M?s?r ithalat?na ?reticiden tepki

?ukurova Tah?l ?reticileri Birli?i Ba?kan? Nur ?zkan, kurakl?k nedeniyle d?nya genelinde m?s?r rekoltesinde d???? ya?and???n? belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi?ne (TMO) 300 bin ton m?s?r ithalat yetkisi verilmesinin piyasalara ...


?ukurova Tah?l ?reticileri Birli?i Ba?kan? Nur ?zkan, kurakl?k nedeniyle d?nya genelinde m?s?r rekoltesinde d???? ya?and???n? belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi?ne (TMO) 300 bin ton m?s?r ithalat yetkisi verilmesinin piyasalara m?dahale anlam?na geldi?ini s?yledi. Yerli ?reticinin elinde m?s?r varken yap?lacak ithalat?n ?reticiyi ma?dur edece?ini s?yleyen ?zkan, ?Bu durumda m?dahale ederiz. Bu piyasalar? kar??t?r?r? dedi.
Tah?l ithalat?n?n g?ndeme gelmesinin hen?z erken oldu?unu s?yleyen ?zkan, d?nyada tah?l ?retiminin boyutu de?i?tirdi?ini belirterek, d?nya borsalar?nda tah?l fiyatlar?n?n y?kseldi?ini ve tah?l?n her ?lke i?in stratejik bir ?neme ula?t???n? kaydetti. Kurakl?k nedeniyle rekoltede ya?anan d????, biodizel ve etanol ?retiminin m?s?r ihtiyac?n? daha da y?kseltti?ini bildiren ?zkan, art?k T?rkiye?nin de tah?l ?retimine gereken ?nemi vermesi gerekti?ine dikkat ?ekti. ?zal h?k?meti ile birlikte ?Bak fazla para istersen ithal ederim ha? ?eklinde ?ift?iye aba alt?ndan sopa g?sterilmesinin t?m h?k?metler taraf?ndan bir politika olarak benimsendi?ini dile getiren ?zkan, ?Avrupa?da m?s?r?n tonu 300 Avro. Bunun nakliye ve g?mr?k masraflar?n? g?z ?n?nde bulundurursan?z kilosu 50 kuru?a kadar var?yor. Bizim ?retti?imizden daha fazlaya mal oluyor. ?zellikle hasad?n yap?ld???, arz?n yo?un oldu?u bu d?nemde ?ift?inin ma?dur edilmemesi gerekir. Bu d?nemde m?s?r ithalat? ?ift?iyi ma?dur eder? dedi. (Adana/D?HA)
www.evrensel.net