Eyl?l??n alt?nc? say?s? tutuklu

T?m cezaevlerindeki h?k?ml?lere ve d??ar?daki yak?nlar?n?n ?al??malar?na a??k olan dergi, be?inci say?s?na kadar Tekirda? F Tipi Cezaevi?nde el yaz?s?yla haz?rlan?yordu.


Eyl?l dergisi be? say?d?r, Tekirda? F Tipi Cezaevi?nde haz?rlan?p fotokopiyle ?o?alt?lan bir dergi. Son say?s?, cezaevi idaresinin engeline tak?ld?.
Kendisini ?Ayda bir ??kar; hapishanelerden ??kar; mapus kad?nlar?n, mapus erkeklerin el eme?i, g?z nuru olarak ??kar; kap?s? halktan, hakl?dan, emekten, ?zg?r ve insanca bir ya?amadan yana olan herkese a??k olarak ??kar; milliyet ayr?m? yapmadan, halklar?n karde?li?ine inanarak ??kar? diye tan?mlayan Eyl?l sanat edebiyat dergisinin alt?nc? say?s?n?n cezaevi d???na ??k???, Tekirda? 1 No?lu F Tipi Cezaevi idarecilerince engellendi. Mahkumlar?n ??nfaz Hakimli?i?ne yazd?klar? dilek?eye hen?z yan?t gelmedi?i bildirildi.
T?m cezaevlerindeki h?k?ml?lere ve d??ar?daki yak?nlar?n?n ?al??malar?na a??k olan dergi, be?inci say?s?na kadar Tekirda? F Tipi Cezaevi?nde el yaz?s?yla haz?rlan?yordu. Di?er cezaevlerinden ve d??ar?dan mektuplarla gelen ?yk?, deneme, ?iir, karikat?r ve kart ?izimleri gibi ?al??malar, Muzaffer ?zt?rk, Hikmet Kale, Erdal S?sem ve Hasan ?ahing?z?den olu?an Yay?n Kurulu taraf?ndan de?erlendiriliyor, yaz?m sonras? yine posta yoluyla bir n?sha olarak d??ar?ya yollan?yordu. D??ar?da fotokopi yoluyla ?o?alt?lan dergi, elden da??t?l?yordu.
?lk say?s?n?n ilgi ?ekmesi ve ?stanbul d???nde ba?ka illerden de talep gelmesi ?zerine her say?s? giderek daha fazla say?da ?o?alt?lan derginin be?inci say?s? matbaada bas?lm??t?.
Bu ?al??maya d??ar?dan katk?da bulunan tutuklu yak?n? Kader ?zdemir, alt?nc? say?ya girmesi i?in ?e?itli cezaevlerinden ve d??ar?dan posta yoluyla g?nderilen ?al??malar?n i?eriye al?nd???n?, fakat bunlar?n dergiye d?n??t?r?lm?? halinin d??ar?ya ??kar?lmas?n?n keyfi olarak engellendi?ini belirtiyor.
?Zaten neredeyse nefes ald?klar? i?in pe? pe?e ve y?llara varan ziyaret, haberle?me vb. cezalar? veriliyor? diyor ?zdemir. Bu t?r keyfi engelleri a?mak i?in ?r?nlerin d??ar?da toplan?p yay?na haz?rlanmas? yolunun d???n?ld???n? anlat?yor. Hatta ileride, belki ?e?itli illerde temsilcilikler olu?turarak da??t?m?n?n yap?lmas? planlan?yor. ?zdemir, tutuklular?n edebi ?al??malar?na bile yasak konmas?n?n misal al?narak F tipi h?cre sistemi ?zerinde d???n?lmesini ve hem dergiye hem de F tipinde olup bitenlere duyarl?l?k g?sterilmesini bekliyor.
Baz? kitapevleri, Eyl?l dergisini ?nceleri satarken, bir s?redir bundan vazge?mi? g?r?n?yorlar. Bu durumu ?gizli? bir m?dahaleye ba?layan ?zdemir, ?resimdeki ?ocu?un po?isinin rengi?ni bile gerek?e g?steren kitapevlerinin oldu?unu, bunun inand?r?c? olmad???n? belirtiyor. Kader ?zdemir, derginin da??t?m? i?in t?m devrimci, demokrat, yurtsever ?evreleri katk?da bulunmaya ?a??r?yor. (?stanbul/EVRENSEL)
?leti?im i?in: 1 No?lu F Tipi Hapishanesi - TEK?RDA
Memik Horuz
www.evrensel.net