E?itim emek?ileri m?cadeleye haz?rlan?yor

E?itim Sen, 5 Ekim ve 24 Kas?m g?nleri eylem yapma, b?t?eye tepkileri KESK ile birlikte ?rg?tleme karar? ald?


E?itim Sen Ba?kanlar Kurulu, iki g?nl?k toplant? ve at?lye ?al??malar?nda, ba?ta kamunun tasfiyesi olmak ?zere e?itimin sorunlar?na, ?zelle?tirmeye kar?? m?cadele ?nerilerini g?r??t?.
E?itim Sen Ba?kanlar Kurulu?nun, ?ncekilerden farkl? olarak 5 ayr? at?lye ?al??mas? olarak y?r?tt??? iki g?nl?k toplant?s? ?nceki g?n sona erdi. At?lyelerde olu?turulan raporlar b?t?nle?tirilerek, E?itim Sen MYK?s?na sunulurken, ?n?m?zdeki s?rece ili?kin kararl? bir m?cadele y?r?t?lmesi istendi.
KESK?in toplu g?r??me s?recine ili?kin tavr?n?n olumlu bulundu?u Ba?kanlar Kurulu?nda, ancak 27-29 A?ustos eyleminin yeterince kitleselli?i yakalayamad???, KESK?in kendisini yeterince anlatamad??? ele?tirisi ?ne ??kt?.
AKP?nin se?imlerden ald??? g??le, kamusal alan?n tasfiyesinde daha cesaretli ad?mlar ataca?? kayg?s?n?n dile getirildi?i toplant?da, bu uygulamalar?n b?t?n ma?durlar?n? birle?tirecek bir m?cadele hatt? izlenmesi istendi. Bunun da b?t?n emek ve demokrasi g??leri ile ortakla?mas?yla m?mk?n oldu?unun dile getirildi?i toplant?da, aral?k ay?nda b?t?e ve anayasay? hedefine alan eylemler ?rg?tlenmesi i?in KESK?e ?neri g?t?r?lmesi istendi.
Toplant?da, ?e?itimdeki ?zelle?tirme uygulamalar?, ?rk?? ve gerici kadrola?ma, okullarda ya?anan ?iddet ve ?ocuk istismar? ve pornosu, ?niversitelerdeki fa?ist sald?r?lar, s?zle?meli, i? g?vencesiz ?al??ma ya?am?na son verilmesi ve ders kitaplar?ndaki bilimsel olmayan i?eri?in? E?itim Sen?in ?nceli?i olarak belirlenmesi g?ndeme geldi.
Anayasa tart??malar?na m?dahillik
Anayasa ?al??malar?na m?dahil olunmas?, ?paras?z, e?it, kaliteli kamusal hizmet? tan?m?n?n Anayasa?ya yerle?tirilerek g?venceye al?nmas?, ?e?itlik?i, ?zg?rl?k??, kat?l?mc? ve t?m farkl? kimlikleri koruyan laik, demokratik, anadilde e?itim hakk??na y?nelik Anayasa?da d?zenleme yap?lmas? i?in ?al???lmas? da ?neriler aras?nda yer ald?.
T?rkiye Bar?? Meclisi ?al??malar?n?n desteklenmesi, ?at??ma ortam?n?n sona erdirilmesi ve ?lke d???na operasyonlar?n durdurulmas?n?n da dile getirildi?i toplant?da, bu konular?n panel ve konferanslarla anlat?lmas?, bu konuda ortak dil olu?turulmas?na ?al???lmas? ?nerildi.
??retmenler eylemde
Yarg?tay??n beraat kararlar?n? bozdu?u ?brahim Kabo?lu ve Bask?n Oran?a destek verilmesi, bu konuda imza kampanyalar? a??lmas? ?nerilerinin de geldi?i toplant?da, 6 Ekim D?nya ??retmenler G?n??nde, ?i?siz ve g?vencesiz e?itim emek?ilerini de i?ine alan eylem? istendi. Ayn? ?ekilde 12 Eyl?l??n ???retmenler G?n?? olarak getirdi?i 24 Kas?m?da da t?m illerde eylemler ?rg?tlenmesi, e?itim ve bilim emek?ilerinin sorunlar?n?n masaya yat?r?lmas? talebi ?ne ??kt?.
Genel kurullar s?recine de dikkat ?ekilen toplant?da, bu s?recin ??rg?tlenme kampanyas?na? d?n??t?r?lmesi, ?rg?tlenmenin ?neminin geni? bir ?ekilde anlat?lmas? istendi.
At?lyelerden gelen bu ?neri ve tespitlerin, E?itim Sen MYK?s? taraf?ndan de?erlendirilip m?cadele takvimi olu?turularak ?n?m?zdeki g?nlerde a??klanmas? bekleniyor. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net