?nce sorguya ?ektiler, ?st?ne man?et yapt?lar

Radikal?de y?llard?r Pazartesi r?portajlar?na imza atan gazeteci Ne?e D?zel, son r?portaj?nda Hasip Kaplan?la tart???nca, Radikal tart??may? man?ete ta??d?. D?zel taraf?ndan ??calan??n avukat? olmak? ?zerine sorulan sorulara...


Radikal?de y?llard?r Pazartesi r?portajlar?na imza atan gazeteci Ne?e D?zel, son r?portaj?nda Hasip Kaplan?la tart???nca, Radikal tart??may? man?ete ta??d?. D?zel taraf?ndan ??calan??n avukat? olmak? ?zerine sorulan sorulara itiraz eden Hasip Kaplan??n s?zlerini r?portaj yerine yay?nlayan D?zel?in haberi okurlara ?Bu nas?l gazetecilik? dedirtti. ?zellikle dikkat ?eken, yar?m kalan r?portaj?n gazetenin man?etine ??kar?lmas? oldu.
?Yar?m kalan s?yle?i? ba?l???yla Radikal gazetesine man?et olan s?yle?i, ?Siz Abdullah ?calan??n avukatl???n? ne kadar s?re yapt?n?z?? sorusuyla ba?l?yor. Bu sorudan girmeye ?al??an D?zel, ?calan??n avukatl??? ?zerine konu?may? reddeden DTP?li milletvekili Hasip Kaplan??n itiraz?yla kar??la??yor. T?m bu diyalo?un aynen yay?nland??? Radikal gazetesinde, Kaplan ile D?zel?in K?rt sorunu ?zerine konu?mak ?zere randevula?t??? ancak ?calan??n avukatlar?yla ili?kisi ve ?nas?l d??ar?yla haberle?ti?i? d???nda bir soru sorulmad??? g?r?l?yor. Buna kar??n, Kaplan??n itirazlar? Radikal?de ?Hasip Kaplan Ne?e D?zel?in sorduklar?n? be?enmeyince kendi istedi?i sorular? sordurmak istedi? ?eklinde yans?t?ld?.
Sorular aras?nda ?DTP hareketi ?calan??n talimat?yla ba?lat?lmad? m???, ?PKK K?rt sorunun bir par?as? de?il mi sizce?? gibi k??k?rt?c? sorular da dikkat ?ekiyor.
Yar?m kalan s?yle?ide Kaplan??n itiraz? ?u noktadayd?: ?Bana g?re bu sorudan girmek yanl??. Ben T?rkiye?nin son otuz y?l?n?n en ?nemli siyasi davalar?n?n hepsinde avukatl?k yapt?m. O a??dan ben bas?na da k?z?yorum bu noktada. Sanki otuz sene boyunca ceza avukat? olarak, uluslararas? hukuk uzman? olarak tek bir davaya girmi?im gibi davran?yor. ?ok ciddi bir yanl?? bu.?
Ne?e D?zel ise, kendisini, yazd??? ?Neden? ba?l?kl? yaz?da ??yle savundu: ?Sorular?m?n K?rt sorununun ??z?m?ne ve T?rkiye?ye bir faydas? olmayaca??n? iddia ediyordu. Ben de kendisine, baz? sorulardan vazge?erek ??artl?? s?yle?i yapmayaca??m?, akl?mdaki her sorunun cevab?n? bulmaya ?al??aca??m? anlatmaya ?al???yordum. Sonunda uzla?amad?k.? (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net