EMEK D?NYASI

 • Bug?n ilk??retim okullar?nda ve liselerde e?itim y?l? ba?lad?. Ama e?itimin ?ok y?nl? ku?at?lm??l???n?n sorunlar? da, daha okullar a??lmadan boy g?stermeye ba?lam??t?.


  Bug?n ilk??retim okullar?nda ve liselerde e?itim y?l? ba?lad?. Ama e?itimin ?ok y?nl? ku?at?lm??l???n?n sorunlar? da, daha okullar a??lmadan boy g?stermeye ba?lam??t?.
  Ku?at?lm??l???n sorunlar?n?n en ba??nda, AKP H?k?meti?nin e?itim alan?n? yeniden bi?imlendirme ?abalar? var ve AKP?nin y?zde 46 ile se?imleri almas?n?n sonu?lar?n?n, bu y?l e?itim alan?nda fazlas?yla hissedildi?i bir y?l olaca??n? s?yleyebiliriz. Bu alandaki h?k?met m?dahalesinin iki y?n?n?n olaca?? anla??lmaktad?r. Birincisi, AKP?nin ald??? y?ksek oyun yaratt??? bask?yla AKP?li ve ?teki gerici odaklar?n, hatta liberal kimi ?evrelerin kadrolar?n?n ?durumdan vazife ??kararak? idareler, e?itim emek?ileri ve ??renciler ?st?nde bask?lar?n? art?rmalar?; okullar? gerici, bilim d??? g?r??lerini pervas?zca yayd?klar? bir alan olarak de?erlendirmek istemeleri olacakt?r. ?kincisi ise bug?ne kadar AKP?nin, ?u veya bu nedenle engellenen kadrola?mas?n?n ?n?ndeki barikatlar?n kalkmas?yla kendi adamalar?n?n; Y?K?ten, rekt?rl?klerden, ilk??retim okullar?n?n m?d?r yard?mc?l?klar?na kadar her kademede kadrola?maya y?nelmesidir.
  Kendili?inden ?durumdan vazife ??karmalar? ?imdiden TV?lerin haber programlar? ve magazin programlar?n?n en c?v?k unsurlar?n?n t?rban-tesett?r propagandas? yapmaya ba?lamalar?na kadar vard??? g?z ?n?ne al?nd???nda, AKP?lilerin ve e?itime musallat olan tarikat?? unsurlar?n pervas?zl?klar?n?n artaca??ndan ku?ku duyulamaz.
  ?te yandan AKP?nin, yeni ?niversiteler kurulmas? ve buradaki rekt?r atamalar?n?n h?k?met taraf?ndan yap?lmas? iste?inden ba?layarak, Y?K??n bile?imini de?i?tirme ve anayasa de?i?ikli?i ile Y?K??, h?k?metlerin m?dahalesine a??k hale getirecek de?i?iklikleri yaparak e?itim alan?nda tam bir egemenlik i?in bast?raca??n? ihtimal d??? sayamay?z. Tersine, AKP?nin b?yle bir hayalinin oldu?unu, onun ge?mi?i ve liderlerinin yakla??m?ndan biliyoruz.
  Bu y?zden bug?n ba?layan e?itim-??retim y?l?n?n, ?nceki y?llara g?re e?itimin i?eri?ine ve e?itim kadrolar?na y?nelik sald?r?lar?n ?ok daha fazla hissedilece?i bir y?l olaca??n? s?yleyebiliriz.
  H?k?metin ana politikas?, e?itimin her y?l daha fazla piyasala?t?r?lmas? ve bu piyasala?t?rmadan do?an masraflar?n da halk?n s?rt?na daha fazla y?k?lmas? i?in yol ve y?ntemler geli?tirilmesidir. Bu politikan?n uygulanmas?nda izlenecek yolu, eski bir ?stanbul valisi (Necdet Menzir); ?Kaz? ba??rtamadan yolacaks?n?z? diye ifade etmi?ti. ?imdiki idareler, d?ne g?re bu ???tten fazlas?yla ??renmi? olarak davranmaktad?r. Ama e?itim masraflar?n?n giderek emekleri ile ge?inen geni? kesimler i?in katlan?lamaz ve kar??lanamaz bir noktaya do?ru gitti?i de ger?e?in ?teki yan?d?r.
  CHP?nin ve Kemalist ge?inen kimi odaklar?n da h?k?mete itirazlar?n?n AKP kadrola?mas? ve stat?konun korunmas?na indirgenmi? oldu?u g?z ?n?ne al?nd???nda, bu cepheden h?k?mete kar?? etkili bir muhalefet beklenemeyecektir.
  Bu y?zden de e?itim alan?ndaki m?cadele, ??renci-e?itimci-veli, ??renci-??retim g?revlisi ve ?yesi merkezli olan bir m?cadele olarak bi?imlenecektir; bi?imlenmek zorundad?r. Ve m?cadele, bir yandan kay?t paras?ndan ba?layarak e?itimin paras?z olmas?n? savunan ekonomik taleplerden, ?te yandan e?itime bilimd??? tezleri, hurafe ve dini merkezli g?r??leri s?zd?rma giri?imlerine kar?? olmak ?zere somut ve herkesin a??k?a g?rd??? ger?ekler ?st?nden y?r?t?len bir m?cadele olarak ele al?nmak zorundad?r.
  Ba?ka bir s?yleyi?le; bug?ne kadar ?ok s?z? edilen bir form?lasyon olan ?demokratik, laik, bilimsel, paras?z bir e?im? m?cadelesi, ?imdi daha somut, herkes i?in daha anla??l?r bir talep haline gelmi?tir ve m?dahale artt?k?a daha da gelecektir. ??nk? h?kmet merkezli ya da onun ?e?itli ?sivil? odaklar?n?n sald?r?lar?, bu m?cadeleyi elbette zorla?t?racakt?r ama ayn? zamanda m?cadelenin zeminini de geni?letecektir.
  Burada as?l olan, bu m?cadeleyi ?rg?tleyecek olan kesimlerin kendi darl?klar?n?, ?nyarg?lar?n? bir yana b?rakarak, ortaya ??kan somut talepler etraf?nda ciddi bir ayd?nlatma faaliyeti i?in kollar? s?vay?p g??lerini birle?tirmesidir. Bunun i?in h?kmet ve idarelerin b?lme ?abalar?n? bo?a ??kar?rken; okul aile birliklerinin idarelerin i?birlik?isi olmaktan ??kar?l?p, paras?z ve demokratik bir e?itim m?cadelesinin dayana??na d?n??t?r?lmesinin ba?ar?lmas?, ??renci temsilcilik se?imlerinin bu bilin?le ele al?nmas? gerekir. Yine ayn? ama?la ?niversitelerdeki ?TK, kol-kul?p ?al??malar? ve demokratik ?niversite m?cadelesinin dayanaklar?n?n yenilenmesi, taleplerin somutla?t?r?lmas? ve ara?lar?n i?levselle?tirilmesi, m?cadelenin hangi do?rultuda seyredece?ini belirleyecek ?nemde olacakt?r.
  Evet, e?itim y?l? b?y?k sorunlar?yla gelmi?tir. Bize d??en de olanaklar? ger?ekle?tirmek i?in elimizden gelenin fazlas?n? yapmakt?r.
  ?hsan ?aralan
  www.evrensel.net