Irak?ta ziller ??rencisiz ?ald?

??gal alt?ndaki Irak?ta yeni e?itim d?nemi sorunlu bir bi?imde ba?lad?. Irakl? aileler, maddi s?k?nt?lar?n?n yan? s?ra hayati g?venceleri olmamas? nedeniyle ?ocuklar?n? okula g?nderemiyor


??gal alt?ndaki Irak?ta yeni e?itim d?nemi sorunlu bir bi?imde ba?lad?. Irakl? aileler, maddi s?k?nt?lar?n?n yan? s?ra hayati g?venceleri olmamas? nedeniyle ?ocuklar?n? okula g?nderemiyor.
?at??malar nedeniyle ??retmen ve profes?rlerin ?ld?r?lmesi ya da Irak?? terk etmesi de e?itimin aksamas?na neden oluyor. Irakl?lar, e?itimdeki sorunlar nedeniyle ABD i?galini ve sorumsuz davranan Irak h?k?metini sorumlu tutuyorlar.
Irakl? ba??ms?z muhabir Ali Fadily haberinde, ?Irak E?itim Bakanl???, 2007-2008 E?itim Y?l??n?n daha iyi olaca?? vaadinde bulunmu?tu, ancak bu s?z ge?en 4 senede de oldu?u gibi sadece lafta kald?? ifadelerini kulland?. Ad?n? vermek istemeyen Irakl? bir okul m?d?r? de ?lkedeki e?itim sisteminin halini, ?Irak e?itim sistemi yok edildi ve biz, her t?rl? zorlukla y?z y?zeyiz? diye anlatt?.
Aileler ?aresiz
Maddi sorunlar ve i?gal ?artlar? nedeniyle ?ocuklar?n? okula g?ndermekte zorlanan Irakl?lardan biri olan 5 ?ocuk annesi Um Muhammed (40), ?Bu sene ?ocuklar? okula nas?l g?nderece?iz Allah bilir. Ekonomik durumumuz ?ok k?t?. Yeni okul d?nemi ba?lad? ama biz, ?ocuklar?m?z?n okul masraflar?n? bile kar??layamaz hale geldik? dedi.
Um Muhammed g?zya?lar?na bo?ularak, ?ABD i?galinden ?nce de durumumuz pek parlak de?ildi ama bir ?ekilde ge?inebiliyorduk. 4 senedir ?ok s?k?nt? ?ekiyoruz. Hayat ?ok pahal? art?k. San?r?m bu y?l sadece 2 tane ?ocu?umu okula g?nderebilece?im? diye konu?tu.
Bir ba?ka Irakl? Tar?k Ahmet ise ?Ben ?ocuklar?m?n hayatlar?n? riske atamam. Onlar? okula g?ndermeyi d???nm?yorum. Eminim y?zlerce ??renci ?ld?r?lecektir. (ABD Ba?kan? George) Bush?un ?Irak art?k g?venli? yalanlar?na da kanm?yorum? dedi.
800 bin ??renci okula gidemiyor
Irak E?itim Bakanl??? ge?en ay yapt??? a??klamada, okullara daha az ??rencinin gelebilece?i uyar?s?nda bulunmu?tu. Bakanl??a g?re bu y?l ge?en seneye oranla y?zde 15 daha az ??renci okula gidecek.
?te yandan Irak E?itim Bakanl????n?n verdi?i bilgilere g?re ?ubat 2006 y?l?nda, Irak?tan en az 180 profes?r ?ld?r?ld? ve 3 bin 250 ??retmen de ?at??malar nedeniyle kom?u ?lkelere ka?mak zorunda kald?. E?itim Bakanl??? yetkililerinden Prof. Salah Alivi, ??lkeyi terk eden ??retmenlerin say?s? her sene art?yor. Bu durum, e?itim sistemimizde m?thi? gerileme yarat?yor? diye konu?tu.
?ngiliz yard?m kurulu?u Oxfam??n ara?t?rma raporunda da ?Okullar, ??retmenler ile ??rencilerin ?ok fazla korkarak okula gelmemeleri nedeniyle genellikle kapal?. Bu y?l 800 bini a?k?n Irakl? ?ocuk okula devam edemeyecek. Bu rakam, ge?en sene 600 bin idi? ifadelerini kulland?.
?l?m merkezi ?niversiteler
Irak?taki ?niversitelerin de ilk, orta??retim ve liselerden fark? yok. Irakl? ??retim elemanlar? ile ?niversite ??rencileri de Irak ile ABD y?netimlerinin ??lke daha g?venli hale geldi? a??klamalar?na inanm?yor.
Ba?dat??n en b?y?k ?niversitelerinden biri olan El Mustansiriye ?niversitesi?nde ?al??an Prof. Kutayba Essad, ??niversiteler, art?k tam bir ?l?m merkezi haline geldi. ?niversite i?erisinde her t?r i?kence yap?l?yor. Bir?ok meslekta??m, mezhepleri y?z?nden ya da din adamlar?n?n ?niversitelere ili?kin kararlar?na kar?? ??kt?klar? i?in ka??r?ld?? dedi.
Ba?dat ?niversitesi ??rencisi Kussay Kathum ise ?ok karamsar bir tablo ?izerek, ?Ne e?itimi? Bu ?lke art?k bitmi?tir. Sorunlar ??z?l?nceye kadar okul ve ?niversitelerde e?itim durdurulmal?? diye konu?tu. Arkada?? S?meyye de ?H?k?met milislerinin t?rl? cinayetlere imza att?klar? okullara gitmek tam bir intihar. ?nsanlar, h?k?metin milisleri taraf?ndan ?ld?r?l?yor. ?yle g?r?n?yor ki ABD?nin umurunda bile de?iliz? diye konu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net