Erdo?an?a deprem paralar? sorusu

CHP?li Ali ?hsan K?kt?rk, Ba?bakan Erdo?an??n yaz?l? yan?tlamas? istemiyle verdi?i soru ?nergesinde, 17 A?ustos 1999 depreminin ard?ndan ?afet zararlar?n?n azalt?lmas? ve afetlere haz?rl?k? konular?na ili?kin al?nan finansal deste?in nas?l de?erlendirildi?ini sordu.


CHP?li Ali ?hsan K?kt?rk, Ba?bakan Erdo?an??n yaz?l? yan?tlamas? istemiyle verdi?i soru ?nergesinde, 17 A?ustos 1999 depreminin ard?ndan ?afet zararlar?n?n azalt?lmas? ve afetlere haz?rl?k? konular?na ili?kin al?nan finansal deste?in nas?l de?erlendirildi?ini sordu. ?nergedeki sorulardan baz?lar? ??yle:
  • Aral?k 2006 tarihi itibariyle tamamlanmas?n?n planland??? ifade edilen projelerden; Finansman? DB?den sa?lanan 505 milyon ABD dolar? b?t?eye sahip Marmara Depremi Acil Yeniden Yap?land?rma Projesi, Avrupa Yat?r?m Bankas? taraf?ndan finanse edilen 410 milyon Avro b?t?eye sahip T?rkiye Deprem ?yile?tirme ve Yeniden Yap?land?rma Projesi, 20 milyon Avro b?t?eye sahip hibe Marmara Depremi Rehabilitasyon Program? projeleri, nerelerde ve nas?l kullan?lm??t?r?
  • DB?den sa?lanan 310 milyon Avro b?t?eye sahip ?stanbul Sismik Riskin Etkilerinin Azalt?lmas? ve Acil Durum Haz?rl?k Projesi?nde hangi kurumlardan destek al?nm??t?r?
  • DB ba?ta olmak ?zere yurtd??? kurulu?lardan sa?lanan kredilerin ak?beti konusunda, kamuoyunun bilgilendirilmemesinin ge?erli bir nedeni var m?d?r? (Ankara/ANKA)
    www.evrensel.net