YA?AMA K?LT?R

 • G?re?deyim...
  14 Eyl?l Cuma bug?n...
  G?re ?skelesi?nde, ?ak?ll? havuzun ?evresindeki sandalyalar t?m?yle dolu G?relilerle...


  G?re?deyim...
  14 Eyl?l Cuma bug?n...
  G?re ?skelesi?nde, ?ak?ll? havuzun ?evresindeki sandalyalar t?m?yle dolu G?relilerle...
  G?n?n ak?am?nda Yard. Do?. Dr. Ahmet Yara? konu?acak...
  G?re, eskil ?a?dan beri ?l?ca ya da kapl?ca olarak biliniyor. Strabon da s?z ediyor ondan... O g?nlerden bug?ne ?nl? k?sacas?... Binlerce y?ld?r kulan?l?yor sular?...
  Y?llar ?nce bir yaz okulumuzun konusuydu G?re su k?lt?r?. G?re Kapl?calar??n?n hemen yan?ndaki, kullan?lmayan eski hamam?n saptama ?izimlerini yapm??t?k... Osmanl?, derken Do?u Roma izleriyle, duvarlar?yla kar??la?m??t?k... Orada durmu?tuk... ?Burada bilimsel kaz? yap?lmal?? demi?tik... Belediye Ba?kan? Kamil Saka buna mim koymu?tu. Koymu?tu ama unutmam??t? da...
  Y?llarca u?ra?t?. Sonunda Ahmet Yara??? buldu. Kaz? olanaklar?n? sa?lad?... Kaz? izni al?nd?...
  2006 y?l?nda 8 ki?iyle ba?lad? kaz?ya Ahmet Yara?...
  2007?de ?al??an say?s? artt?... ??in ilgin? yan?, kaz?da ?al??anlar?n ?o?unlu?u, G?re?nin Yass??al? Mahallesi?nin han?mlar?yd?. Bu y?l, ?? ay dolu dolu ?al???ld?...

  Ahmet Yara? b?t?n kaz? ?al??malar?n? ayr?nt?lar?yla anlatt?. Neler bulunmu?tu neler... Yaln?z yap?lar, duvarlar de?il paralar, testiler, cam bilezikler, y?z?kler... Edindi?i t?m bilgileri, bulgular? payla?t? dinleyenleriyle, k?yl?leriyle, Yass??al?l? han?mlarla... Bilginin payla?t?k?a ?o?alaca??n? bilen ger?ek bilim adamlar? gibi.

  Ahmet Yara??? an?msayacaks?n?z, sular alt?nda kalmamas? i?in y?llard?r sava? verdi?i Allianoi?den...
  Allianoi?yi soluk solu?a ortaya ??kar??? elbette hi? unutulmayacak.

  Bu gece Yass??al?l? han?mlar?n g?zleri p?r?l p?r?ld?.
  Kendini adam yerine koyan? halk da adam yerine koyar elbette...
  Ona tepeden bakan?, ?Beni anlamaz ki? ya da ?O ne anlayacak? diyeni, kendini b?y?mseyeni, ayr? tutulmaya ?al??an? halk ne yaps?n? Ku?adas? evlerini incelerken konu?tu?um ?Mimar? Osman Usta ?Anlar?m anlayandan, anlamam anlamayandan...? dememi? miydi?

  Halk?m?z ka? kez verdi bu dersi, kendini ayd?n falan sananlara?
  Sa??r sultanlar, sa??rl?klar?n? bile bilmeden bir de ukalal?k taslamaya kalk??m?yorlar m?? Gel de deli olma...

  Havuzun ?evresini t?m?yle dolduran G?reliler, Yass??al?l?lar ilgiyle dinlediler Ahmet Yara??? ...
  Bundan sonra daha da ?ok bilecekler ku?kusuz, ?da Da???n?, ?evresini, do?alar?n?, tarihlerini neden alt?nc?lara kar?? korumak zorundalar...
  Cengiz Bekta?
  www.evrensel.net