14 oturum yap?lan sempozyumda son olarak beklenen ?stanbul depremi konu?uldu.


TMMOB Kent Sempozyumu ?nceki g?n sona erdi. 3 g?n boyunca s?ren ve 14 oturum yap?lan sempozyumda son olarak beklenen ?stanbul depremi konu?uldu. TMMOB Jeofizik M?hendisli?i Odas? ?stanbul ?ube Ba?kan? Murat F?rat??n otunum ba?kanl???n? yapt??? oturumda O?uz G?ndo?du ?1999 G?lc?k Depremi?nden 2007?ye? ba?l?kl? bir sunum ger?ekle?tirdi. 1999 G?lc?k depreminde k?tasal bir ??kme oldu?unu belirten G?ndo?du, bu depremde bir ?ok yang?n?n oldu?unu ancak kamuoyunun sadece Avc?lar?da ki ve T?pra??ta ki yang?n? hat?rlad???n? s?yledi. Bu depremde bir ?ok f?r?n?n da yand???n? ifade eden G?ndo?du, ?Hatta Zeytinburnu?ndaki bina da nedenle y?k?ld?? dedi. Depremden sonra depremzede dermeklerinin bir ?ok dava a?t??? belirten G?ndo?du, a??lan bu davalar?nda kazan?ld???n? vurgulad?.
Depremden sonrada bir ?ok ?eyin abart?ld???na de?inin G?ndo?du, yerle bir oldu s?zc?klerinin kullan?ld???n? fakat, y?k?lan bina oran?n?n y?zde 16 oldu?unu s?yledi.
?Gaz ??k???n?n olmas? do?al?
Gaz ??k??lar?n?n deprem habercisi oldu?unun s?ylendi?ini belirten G?rdo?du, bu s?ylemin bilmeyenlerde panik yaratt???n? ancak bunun bilindi?ini dile getirdi. Depremden sonra olu?an k?r?klarda gaz ??k??? olmas?n?n do?al oldu?unu vurgulayan G?ndo?du, bunun deprem olacak anlam?na gelmedi?ine dikkat ?ekti. Depremden sonra yap?lan ?al??malar?n ?ok iyi oldu?unu ifade eden G?ndo?du, ?TBMM ara?t?rma komisyonu ?ok iyi bir rapor haz?rlad? ancak biz rezistans yapmaya devam ediyoruz? dedi. ??stanbul ??in Deprem Tehlike ve Hasar Senaryolar?? ba?l?kl? sunum yapan Atilla Ansal, depremin asl?nda in?aat m?hendislerinin sorunu oldu?unu belirtti. T?rkiye?deki deprem harcamalar?n?n yetersiz oldu?unu de?inen Ansal, konutlar?n bu harcamalara g?re sa?lamla?t?r?lamayaca??n? s?yledi. Sondaj yap?larak zemin verileri al?nmas? gerekti?ini vurgulayan Ansal, zeminin kayma gerilme verileri bilinse bile toprak yap?s? bilinmeden bir ?al??man?n yap?lamayaca??n? ifade etti. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net