?nsanca bir ya?am i?in sendikalar?n? istiyorlar

Emekli-Sen ?stanbul ?ubeleri sendikalar?n?n kapatma davas?na destek ?a?r?s?nda bulundular. Kad?k?y ?skele Meydan??nda eylem yapan ve bildiri da??tan emekliler, sendikalar? hakk?nda verilen kapatma karar?n?n geri ?ekilmesini ...


Emekli-Sen ?stanbul ?ubeleri sendikalar?n?n kapatma davas?na destek ?a?r?s?nda bulundular. Kad?k?y ?skele Meydan??nda eylem yapan ve bildiri da??tan emekliler, sendikalar? hakk?nda verilen kapatma karar?n?n geri ?ekilmesini istediler.
Emekli-Sen ?stanbul ?ubelerine ?ye emekliler, Kad?k?y ?skele Meydan??nda bir araya geldiler. ?Emekli-Sen kapat?lamaz? pankart? a?an emekliler buradan Emin?n? ?skelesi?ne kadar sloganlarla y?r?d?ler. Burada ortak a??klamay? yapan Kartal ?ube Ba?kan? Y?lmaz G?ndo?du, sendikalar? hakk?nda verilen kapatma karar?n?n m?cadelelerini engellemeyi ama?lad???n? dile getirdi. Sendikalar?n?n kuruldu?u g?nden bu yana iktidara gelen h?k?metlerin sendikalar?n? tan?mamakta ?srar etti?ini dile getiren G?ndo?du, sendikalar?n?n hem me?ru oldu?unu hem de hukuksal me?rutiyeti oldu?unu ifade etti. Sendikalar? hakk?nda verilen kapatma karar?n?n ne Anayasa?ya ne yasalara ne de T?rkiye?nin imzalad??? uluslararas? s?zle?melere uymad???n? belirten G?ndo?du, as?l sorunun niyetle ilgili oldu?una dikkat ?ekti.
Duru?maya ?a?r?
Son g?nlerde ya?anan anayasa tart??malar?n? hat?rlatan G?ndo?du, ?AKP H?k?meti?ne sesleniyoruz; tek ba??n?za iktidars?n?z. Sivil anayasadan kast?n?z demokratik bir anayasaysa ise sendika kurma hakk?na ?Herkes? ibaresini ekleyerek T?rkiye?yi bu ay?ptan kurtar?n? diye konu?tu. Emeklilerin insanca ya?amas? i?in m?cadeleye devam etmekte kararl? olduklar?n? ifade eden G?ndo?du, emeklilerin hayatlar?n?n son d?nemlerini rahat ve huzurlu ge?irmekten ba?ka bir isteklerinin olmad???n? s?yledi. ?Biz yard?m i?in de?il haklar?m?z i?in ?rg?tlendik. Sendikam?z? kapatt?rmayaca??z. 20 Eyl?l?de Ankara?daki duru?mam?zda t?m dostlar?m?z? yan?m?zda g?rmek istiyoruz? diyen G?ndo?du, m?cadelelerinin kesintisiz olarak s?rece?ini ifade etti. Eyleme, Genel-?? 3. B?lgeBa?kan? Veysel Demir, Genel-?? 1 No?lu ?ube y?neticileri ile i?yeri temsilcileri, Deri-?? Genel Ba?kan? Musa Servi, E?itim-Sen ve EMEP Kad?k?y ?l?e y?neticileri ile ?yeleri destek verdi.
?Ramazan emekliler i?in ?ekilmez hale geldi?
Emeklililer Birli?i Sendikas? (Emekli Bir-Sen) Genel Genel Ba?kan? ?srafil Odaba?, ??al???rken ald?klar? maa?la ge?inmekte s?k?nt? ?eken emeklilerin ya?amlar?, Ramazan?da da ?ekilmez hale gelmi?tir? dedi.
Odaba?, yapt??? yaz?l? a??klamada, 7 milyon 740 bin emeklinin ayl?k ortalama 550-600 YTL ayl?k ald?klar?n? belirterek, bu rakam?n 30?a b?l?nmesi halinde, i?inde bulunulan durumun daha net olarak g?r?lebilece?ini bildirdi.
Emeklilerle kimsenin ilgilenmedi?ini belirten Odaba?, a??klamas?nda ?u ifadelere yer verdi; ?Yasal sorun nedeniyle ?rg?tlenemeyen emeklinin hali i?ler ac?s?. ?al???rken ald?klar? maa?la ge?inmekte s?k?nt? ?eken emeklilerin ya?amlar?, Ramazan?da da ?ekilmez hale gelmi?tir. Bu durum, yetkililerin vicdan?n? s?zlatm?yor mu? 2007 toplu g?r??melerinde emekliler, ne sendikalar taraf?ndan ne de h?k?met taraf?ndan g?ndeme al?narak kaderleri ve s?k?nt?lar? ile ba? ba?a b?rak?lm??t?r.H?k?metin emekliyi yok saymas?, g?rmezden gelmesi ve sorunlar?n? ??zme noktas?nda bir ad?m atmamas? emekliyi isyan noktas?na getirmi?tir. Sizler emekli oldu?unuzda m? bu i? ??z?lecektir?? (???? SEND?KA SERV?S?)
www.evrensel.net