Y?ld?zlarda karanl?k madde izi

Bilim insanlar?, ilk y?ld?zlarda evrenin b?y?k b?l?m?n? olu?turan karanl?k maddenin ipu?lar?n?n bulunabilece?ini d???n?yorlar. ?ngiltere'de d?zenlenen Bilim Festivali'nde sunulan ve Science dergisinde de yay?nlanan ara?t?rmada, bilgisayar sim?lasyonlar?yla, evrenin erken safhalar?nda ilk y?ld?zlar?n ?ok b?y?k uzunlukta ve tel ?eklinde olabilecekleri g?sterildi


Bilim insanlar?, ilk y?ld?zlarda evrenin b?y?k b?l?m?n? olu?turan karanl?k maddenin ipu?lar?n?n bulunabilece?ini d???n?yorlar. ?ngiltere'de d?zenlenen Bilim Festivali'nde sunulan ve Science dergisinde de yay?nlanan ara?t?rmada, bilgisayar sim?lasyonlar?yla, evrenin erken safhalar?nda ilk y?ld?zlar?n ?ok b?y?k uzunlukta ve tel ?eklinde olabilecekleri g?sterildi. Bu sim?lasyonlarda, bir ucundan bir ucuna on binlerce ???k y?l? uzunlu?undaki bu y?ld?zlar?n, hakk?nda ?ok az ?ey bilinen "karanl?k madde" taraf?ndan bi?imlendirilmeleri canland?r?ld?. Durham ?niversitesi'nden Liang Gao ve Tom Theuns, ?al??malar?n?n evrenin b?y?k b?l?m?n? olu?turan karanl?k maddeye a??kl?k getirebilece?ini belirterek, ilk y?ld?zlar?n olu?turdu?u bu yap?lar ile bunlar? ku?atan karanl?k maddenin ?s?s? aras?nda bir ba?lant? bulundu?unu kaydettiler.
S?cakl?k ipucu
Karanl?k maddenin ilk y?ld?zlar?n olu?umu konusunda ?ok ?nemli rol? bulundu?unu ke?fettiklerini s?yleyen Tom Theuns, so?uk karanl?k maddede par?ac?klar?n ?ok yava?, s?cak karanl?k maddede ise ?ok h?zl? hareket ettiklerini belirtti. "E?er karanl?k madde bu h?zl? hareket eden par?ac?klardan olu?uyorsa, ilk y?ld?zlar?n da ?ok uzun ince filamentler (tel) ?eklinde oldu?unu bulduk" diyen Theuns, bu filamentlerin Samanyolu'nun d?rtte biri uzunlu?unda olduklar?n? ve G?ne?'in 10 milyon kat? madde ve gaz i?erdiklerini, bunun da ?ok say?da y?ld?z i?in ?nemli miktarda yak?t sa?lad???n? s?yledi. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net