??galciler d??ar? Afganistan?a bar??

Almanya?n?n ba?kenti Berlin?de 10 binden fazla g?sterici, Alman ordusu ve NATO?nun Afganistan?dan ?ekilmesini istedi


Almanya?n?n ba?kenti Berlin?de hafta sonu yap?lan g?steriye kat?lan 10 binden fazla ki?i, Alman ordusunun Afganistan?dan ?ekilmesini talep etti. ?Alman Ordusu Afganistan?dan d??ar??Afganistan?a bar??? slogan? alt?nda yap?lan g?steriye kat?l?m, beklenenin alt?nda oldu. Ayn? g?n A?a?? Saksonya ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde de de?i?ik konularda kitlesel g?sterilerin yap?lmas?n?n Berlin?deki g?steriyi etkiledi?ini bildiren d?zenleyiciler, ??nsanlar her yerde h?k?metin politikalar?na kar?? tepkilerini dile getiriyorlar, bu da iyi? dediler.
Alman Bar?? Konseyi?nin d?zenledi?i ve Sol Parti, DKP, MLPD, Attac ve D?DF?in yan? s?ra onlarca ?rg?t?n destek verdi?i eylemin co?kulu olmas? g?ze ?arpt?. ?NATO Afganistan?? terk et?, ?Alman Ordusu Afganistan?dan d??ar??, ?Sava??n ve i?galin y?k? kad?nlar?n s?rt?nda? gibi pankart ve d?vizlerin ta??nd??? g?steride, Alman h?k?metlerinin d?? politikas? ele?tirildi.
?Kad?nlar ilk kurban oluyor?
G?steride en ?ok Almanya?da ya?ayan Afgan m?lteci Tahera Chams ve ABD?den gelen Kelly Kampbell?in konu?malar?na ilgi g?sterildi. ?ki m?cadeleci kad?n da yapt?klar? konu?malarda i?gale ve ter?re kar?? ??karken, ?Bu sava? bizim sava??m?z de?il? g?r???n? ortaya koydular.
Tahera Chams konu?mas?nda, ?2001 Eyl?l??nde ba?layan i?galle birlikte Afgan kad?nlar gerici g??lerin aras?nda bir oyuncak haline geldiler. Bat?l? i?galciler varl?k nedenlerini ?Afgan kad?nlar?n ?zg?rl??? ve g?venli?i? ile a??klarken, gerici ?slamist ?evreler ise varl?k nedenlerini ?Cihad? yani kutsal sava? ve ??lkeyi gavurlardan temizlemek? ile a??kl?yorlar. Her iki taraf?n s?zde sahip ??kt??? kad?nlar ise bu ?at??malar?n, bask?n?n ve ezmenin ilk kurbanlar? oluyorlar? dedi.
2001 Eyl?l??nde ABD?de ya?anan sald?r?lar?n ard?ndan kurulan ?Kurban Ailelerin Sava?a ve Ter?re Kar?? Bar?? ?nisiyatifi? s?zc?lerinden Kelly Kampbell de konu?mas?nda, ABD h?k?metinin Afganistan??n i?galinin ger?ek nedenini ortaya koymad???n? s?yledi.
?Ter?re kar?? sava??yoruz? diyen Bush h?k?metinin kendisinin ter?r yapt???n? belirten Kampbell, ?B?lgeye bar?? ve istikrar de?il ter?r ve istikrars?zl?k getirdi. Bu sava?, petrol tekellerinin sava??d?r? dedi.
Alman Bar?? Konseyi ad?na konu?an Peter Strutynski, h?k?metin halk? aldatt???n? belirterek, ?H?k?met, kamuoyuna sundu?u yan?lt?c? bilgilerle i?gale destek ar?yor, i?galini hakl? ??karmaya ?al???yor? dedi. B?t?n milletvekillerini halk?n taleplerini g?zetmeye ?a??ran Strutynski, ?Halk?m?z sava?a ve i?gale kar??, parlamento bunu g?zetmeli? diye konu?tu.
?Uzun nefesli m?cadele?
Almanya?n?n en b?y?k sendikas? IG Metall ad?na mitinge kat?lan sendikan?n eski y?r?tme kurulu ?yesi Horst Schmitthenner de, ?Bug?n Afganistan?dan ordunun ?ekilmesi i?in buraday?z, ??nk? biz sava? ara?lar?yla bar???n sa?lanamayaca??n? biliyoruz, ??nk? biz sava?lar?n, ?at??malar?n sorunlar? ??zmedi?ini; daha fazla ?iddetin ya?anmas?na neden oldu?unu biliyoruz? dedi.
Yap?lan konu?malar aras?nda de?i?ik m?zik ve tiyatro gruplar? sava?a kar?? eserlerini sundular. (Berlin/EVRENSEL)
Tar?k Ali: ??gale kar?? m?cadele etmeliyiz
???galin devam etti?i her ge?en g?n Afgan halk? i?in ?l?m ve zul?m anlam?na geliyor. Her g?n en az?ndan 30- 40 insan?n ?ld?r?ld??? bir ?lkede bar?? ve istikrardan s?z etmek m?mk?n de?il? diye konu?an ?ngiltere?den gelen konu?mac? Tar?k Ali, ?Daha g??l? ve daha etkin eylemlerle i?galin son bulmas? i?in m?cadele etmeliyiz? dedi.
Alman h?k?metinin, ?Biz Kuzey Afganistan?da iyi i?ler yap?yoruz, ?lkeyi yeniden in?a ediyoruz? s?zlerini ele?tiren Ali, ?B?yle bir ?ey olamaz, ?lkenin bir b?l?m? kan revan i?inde b?rak?l?yorsa, ?lkenin bir b?l?m? her g?n bombalan?yorsa di?er bir b?lgesinde iyi i?ler yap?lamaz, di?er b?lgesi kalk?namaz, yeniden in?a edilemez. Namlular?n g?lgesinde yeniden in?a olmaz? dedi.
NATO?nun b?t?n askerlerini Afganistan?dan ve b?lgeden ?ekmesi gerekti?ini s?yleyen Ali, ?Afganistan??n Rusya, Hindistan, Pakistan ve ?ran gibi kom?u ?lkeleri kar??l?kl? g?veni sa?layarak bu ?lkeye yard?mc? olabilirler ve istikrar? sa?layabilirler? dedi. Vietnam sava??n?n sona ermesinde ba?ta Vietnam halk?n?n direni?i olmak ?zere halklar?n sava?a kar?? tutumu oldu?unu s?yleyen Tar?k Ali, ?Afganistan??n yeniden bar??a kavu?mas?n? m?cadelemizle sa?layabiliriz. Egemenler ?unu ?ok iyi bilsinler; bize kar?? politika yapt?klar? s?rece m?cadele edece?iz, bizden, halktan kurtulu? yok? dedi.
www.evrensel.net