Akren i??isi ?al??ma ko?ullar?ndan rahats?z

?erkezk?y Organize Sanayi B?lgesi?nde bulunan Akren ?plik Fabrikas??ndaki ?al??ma ko?ullar? giderek a??rla??yor. Fabrikaya yeni giren i??iler ?al??ma temposuna ve bask?lara ayak uyduramay?nca ?areyi i?ten ayr?lmakta bulurken,...


?erkezk?y Organize Sanayi B?lgesi?nde bulunan Akren ?plik Fabrikas??ndaki ?al??ma ko?ullar? giderek a??rla??yor. Fabrikaya yeni giren i??iler ?al??ma temposuna ve bask?lara ayak uyduramay?nca ?areyi i?ten ayr?lmakta bulurken, eski i??iler ise tazminatlar? i?in bu ko?ullara dayanmak zorunda kal?yor.
Yakla??k 200 i??inin ?al??t??? Akren ?plik, ?erkezk?y Organize Sanayi B?lgesi?nin yeni a??lm?? fabrikalardan birisi. Her fabrikada oldu?u gibi yaz aylar?nda artan i??i say?s?, k?? aylar?nda i?ten atmalarla beraber azal?yor. Ancak al?nan i??ilere sezon sonu i?ten at?lacaklar? s?ylenmiyor.
Tazminat ?dememek i?in
Gazetemize a??klama yapan ve i?ten at?lma tehlikesi nedeniyle isimlerinin yaz?lmas?n? istemeyen i??iler, fazla mesailere kalmak zorunda b?rak?ld?klar? gibi, ?al???rken de hakaretlerle kar?? kar??ya kald?klar?n? s?ylediler. ???iler bu durumu patrona anlatt?klar?n? ancak hi?bir geli?me olmad???n? belirttiler. Akren patronunun ?Ben eski i??ileri i?ten ??kar?p tazminat ?demem, be?enmeyen kendisi ??kar? ?eklinde a??klama yapt???na dikkat ?eken i??iler, yasal haklar? olan tazminatlar?n? b?rakamad?klar? i?in bu ko?ullara katland?klar?n? dile getirdiler.
Pazar mesailerine gelmeyenlere para cezas? veya 16 saat fazla mesaiye kalma cezas? verildi?ini anlatan i??iler, bunun haklar?ndan vazge?ip ?ekip gitmeleri i?in yap?ld???n? s?ylediler. Patronun son olarak ?G?nl?k 12 saat ?al??maya ge?ilecek ve bunu kabul etmeyenlerin kendilerinin i?ten ayr?lmas? gerekir? a??klamas?n? yapt???n? aktaran i??iler, ??al??ma s?resi 8 saat ama her hafta sonu fazla mesaiye kalmak zorunday?z. Hafta i?i de patronun istedi?i g?nlerde 16 saat ?al???yoruz? diye konu?tular. Bask?lar nedeniyle i?ten ayr?lanlar?n say?s?n?n artt???na dikkat ?eken i??iler, fabrikada kalanlar?n ise daha fazla ?al??mak zorunda oldu?una dikkat ?ektiler.
Sat?? yap?lm?yor
???ilerin iddialar? ?zerine g?r??t???m?z fabrikan?n Personel M?d?r? Tayfur Kasay ise ??kan her i??iye tazminatlar?n?n verildi?ini, 16 saat ?al??t?rma cezas?n?n ise s?z konusu olmad???n? s?yledi. Kasay, ?D?nem d?nem haz?rlama dedi?imiz yerde i?ler yo?unla??nca fazla mesai oluyor. Ama ?ok fazla de?il. Her yer stok zaten, sat?? yap?lm?yor bu gidi?le fabrika kapanacak? diye konu?tu. (?erkezk?y/EVRENSEL)
www.evrensel.net