Alt?n Ay? ?d?ll? y?netmen Fatih Ak?n: Ya su?lu olacakt?m ya da y?netmen

Y?netmen Fatih Ak?n, ya?ad??? kimlik krizini film ?eklinde ifade edebildi?i i?in kendini ?ok ?ansl? hissetti?ini s?yledi. Ak?n, Bo?azi?i ?niversitesi?nde d?zenlenen 6. T?rk-Alman Psikiyatri Kongresi?nde, ?Sanat, Kimlik ve Ya?ama Kat?lmak? ba?l?kl? bir konu?ma yapt?


Y?netmen Fatih Ak?n, ya?ad??? kimlik krizini film ?eklinde ifade edebildi?i i?in kendini ?ok ?ansl? hissetti?ini s?yledi. Ak?n, Bo?azi?i ?niversitesi?nde d?zenlenen 6. T?rk-Alman Psikiyatri Kongresi?nde, ?Sanat, Kimlik ve Ya?ama Kat?lmak? ba?l?kl? bir konu?ma yapt?. ?al??mak i?in Almanya?ya g?? eden bir T?rk ailenin ikinci ?ocu?u olarak d?nyaya geldi?ini ifade eden Fatih Ak?n, ya?ad??? k?lt?r de?i?imlerini anlatt?. Ak?n, 5-6 ya?lar?nda ald??? y?netmen olma karar?n?, 16 ya??na geldi?inde teyit etti?ini anlatarak ?Annem ve babam, her anne ve baba gibi benim de doktor, avukat olmam? istedi. Ama ben y?netmen oldum? dedi. ?ocuklu?unda ?izgi film izlemek yerine a?abeyinin ?srarlar? ?zerine korku filmi seyretti?ini, bu nedenle ?ocuk ya?ta korku ile kar?? kar??ya kald???n? ifade eden Ak?n, o ya?larda izlediklerinin, birisi taraf?ndan ?ekildi?inin fark?nda oldu?unu s?yledi.
K?lt?r ?oku
Ak?n, filmlerine hayat?n?n izlerini yans?tt???n? vurgulayarak, ailesinin 1965 y?l?nda T?rkiye?den Almanya?ya geldi?inde ya?ad??? ?k?lt?r ?oku?na ili?kin ?rnekler verdi. Y?netmen Fatih Ak?n s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ?Ailemin Almanya?da ilk oturdu?u evde tuvalet yokmu?, o d?nemde T?rkiye?de i?inde tuvalet bulunmayan ev yok. Her evde var. D???nebiliyor musunuz, annemin ya?ad??? k?lt?r ?okunu. Annemin ve babam?n cesareti beni ?ok etkiledi. Oturdu?umuz sokak gangster ortam?yd?. Ya su?lu olacakt?m ya da y?netmen. Bizim toplumun d???na itilme nedenlerimiz vard?. Bunlardan bir tanesi de ?rk??l?kt?. Halen ?rk??l?k var. Yabanc?lardan korkan Almanlar, ?rk??l?kla kendilerini korumaya ?al??t?lar. Birle?meden sonra yabanc?lar daha da d??land?. Bu da yabanc?lar? b?t?nle?tirdi. Anne babalar?m?z da korku ta??yordu bizler i?in. Di?er ?ocuklar d??ar?da rahat?a oynad??? saatlerde, biz evimize d?nmek zorundayd?k.?
Ak?n, babas?n?n ailesine zarar verecek ki?ileri vurmak i?in silah ald???n? belirterek, ?Ba?ka ebeveynlerin silahlar? yoktu. Ama bizim ve bizim gibilerin vard?? dedi. Alman m?, T?rk m? oldu?una bir t?rl? karar veremedi?ini dile getiren Ak?n, ?Ya?ad???m kimlik krizini film ?eklinde ifade edebildi?im i?in kendimi ?ok ?ansl? hissediyorum? diye konu?tu. Filmleri ve konular? hakk?nda bilgi veren Ak?n, ?Temmuzda? filmini yaparken ilk kez kendini Alman olarak hissetti?ini anlatarak, ?Hatta bir programda ?Biz yeni Alman filmcileriyiz? dedim. Annemler bunu duydu ve hi? ama hi? ho? kar??lamad?lar.
Vatan?n neresi?
Fatih Ak?n, ?ocuklu?unda yazlar? Almanya?dan T?rkiye?ye tatile geldiklerini belirterek, s?zlerine ??yle devam etti: ?O zaman T?rkiye benim i?in anne ve babam?n ?lkesiydi. Direkt ?stanbul?a Merter?e gelirdik, tatile gitmeden ?nce de birka? g?n Merter?de kal?rd?k. O zamanlar ?stanbul gri, ?irkin bina dolu, trafik dolu, sosyal konut dolu Merter?den ba?ka bir ?ey de?ildi benim i?in. Art?k her yerini biliyorum. Film ?ekmek i?in T?rkiye?ye geldi?imde yap?mc?larla tan??t?m. Birden T?rkiye ilgin? olmaya ba?lad?, T?rkiye?yi ke?fetmeye ba?lad?m.?
Bir izleyicinin ?Sizin vatan?n?z neresi? sorusuna Ak?n, ?Vatan, kafada olan bir durum. New York?ta da, Meksika ormanlar?nda da, Trabzon?da dedemin evinde de kendimi evimde hissedebilirim? yan?t?n? verdi.
K?kleri olan bir a?a? olmay? d???nd???n? anlatan Ak?n, ?Ama k?kler de insan? engelliyor, bilirsiniz di??ide de k?k tedavisi ac?t?r? diye espri yapt?. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net